7
Ira harakatom tano tintalen na tinolen.
Io, ni ter um ra binabalu uta ira linge mu ga pakpakat urie. Mu tange be paile tahut be tikenong na sigire tike haine. Iesene ari ta mu di murmur ira tintalen na hilawa, io kaie, i tahut be tike tunana na kis tikai ma no nuno haine iat, ma tike haine ma no nuno tunana iat. No tunana na ter no palatamaine tano nuno haine, haruat ma no sinisip tano nuno haine, ma no haine bileng hobi tano nuno tunana. No haine paile kure no palatamaine iat. Pata. No nuno tunana i kure ie. Ma no tunana paile kure no palatamaine iat. Pata. No nuno haine i kure ie. Waak be tikenong na mus bat no palatamaine tano laalena kinong tano laalena iat ie. Ing be mur haut tikai i tale be mur na kis harbasie ta dahine ura sinsaring. Iesene i tahut be mur na hanawat tikai baling, kinong ing be mur paile balaure timaan ira numur sinisip, i tale be Satan na walar mur hobi. Iou paile ter ra dades na nianga ta mur be mur na kis harbasie. Pata. Iou bala ter mon mur be mur na gil hobi. Ma iou sip um be ira turadi bakut di gor haruat ho iou. Iesene a mon hartabar metuma hone God tupas ira turadi tiketike. Tikenong i hatur kawase tike hartabar ura tinolen ma tikenong tike mes na mangana hartabar be na kis na laala.
Ma ta ira laala ma ira makoso iou ura tangtange horek, be i tahut be di na kis na laala ter mon ho iou. 1 Timoti 5:14Iesene di ing pa dile tale be di na kure hadades ira nudi sinisip, i bilai be di na tola. Kinong urah, i bilai be na tola ma pai nale manga mamahien no nuno sinisip utano ninohon tikai.
10  Matiu 5:32; 19:9Ma iou ura terter kin ra harkurai tupas ira tinolen. Ma sene, pata be iou mon, no Watong iat. Ma i horek. No haine pai nale hana sukun no nuno tunana. 11 Iesene be ing i gil hobi, na kis na laala hatikai ter iat. Ma be i malok be na kis na laala, na tapukus ter tano nuno tunana. Ma no tunana pai nale hilo talur no nuno haine.
12 Ma ta mu ira mes bileng iou ura tangtange ikin ta mu. Ikin, a nugu nianga iat ie, paile tano Watong ie. Ma i horek. Ing be tike tasi dait tane Krais te tole tike haine nong paile nurnur tane Krais ma ikino haine i kanan ter be dur na kis tikai, io, waak i ise no nuno haine. 13 Ma ing be tike haini dait tane Krais te tole tike tunana nong paile nurnur tane Krais ma ikino tunana i kanan ter be dur na kis tikai, io, waak i ise no nuno tunana. 14 Kinong urah, no tunana nong paile nurnur ite kap ra gamgamatien na kinkinis naramon tano kinkinis na tinolen ma no nuno haine. Ma hobi bileng tano haine nong paile nurnur. Ite kap ra gamgamatien na kinkinis naramon tano kinkinis na tinolen ma no nuno tunana. Ma be paile tutuno hobi, God pai gorle tale be na bala leh ira nati mu. Iesene pata. Di gamgamatien hobi bileng.
15  Rom 14:19Iesene be nong paile nurnur tane Krais i hana talur no laalena, io, i tale be da bala leise ie. Ma be i ngan hobi, io, pata tike harkurai i hagut no tasi dait be no haini dait tane Krais be na kis ter tano nuno tinolen. Iesene God te tato leh dait be dait na kis ma ra malum. 16  1 Pita 3:1Hokakarek, augo ra haine, u nunure hohaam be paile tale ugo be nu halon no num tunana? Ma ugo ra tunana bileng, u nunure hohaam be paile tale ugo be nu halon no num haine?
17 Iou haut leh mu be mu na gil hobi iesene i tahut be tiketike ta mu na kis ter tano mangana kinkinis na nilon nong no Watong te bul ter tana. Tano pana bung be God ga tato leh mu, mu bakut tiketike, mu ga kis ter ta ira numu mangana kinkinis hobi. Io, waak mu walar um be mu na kios ira numu mangana kinkinis kakarek. Ma iou ter ikin ra harkurai ta ira matanabar na lotu ta ira tamtaman bakut. 18 Ing be God ga tato leh tike tunana nong di gate kut ter no palatamaine, io, waak i walar be na ngan hoke tikenong pa dile kut baak ie. Ma ing be God ga tato leh tike tunana nong pa dile kut baak ie, waak i haut leh be da kut ie. 19  Rom 2:25; Galesia 5:6; 6:15No tintalen na kutkut ira palatamainari, a linge bia mon. Ma be pa dile kut bileng tikenong, a linge bia bileng ikinong. Iesene no tamat na linge, be dait na mur ira kaba harkurai tane God. 20 Mu bakut tiketike, mu ga kis ter ta ira numu mangana kinkinis na nilon tano pana bung be God ga tato leh mu. Io, waak mu walar um be mu na kios ira numu mangana kinkinis kakarek. 