2
Hibru 9:24Iou pakat kakarek ra linge ter ta mu ira natigu tane Krais waing pa mu nale gil ra sasana. Iesene be tikenong na gil ta sasana, a nudait tikenong kanaia nong i iangianga uta dait ra matmataan tane God. Ma aie ne Jisas Krais no takadoswana. Jon 1:29; Kolose 1:20; 1 Jon 4:10Ma aie iat no hartabar uta ira nudait sana tintalen nong ga hamane no ngalngaluan tane God. Ma pata be uta ira nudait sasana sene. Uta ira sasana bileng tano ula hanuo bakut.
Dait na nunure hohaam be dait nunure God.
Dait nunure be dait nunure ter God horek, ing be dait taram ira nuno harkurai. Nesi tikenong i tange be i nunure ter ie ma sene paile taram ira nuno harkurai, io, a ut na harakale ie ma ira tutuno tane God paile kis tana. Jon 14:21,23Iesene tutuno sakit, be tikenong i taram ira nuno nianga, i hamanis be no nuno sinisip utuma hone God te duk. Ma dait nunure hohaam be dait kis ter tana? I horek: Nesi tikenong i tange be ila kis ter tane God, io, i tahut be na hanana hoke Jisas ga hana hobi.
Jon 13:34; 2 Jon 5-6Ira bilai na hinsaagu tane Krais, iou paile pakpakat tike sigar harkurai ukaia ho mu, iesene no tuarena mon nong mu ga hatur kawase tur leh menalalie tano hathatahun. Ikin ra tuarena harkurai, aie no hininaawas mu ga hadade ie. Rom 13:12; Jon 1:9Iesene i tutuno bileng be iou pakpakat tike sigar harkurai ukaia ho mu. Ma da palai be i tutuno be ikin ra harkurai i sigarna kinong da nes ie tano nilon tane Jisas ma ira numu. Ma i palai hobi kinong no kadado i ura patpataam ma no lulungo tutuno ite murarang um.
1 Jon 4:20Nesi tikenong i tange be i kis ter ra madares iesene be i malentakuane no hinsaana tane Krais, io, i kis ter baak ra kadado. 10  Rom 14:13Nesi nong i marse no hinsaana tane Krais ila kis ter tano madares ma pata ta sasana tana be na hapuko ie. 11  Jon 12:35Iesene nesi tikenong i malentakuane no hinsaana, io, i kis ter tano kadado ma ila hanana hurbit tano kadado. Ma pai nale nunure be i hanana uha kinong no kadado te hapulo ira iruo matana.
12 Iou pakpakat tupas mu ira natigu tane Krais kinong God te lik luban leise ira numu sana tintalen utano hinsane Krais. 13 Iou pakpakat tupas mu ira nongtamat tano lotu kinong mu nunure ter ie nong te kis ter menalalie tano hathatahun. Iou pakpakat tupas mu ira marawan tano lotu kinong mu te bul hanapu no Ut na Sana. 14 Iou pakpakat tupas mu ira natigu kinong mu nunure ter Mama. Iou pakpakat tupas mu ira nongtamat kinong mu nunure ter ie nong te kis ter menalalie tano hathatahun. Iou pakpakat tupas mu ira marawan kinong mu dades ma no nianga tane God ila kis ter ta mu ma mu te bul hanapu no Ut na Sana.
Waak dait sipsip ira tintalen ma ira linge tano ula hanuo.
15  Rom 8:7Waak mu sipsip ira tintalen ma ira linge tano ula hanuo. Ing be nesi tikenong i sipsip ira tintalen tano ula hanuo, io, paile sip Mama. 16  Rom 13:14Iou tange hobi kinong ira linge bakut tano ula hanuo, ira sana harsipsip, ira sana nes kalak, ma ira tintalen na sa butbut, paile hanawat metuma hone Mama. Pata. I hanawat mekira ra ula hanuo. 17  Matiu 7:21Ma no ula hanuo i patpataam hanana, ma di bileng ing di sip no ula hanuo. Iesene nesi tikenong i gil haruatne ing God i sip be na gil hobi, io, na lon hathatikai.
