4
Ma iou ni ianga bileng uta tike bulu nong na hatur kawase ira linge bakut tano Tamana namur. A tutuno ing a bulu baak ie ira linge bakut a nuno, iesene paile mes ta tike tultule. Ing be a bulu baak ie ari turadi di la balbalaure ie ma di la kurkure ie tuk ter tano pana bung be no Tamana gate kukubus ter be pa di nale gil habaling hobi. Kolose 2:20Ma hoke bileng dait. Be dait ga not no bulu ta ira nudait lilik utane God, ira not no linge dait ga nunure uta ikin ra ula hanuo ma dait ga mur, di ga hiis kawase dait. 4-5  Jon 1:14; Rom 1:3Iesene be no pana bung ga hanawat haruat ma no lilik tane God, io, iga tule no Natine, tike haine ga kaho ie. Ma iga tamat menapu ta ira harkurai tane Moses be na kul halangalanga dong ing di ga kis menapu ta kike ra harkurai. Ma iga gil hobi be Mama na halon hapatangen dait be a natine. Rom 8:15-17Io, i tutuno be mu ira natine God. Io kaie, God te tule no Tanuana no Natine utuma ra tinga dait ma i tato huat be, “Mama, nugu Mama!” Io kaie, pa mu le ira tultule baling um. Pata. Mu ira natine. Ma ne God na tabar mu ma ira linge i haruat be ira natine na hatur kawase kinong mu ira natine iat.
Nalalie ing be mu pai gale nunure God, ira mangana tanuo ing pa dile God tutuno di ga hiis kawase mu. Iesene kakarek mu nunure God, be i tahut dak be ni tange be God i nunure mu. Io kaie, ura biha be mu ura taptapukus baling ter ta kike ra malmalungana tanuo? Mu sip be di na hiis kawase habaling mu? 10  Rom 14:5; Kolose 2:16Maris, i nanaas be di te hiis kawase habaling mu kinong i palai be mu la murmur timaan di ira harkurai ta ira mangana tamat na bung, ira sigar teka, ira tinohon na nian, ma ira mes na mangana tinohon bileng. 11 Iou burburut uta mu kinong i nanaas dak be iou te hasurum ira nugu dades uta mu.
No tingane Pol ga manga ngaangel uta di ira Galesia.
12 Ira hinsaagu tane Krais, iou manga saring mu be mu na langalanga sukun ira harkurai ho iou kinong iou ga ngan hoke mu nalalie. Ma pa mu gale gil tike sasana tagu. 13 Ma mu palai ter be iou ga huna harpir ma no tahut na hininaawas ta mu kinong iou ga maset. 14 Ma a tutuno be no nugu minaset ga hatirih mu, iesene pa mu gale malentakuane iou ma pa mu gale harus ise iou. Pata. Mu ga bala leh iou hoke be iou tike angelo tane God, be hoke be iou Jisas Krais iat. 15 Mu ga manga laro! Ira numu gungunuama kanaia ha? Iou tange ra tutuno be mu gor luar leise ira kaluara mata mu ma mu nage ter tagu ing be mu gor tale. 16 Hohaam, i nanaas be iou te hanawat hoke no numu ebar kinong iou ga hinawase mu uta ira tutuno God te hapuasne?
17 Di ira mes di walar ura lamlamus mu ter ta di ma ra tamat na baso. Iesene ing be di gilgil hobi, a sana tintalen di gil. Di sip be di na tur bat mu ura murmur mem waing mu na baso mur di. 18 Ma i tahut be ari na lamus mu ma ra baso ing be di sip be di na harahut tutuno mu. Ma ing be iou paile kis tikai ma mu ma ari di sip be di na harahut mu hobi, io, i tahut bileng. 19 Ira natigu, tike pana baling iou hoke tike haine i ura kinakaho. Iou kap ra tamat na ngunngutaan uta mu tuk ter be no tintalen tane Krais na tahuat naramon ta mu. 20 Iou manga sip be iou gor tale be ni kis tikai ma mu kakarek ma iou pa nigele supi ura nianga dades ta mu hobi. Iesene iou ngangao kinong iou ni gil bihane ie inage tahut?
Ira natine Sara ma ira natine Hagar.
21 Mu ing mu sip be mu na kis menapu no dades ta ira harkurai tane Moses, iou ura tirtiri mu tike linge. Mu palai uta ira linge ira harkurai tane Moses di tange, be pata? Iou lik be pata. 22  Stt 16:15; 21:2Iou tange hobi kinong ira pakpakat di hinawas be airuo ira natine Abraham. Tikenong tano haine na tultule ma tikenong tano haine nong i langalanga sukun ira tirih gar na tultule. 23  Rom 9:7-9Di ga kaho no natine no haine na tultule hoke ira haine di la kakaho hobi. Iesene di ga kaho no natine no haine nong i langalanga kinong God ga kukubus ter hobi.
24 Io, i tale be da kap tike mangana pipilaina metuma naramon ta ikin. Karek ira iruo haine dur haruat ma airuo kunubus. Tike kunubus metuma ra uladih Sinai ma ira natine ira tultule. Ma ikin ra kunubus aie ne Hagar. 25 Io, ikin ra Hagar nong i haruat ma no kunubus metuma tano uladih Sinai tusu Arebia, aie bileng i haruat ma no taman Ierusalem katiak. Urah, kinong Ierusalem ma ira natine di ira tultule bileng. 26  Hibru 12:22; Ninanaas 21:2,10Iesene no Ierusalem tuma nalu i langalanga sukun ira tirih gar na tultule. Ma aie no etna dait. 27  Ais 54:1Ma no nianga tane God ing di ga pakat ie i hatutuno ikin be i tange horek tane Sara,
“Augo ra hintu, nu laro!
Paule kilingane ra ngunngutaan na kinakaho iesene i tahut be nu kakongane ma ra gungunuama.
Urah, i tutuno be no num tunana te hana talur ugo,
iesene ira natim di na haleng balik tano haine nong no nuno tunana i kis ter baak ma ie.”
28  Rom 9:7Io, mu ira hinsaagu tane Krais, mu hoke ne Aisak. Mu ira natine God kinong God ga kukubus ter hobi. 29  Stt 21:9-10; Jon 8:35Taitus ikino pana bung no bulu nong Hagar ga kaho ie hoke ira haine di la kakaho hobi, io, ikino bulu ga haragawai ta nong Sara ga kaho ie ma ra harharahut tano Halhaaliena Tanuo. Ma i ngan bileng hobi katiak. 30 Iesene ira nianga tane God di ga pakat i hamanis be pai nale ngan hobi hatikai. I tange horek: “Nu tule leise no haine na tultule tikai ma no natine. Urah, kinong no natine tano haine na tultule pai nale kap ta linge tano nudur Mama. Pata. No natine sene no haine nong i langalanga sukun ira tirih gar na tultule na kap.” 31 Io kaie, ira hinsaagu tane Krais i palai be dait paile natine no haine na tultule. Pata. Dait ira natine no haine nong i langalanga sukun ira tirih gar na tultule.

4:3 Kolose 2:20

4:4-5 Jon 1:14; Rom 1:3

4:6 Rom 8:15-17

4:10 Rom 14:5; Kolose 2:16

4:22 Stt 16:15; 21:2

4:23 Rom 9:7-9

4:26 Hibru 12:22; Ninanaas 21:2,10

4:27 Ais 54:1

4:28 Rom 9:7

4:29 Stt 21:9-10; Jon 8:35