9
Di ga lotu hohaam naramon tano mangana hala na lotu kira tano ula hanuo.
KBk 26:1-30; 25:23-40Io, tano luaina kunubus a mon harkurai ura kurkure be ira matanabar di na lotu tupas God hohaam. Ma tike katano bileng kira tano ula hanuo be da lotu tupas ie kaia. Di ga hatur tike hala na lotu di ga gil ie ma ra mol. Tano luaina katano ta ikino hala, tike kinkinis na lulungo tikai ma no hator na bul beret ma ira beret i halhaalien ura hartabar tupas God. Ma di ga kilam ikinong ra katano be no Halhaaliena Katano. KBk 26:31-33Ma namur tano airuo na balo na mol tike katano. Ma di ga kilam ie be no Halhaaliena Katano Sakit. KBk 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Nam 17:8-11; Lo 10:3-5Ma naramon tana no hator di ga gil ie ma ra gol nong di la tuntun ira kabus i huhur kala mimisien tana. Ma kaia bileng no linge na bulbul no kunubus tane God nong di ga gil ie ma ra gol. Ma ari linge tuma naramon tano linge na bulbul no kunubus tane God. Tikenong, no gingop di ga gil ie ma ra gol, ma a mana kanaia naramon tano gingop. Ma no buko tane Aron nong ga kuburuan ga kis kaia naramon bileng tikai ma ira iruo pala hot God gate pakat ira harkurai tano kunubus kaia. KBk 25:18-22Ma metuma nalu tano binanus tano linge na bulbul no kunubus tane God, airuo tamat na mangana angelo ing dur la kiskis tikai ma ne God hathatikai. Ma dur ga tur burung ikino binanus ing God la kapkap leise ira sana tintalen kaia ma no nuno harmarsai. Io, ma sene be paile tale be ni manga ianga uta kakarek ra mangana linge kakarek.
Nam 18:2-6Di ga bul timaan kike ra linge hobi naramon. Ma ira pris di git laala ta ikino luaina katano ura gilgil ira nudi pinapalim. WkP 16:2-34Iesene no tamat na pris sene mon na lala tano katano nong i kis menamur ta ikino luaina katano. Ma iga tale be na lala kaia tike bung mon tike kudulena tinohon. Ma pai gitle laala ing be paile kap ta de. Ma igit hartabar tupas God ma kike ra de uta ira nuno sasana iat ma uta di ira matanabar bileng ing di ga gil ira sasana ing pa di gale palai urie. Metuma naramon ta kakarek ra linge no Halhaaliena Tanuo i hamanis be no ngas ura hinana lala tano Halhaaliena Katano Sakit paile tapapos baak ing be ikino luaina katano tano hala na lotu i kis ter baak. Hibru 10:1-2Ma kike ra linge a hapupuo uta ikin ra pana bung katiak. Kike ra linge i hamanis be kike ra hartabar di ga tun tupas God pai gale tale be na hatahutne hababane tuma naramon ta ira matanabar ing di ga kap hawat kike ra hartabar. Pata. Di ga kilingane be a mon sasana baak naramon ta di. 10 Dong ing di ga kap hawat kike ra hartabar di ga murmur ira mangana harkurai uta ira nian ma ira minamo mon ma ira humangana salsalap ura gamgamatien. Kike ra harkurai i haruat ta ira palatamai dait mon. Ma iga tur dades ter tuk tano pana bung mon be ira linge i hanawat sigarna.
No de ne Krais i haruat ura hatutuno no sigar kunubus.
11 Io, ma sene be ing Krais ga hanawat ma iga kap no nuno kinkinis na pris, iga hatawat ira bilai na linge ing di kis ter kakarek. Iga hana lala tano mangana hala na lotu nong i bilai ma i tamat ta nong menalalie. Ma ikin ra hala na lotu, ira turadi pa di gale gil ie. Io kaie, i palai be paile tike linge ie mekira ta ikin ra ula hanuo. 12 Krais pai gale kap hawat ra de na me be a de na bulumakau ura hinana lala tano Halhaaliena Katano Sakit. Pata. Iga kap hawat no dena iat ura hinana lala kaia kinong igate kul halangalanga leise dait. Iga lala tike pana sene mon. Ma ikino hinana lala i haruat. Pai nale lala baling um. 13  WkP 16:15-16; Hibru 10:4; Nam 19:9,17-19Di git sapsapur ira turadi ma ira de na me ma ira de na tumatena bulumakau. Ma di git tuntun tike mangana pes na bulumakau ma di git hul hurusane ira tahuna eh tana tikai ma ra taho ma di git sapsapur ira matanabar bileng me. Di git sapsapur dong ing di ga gil ra sasana kaie di ga kis sisingen tane God naramon ta ira nudi bilinge. Ing di ga sapsapur di hobi di ga hagamgamatien di tupas God. Iesene pa di gale hagamgamatien di utuma naramon tutuno iat. 14  1 Pita 1:18-19Ikin i tutuno, kaie i tutuno sakit be no de ne Krais na hagamgamatien tutuno iat dait. Io kaie, dait kilingane be kike ra sana tintalen ing di lamus ter dait tano minat, di te panim leh. Krais ga tale be na hagamgamatien tutuno iat dait kinong iga ter no nuno nilon tupas God hoke tike hartabar ma pata ta sasana tana. Ma iga papalim hobi ma no dades tano Halhaaliena Tanuo. Iga hagamgamatien dait hobi waing dait nage taram tano lilona God.
