6
Dait na harahut harbasiane dait ma ira nudait tirih.
Matiu 18:15Ira hinsaagu tane Krais, ing be mu nunure leh be tikenong te gil tike sasana, io, mu ing mu manga murmur no Tanuo, i tahut be mu na harahut ie be na bilai baling. Iesene mu na gil hobi hoke ira matien na turadi. Ma mu na balaure habaling mu, mu nahula puko ta ira harwalar. Rom 15:1Ma mu na pusak harbasiane ira numu mangana tirih hobi. Ing be mu na gil hobi, mu na gil haruatne no harkurai tane Krais. Io, ing be tikenong i lik be aie iat um, ma sene be pata mon, i hakale habaling iat ie. Ma tiketike na nes mur ira nuno tintalen iat be i bilai be i sana. Ing be na gil hobi na tale be ina laro ta ira nuno bilai na tintalen. Waak be i manga lilik ta ira mangana gingilaan ta ira mes. Rom 14:12Urah, kinong tiketike na pusak ira tirih iat ta ira nuno tintalen.
Dait na gil ira bilai na tintalen ura kapkap ira bilai na kunkulaan.
1 Korin 9:11,14Nesi tikenong da hausur ie uta ira nianga tane God, na tahut be na ter ira bilai na harharahut ta ikino nong i hausur ie.
Rom 8:13Waak mu hakale habaling mu. Paile tale be da hasakit tane God. Urah, kinong aso ing tikenong i so, i kil habaling iat. Nesi tikenong i saaso tano nuno nilon haruat ma ira sinisip tano sana palpal naramon tana, io, na kil habaling ira linge na minat mekaia hono sana palpal. Iesene nesi tikenong i saaso tano nuno nilon haruat ma ira sinisip tano Halhaaliena Tanuo, io, na kil habaling ira linge na nilon hathatikai mekaia hono Tanuo. Io, waak dait malmalungo ura gilgil ira tahut kinong ing be pa dait nale malmalungo sukun kike ra tahut na tintalen, a pana bung kanaia ing dait na kil ira puspusno no nudait mangason. 10 Io kaie, kakarek iat baak ing i tale dait ura gilgil ira bilai, i tahut be dait na gilgil hobi ta ira turadi bakut. Sene be na manga tahut sakit be dait na gil ira bilai naramon ta ira kaba ut na nurnur.
No kabai tane Krais aie sene mon no tamat na linge.
11 Io, mu na nes ira tamat na pakpakat iou pakpakat kakarek ma no lumagu iat. 12 Di ira tena mur harkurai tane Moses, di ura sunsunang mu be mu na mur no tintalen na kut palatamai mu, waing ira Iudeia di nage pirlet di utano nudi pinapalim nalamin ta mu, be kike ra Iudeia di nahula haragawai ta di pane no nudi nurnur tane Krais sene mon. 13 Di iat ing di murmur no harkurai ura kut palatamainari, pa di lale murmur ari mes na harkurai tane Moses. Iesene di sip be mu na haut leh tari be da kut ira palatamai mu waing di nage latlaat uta ira palatamai mu. 14 Tutuno sakit, iou paile sip be ni latlaat hobi. Iesene iou sip be ni let sene mon no kabai tano nudait Watong Jisas Krais. Kaia ra ula kabai iou ga mat talur ira tintalen tano ula hanuo ma kike ra tintalen di ga mat talur iou. 15  Galesia 5:6; 2 Korin 5:17Ma be da kut ira palatamai dait be pa dile kut, a linge bia mon. Iesene no linge tamat be dait a sigar na hakhakisi tane God. 16 Ma dong ing di na hanana haruat ta ikinong ra nugu nianga, io, iou saring God be na ter ra malum ma ra harmarsai ta di ma tano Israel tane God.
17  2 Korin 4:10Io, waak um tikenong be na hapurpuruan habaling iou kinong ira hora manuo tano palatamaigu di hamanis be iou gar tane Jisas.
18 Ira hinsaagu tane Krais, iou sasaring be no harmarsai tano nudait Watong Jisas Krais na kis tikai ma ira tanua mu. Amen.

6:1 Matiu 18:15

6:2 Rom 15:1

6:5 Rom 14:12

6:6 1 Korin 9:11,14

6:7 Rom 8:13

6:15 Galesia 5:6; 2 Korin 5:17

6:17 2 Korin 4:10