21 Be ugo tike tultule tano pana bung be God ga tato leh ugo, waak u ngaangel utana. (Ma sene ing be i tale ugo be nu langalanga sukun no num kinkinis na tultule, io, i tahut be nu gil hobi.) 22  Pilemon 16; 1 Pita 2:16Ma iou tange hobi kinong be tikenong, a tultule ie tano pana bung be no Watong ga tato leh ie, io, naramon tano Watong i ngan hoke tikenong i langalanga sukun ra kinkinis na tultule. Hobi bileng ta nong pai gale tultule tano pana bung be God ga tato leh ie. Karek i ngan hoke tike tultule tane Krais. 23 God ga kul halangalanga leh mu ma tike but na kunkulaan. Io kaie, waak mu tultule gar na turadi. 24 Bar hinsaagu tane Krais, mu bakut tiketike, mu ga kis ter ta ira numu mangana kinkinis na nilon tano pana bung be God ga tato leh mu. Io, waak mu walar um be mu na kios ira numu mangana kinkinis kakarek. Mu na kis ter hobi tikai ma ne God.
25 Ma iou ura nianga kakarek uta di ira laala ing pa dile tola baak. Iou paile hatur kawase tike harkurai mekaia hono Watong uta ikin. Iesene ni bul no nugu lilik mon. Ma no Watong te marse iou be iou tike mangana turadi nong i tale mu be mu na so ira numu nurnur tana. 26 Iou palai tano purpuruan i hanawat ter nalamin ta mu. Io kaie, iou lik be i tahut be mu na kis ter iat haruat ta ira numu mangana kinkinis tiketike. 27 Hohaam, di te ter bat tike haine ura num? Waak u walar be nu kutus no numur kunubus. U nunure ter be pa dile ter bat ter tikenong ura num? Waak u sisilih be nu tola. 28 Iesene, be nu tola, paule gil tike sasana. Ma be tike laala na haine na tola, paile gil tike sasana bileng. Iesene be tikenong na tola, na kap ra tirih ta ikin ra lon. Ma iou te ianga hobi kinong iou ura tutur bat ira tirih ta ira numu lon.
29 Bar hinsaagu tane Krais, iou sip be mu na palai ta tike linge horek, be no pana bung ite kumkum. Ma haburuana leh kakarek, ing di te tola, di na lon hoke be pa di gale tola baak. 30 Dong ing di susuah, di na ngan hoke be pa dile tapunuk. Dong ing di laro, di na ngan hoke be pa dile laro. Dong ing di te kukul, di na ngan hoke be pa dile tinane kike ra linge. 31  1 Jon 2:17Ma dong ing di la paapalim ma ira linge ta ikin ra ula hanuo, di na ngan hoke be pa dile manga mur kakarek ra linge. Kinong urah, no mangaan tano ula hanuo i ura panpanim leh.
32 Iesene iou sip be pa mu nale ngaangel. Nong paile tola i ngaangel uta ira linge tano Watong waing inage halaro no Watong. 33 Ma sene nong i tola ter i ngaangel uta ira linge tano ula hanuo, waing inage halaro no nuno haine. 34 Io kaie, ira nuno sinisip i harpaleng. Ma ira bulahine ing pa dile tola baak, ma ira mes na laala na haine bileng, di ngaangel uta ira linge tano Watong, waing di nage gamgamatien tano palatamai di ma ira tanua di bileng. Iesene no haine nong i tola ter i ngaangel uta ira linge tano ula hanuo, waing inage halaro no nuno tunana. 35 Ma iou tange kakarek ra linge ura hatahutne mu. Iou paile sip be ni tigel mu. Pata. Iou ura hatawat ira tintalen i haruat ta ira numu matahu mangana kinkinis. Ma iou sip be mu na mur timaan no Watong ma pa mu nale tamapas leh ta dahine.
36 Ma iou ura nianga uta tike tunana ing be di te ter bat tike haine ura nuno. Ing be no tunana i lik be i hagae no haine kinong paile sip be na tole ie, ma be i mamahien no nuno lilik ura kinkinis tikai ma ie, ma be i lik be i tahut be dur na tola, io, i tahut be na gil hoke i sip. Paile gil ra sasana. Dur na hartola. 37 Iesene no tunana nong ite lik hadades tano nuno lilik be pai nale tola, ma pata tike mes ite hagut ie hobi, ma sene ite kure no nuno sinisip iat ma ite bul hawat no nuno lilik iat be pai nale tola, io, ikin ra tunana i gil ra tahut bileng. 38 Io kaie, nong i tole no haine i gil ra tahut, ma sene nong paile tole ie i gil no linge i manga tahut.
39  Rom 7:2-3Tike haine paile tale be na hana sukun no nuno tunana be no tunana i lon ter baak. Iesene be no nuno tunana ite mat, no haine i langalanga ter be na tole nesi tikenong ing i sip, ma sene ikino tunana tano Watong ie. 40 Iesene tano nugu lilik, iou lik be na manga laro ing be na kis na laala ter. Ma iou lik bileng be iou hatur kawase ter no Tanuo tane God.

7:9 1 Timoti 5:14

7:10 Matiu 5:32; 19:9

7:15 Rom 14:19

7:16 1 Pita 3:1

7:19 Rom 2:25; Galesia 5:6; 6:15

7:22 Pilemon 16; 1 Pita 2:16

7:31 1 Jon 2:17

7:39 Rom 7:2-3