Ira ebar tane Krais di harus leise no Natine iesene dait la kis ter tano Natine ma dait nunure ira tutuno God te hapuasne.
18  Matiu 24:5,24; 2 Jon 7Ira natigu tane Krais, kakarek no patpataam tano ula hanuo. Ma hoke mu ga hadade be no ebar tane Krais na hanawat, ma kakarek iat a haleng na ebar tane Krais di te hanawat ter. Io kakarek dait te nunure be no haphapatam kinong di te hanawat um. 19  Apostolo 20:30Di ga hana sukun dait iesene paile nudait tutuno di. Ing be a nudait tutuno di, pa di gorle hana sukun dait. Iesene no nudi hinana leh i hamanis be di bakut, paile nudait di. 20  1 Korin 2:15Iesene no Halhaaliena te tabar mu ma ikino nong i hapalaine mu kaie mu bakut mu ge nunure ira tutuno God te hapuasne. 21 Iou pakpakat tupas mu urah? Kinong mu nunure kike ra tutuno pata be kinong pa mu le nunure ie? Iou pakpakat ukaia ho mu kinong mu nunure ter ira tutuno ma mu nunure be pata ta hinarakale na hanawat metuma naramon ta ira tutuno. 22  1 Jon 4:3; 2 Jon 7Nesi no ut na harakale? Aie nong i harus leise Jisas be aie no Mesaia. Tike mangana turadi hobi, aie no ebar tane Krais kinong i harus leise Mama ma no Natine. 23  Jon 5:23; 1 Jon 4:15; 5:1Nesi nong i harus leise no Natine paile hatur kawase Mama. Ma nesi nong i haut be Jisas no Natine God, io, i hatur kawase bileng Mama.
24 Ma mu, i tahut be mu na bala leh ikino hininaawas nong mu gate hadade leh tano hatahun be na be kis ter ta mu. Ing be ikino hininaawas nong mu ga hadade leh tano hatahun ila kis ter ta mu, io, mu bileng mu na kis ter tane Mama ma tano Natine. 25 Ma no kunubus nong aie iat ga ter ta dait i horek: no nilon hathatikai.
26 Iou pakpakat kakarek ra linge uta dong ing di walwalar ura lamlamus harara mu. 27  Jon 16:13Ma mu, pa mu le supi ter be ta tikenong na hausur mu ta tike linge kinong Krais ga tabar mu ma ikino nong i hapalaine mu ma ikinong ila kis ter ta mu ma ila hausur mu uta ira linge bakut ma i tutuno bileng ma paile harakale. Io kaie, i tahut be mu na kis ter tane Krais hoke ikino nong i hapalaine mu ite hausur mu hobi.
Ira natine God pa di lale gilgil sasana.
28 Io, ira natigu tane Krais, i tahut be mu na kis ter tane Krais waing dait nage balaraan ter be ing na harapuasa, dait nahula malahuan ta ikino tamat na bung be na hanawat. 29  1 Jon 3:10Ma mu nunure be Krais i takados. Io kaie, mu nunure bileng be nesi tikenong ila gilgil ra tintalen takados, aie tike natine God.

2:1 Hibru 9:24

2:2 Jon 1:29; Kolose 1:20; 1 Jon 4:10

2:5 Jon 14:21,23

2:7 Jon 13:34; 2 Jon 5-6

2:8 Rom 13:12; Jon 1:9

2:9 1 Jon 4:20

2:10 Rom 14:13

2:11 Jon 12:35

2:15 Rom 8:7

2:16 Rom 13:14

2:17 Matiu 7:21

2:18 Matiu 24:5,24; 2 Jon 7

2:19 Apostolo 20:30

2:20 1 Korin 2:15

2:22 1 Jon 4:3; 2 Jon 7

2:23 Jon 5:23; 1 Jon 4:15; 5:1

2:27 Jon 16:13

2:29 1 Jon 3:10