3
A mangana turadi so ira tena harbalaurai ta ira lotu?
Apostolo 20:28Io, iou ni tange habaling tike nianga nong i tutuno sakit. Ma i tale be da manga so no nudait nurnur tana. Ma i horek: ing be nesi tikenong i sip be na kap no kinkinis na tena harbalaurai ta ira lotu, io, i sip ra bilai na pinapalim. Taitus 1:6-9Na tahut be tike tena harbalaurai ta ira lotu na tike mangana turadi horek: pata tikenong na tale be na kilam ie be ite gil ira sasana, tikenong mon no nuno haine, na palai no nuno lilik, na balaure timaan ira nuno namnamas, ira mes di na ru ie, a ut na balbala leh ira turadi, na petlaar ura hausur ira turadi, pai nale ut na minamo, pai nale ut na ngalngaluan ma sene be na matien na turadi, pai nale ut na harngangar ma pai nale kalak ira barbarat. Na balaure timaan no nuno hatatamana. Na balaure ira natine be di na taram timaan ie, ma be na gil hobi, na gil tike ngas be i tale be da ru ie. Ing be tikenong paile nunure ura balbalaure no nuno hatatamana, na balaure bibihane ira matanabar na lotu tane God? Ma paile bilai be i sigar lilik pukus mon, nahula hatamat habaling ie ma no harkurai nong ga karet Satan na karet bileng ie. 2 Korin 8:21Ma tike mangana turadi ie be di ing pa dile mekaia tano lotu, di na ru ie ma di nahula kilam ie be ite gil ra sasana ma ina taba tano kun tane Satan.
A mangana turadi so ira mangana lilie ing da kilam di be a ut na harharahut na lotu?
Ma hobi bileng ta ira ut na harharahut na lotu. A mangana turadi di i tale be da urur ta di. Pa dile mangana turadi be airuo ra karame di. Pa di nale ut na minamo. Pa di nale ut na kalak barbarat. Di na tur dades ta kike God te hapuasne be dait nurnur. Ma be di tur dades hobi di na murmur ira tintalen ing di nunure ter be i tahut. 10 Da huna walar di ma be pata ta linge i tur bat di, da haut be di na papalim na harharahut. 11  Taitus 2:3Ma hobi bileng ta ira haine ing di harahut. A mangana turadi di i tale be da urur ta di. Pa di nale pinpines hagae ta tikenong, na palai ira nudi lilik, di na tutuno ta ira linge bakut. 12 Ma ira ut na harharahut, na tikenong mon ira nudi haine. Di na balaure timaan ira nati di tikai ma di bakut ta ira nudi hala. 13 Na tahut be di na gil timaan hobi no pinapalim na harharahut kinong da ru di, ma kike ra mangana pinapalim na hadades ira nudi nurnur tane Krais Jisas.
No burwana ta ikin ra pakpakat be dait ira matanabar na lotu, dait na mur God hohaam.
14 A tutuno iou pakat karek ra linge ukaia ho ugo iesene iou sip be pa nile halis ura hinana ukaia. 15 Iesene be ing tike linge i tur bat iou kaie pa nige hanawat haiah, io, iou pakat kakarek ra linge be nuge palai ta ira mangana tintalen i bilai be no hatatamana tane God na mur. Ma ikino hatatamana aie ira matanabar na lotu tano lilona God. Ma di haruat ma ra kasong nong i hadades ira tutuno God i hapuasne. 16  Jon 1:14; 2 Pita 3:3; 1 Jon 2:18Ma i manga palai be kakarek ra tutuno i manga tamat sakit. Karek ra tutuno ga susuhai nalalie ma sene ite hanawat puasa. Ma i lamus dait be dait na murmur God. No surno ta kakarek ra tutuno i horek:
Be iga hanawat puasa, a turadi ie,
ma no Tanuo ga hamanis be a takadoswana ie.
Ira angelo di ga nes ie,
ma ta ira huntunana di ga harpir utana.
No ula hanuo di ga nurnur tana,
ma utuma tano minamar nalu God ga kap haut ie.

3:1 Apostolo 20:28

3:2 Taitus 1:6-9

3:7 2 Korin 8:21

3:11 Taitus 2:3

3:16 Jon 1:14; 2 Pita 3:3; 1 Jon 2:18