15 Krais iat ikinong ga gil no sigar kunubus nalamin tane God ma ira nuno matanabar waing di ing God gate tato di, di na hatur kawase ira haridan ing God ga tange be na ter ta di. Ma kike ra haridan na kis hathatikai. Ma ne Krais i tale be na gil ikin ra sigar kunubus kinong no nuno minat a kunkulaan ie ura halangalanga leise di sukun ira nudi sasana di ga gil ra hena no luaina kunubus.
16 Ing be tike kunubus ura rumahal i kis ter, paile tale be tikenong na rumahal ta ira minsik haruat ma ie ing be pai nale huna hinawas palai be no turadi nong ga gil ikino kunubus ite mat. 17 Paile tale be na rumahal nalalie tano turadi paile mat baak kinong tike kunubus ura rumahal pai nale tutuno tuk ter be no turadi ite mat. Pai nale tutuno ing no turadi nong ga gil ie i lon ter baak. 18 No luaina kunubus a mangana kunubus bileng ie hobi, kaie pa di gale hatutuno bia mon ie. Pata. Di ga hatutuno ie ma ra de bileng horek. 19  KBk 24:6-8Moses ga hinawase ira matanabar uta ira harkurai igom kap ra dena ira tumatena bulumakau ma ira me ma iga hul hurusane tikane ma ra taho. Io, iga kubus ra dardarana hina sipsip tike mangana sila dahe di kilam ie be hisop, igom hasuguh ie ta ira de ma iga sapur ira pakpakat ta ira harkurai ma ira matanabar bileng. 20 Ma ne Moses ga tange ta di ira matanabar be, “Kakarek ra de i hatutuno no kunubus nong God te tange be mu na taram ie.” 21  WkP 8:15,19Hoke iat mon bileng Moses ga sapur no hala na lotu di ga gil ie ma ra mol. Ma iga sapur bileng ira linge di ga papalim me kaia ura lotu. 22  WkP 17:11Ma no surno ta kakarek ra nianga, aie horek: ira harkurai tane Moses i tange be da hagamgamatien ra haleng na linge ma ra de, i hoke be hutate be ira linge bakut. Io, ma ing be pata ta minat, pata ta liklik luban leise ira sana tintalen.
23  Hibru 8:5; 10:1Io kaie, di ga supi be di na hagamgamatien hobi kike ra linge. Iesene kike ra linge a hapupuo mon tano katano tutuno ura lotu tuma ra mawe. Ma ira dena kike ra wawaguei di ga kut bing paile haruat ura hagamgamatien ikino katano tuma ra mawe. Pata. Ikino katano i supi ter tike mangana hartabar nong i bilai ta kike ra hartabar di ga kut bing. 24 Ma ikin i palai kinong Krais ga lala tuma ra mawe iat. Pai gale lala tike katano ura lotu ing ira turadi di ga gil. Pata. Ikino katano a hapupuo mon tano katano tutuno ura lotu tuma ra mawe. Io, iga lala tuma iat ra mawe be na tur ra matmataan tane God kakarek uta dait. 25 Ma pai gale lala bileng tuma ra mawe be na ter no nuno nilon hoke tike hartabar tupas God ra haleng na pana. Krais pai gale gil haruat ma no tamat na pris ta di ira Iudeia. Pata. Ikino tamat na pris git laala utuma naramon tano Halhaaliena Katano Sakit, tike bung mon ta ira tintinohon. Iesene ikinong git laala ma ra dena wawaguei, pata be a dena iat. 26  Hibru 10:10Ing be Krais gor gil hobi gor supi be na mat ra haleng na pana mekutua leh tano hakhakisi tano ula hanuo. Iesene pai gale gil hobi. Pata. Igate hanawat kakarek um tano haphapatam ta ira pana bung be na ter no nuno nilon hoke tike hartabar tupas God ura kapkap leise ira sana tintalen. Iga hanawat tike pana mon. Ma i haruat. Paile supi be na hanawat hobi baling. 27 Io, ma ne God te tibe ter ta ira turadi be di bakut di na mat tike pana mon. Namur um, di na tur ra harkurai. 28 Krais bileng ga ngan hobi. Iga mat tike pana mon hoke tike hartabar tupas God ura puspusak ra harpadano ta ira sana tintalen ta di ra haleng. Iesene tano nuno airuo na hinanawat pai nale pusak um ira harpadano hobi. Pata. Na hanawat be na halon dong ing di la kiskis kawase ie.

9:1 KBk 26:1-30; 25:23-40

9:3 KBk 26:31-33

9:4 KBk 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Nam 17:8-11; Lo 10:3-5

9:5 KBk 25:18-22

9:6 Nam 18:2-6

9:7 WkP 16:2-34

9:9 Hibru 10:1-2

9:13 WkP 16:15-16; Hibru 10:4; Nam 19:9,17-19

9:14 1 Pita 1:18-19

9:19 KBk 24:6-8

9:21 WkP 8:15,19

9:22 WkP 17:11

9:23 Hibru 8:5; 10:1

9:26 Hibru 10:10