4
Io kaie, na tahut be dait na manga harbalaurai timaan. God te kukubus ter be na ter ikin ra sinangeh ta dait. Ma no kunubus i kis ter iat hobi. Kaie, na tahut be dait na manga harbalaurai timaan be God nahula nes tupas tikenong nalamin ta mu be paile tale ura sinalo tano nuno sinangeh. Dait na harbalaurai timaan hobi kinong di ga harpir nalamin ta dait ma no tahut na hininaawas hoke di ga gil bileng ta di ira hintubu dait. Iesene ikino nianga pai gale harahut di kinong di ga hadade mon ma pa di gale nurnur ine. Sam 95:11; Hibru 3:11Ma sene dait ing dait te nurnur, dait te salo ta ikino sinangeh hoke God gate tange ter horek:
“Aiou ga ngalngaluan hobi iou gom hasasalim be,
‘Pa di nale salo tano nugu sinangeh.’ ”
Iga tange hobi iesene ira nuno pinapalim gate pataam um mekaia tano hakhakisi tano ula hanuo. Stt 2:2Io, ma naramon ta tike katano tano nianga tane God di ga pakat ie, i tange be, “Tano liman ma iruo na bung God ga sangeh sukun ira nuno pinapalim.” Sam 95:11Ma hobi bileng tike mes na katano. I tange be, “Pa di nale salo tano nugu sinangeh.” Dong ing di ga huna hadade ikino tahut na hininaawas, pa di gale salo tano sinangeh kinong di ga takmaluk tane God. Iesene i palai be ari mes di na salo tana. Sam 95:7-8Ikin i hanawat palai hobi kinong God ga kubus habaling tike pana bung ura sinalo. Ma iga kilam ie be “Katiak” tuma naramon ta ira pakpakat tane Dawit. Ma iga kilam ie hobi namur sakit ta ikino pana bung ing iga haianga ira hintubu dait. Ma hoke iat mon dait te huna was ter, Dawit ga tange horek:
“Be mu hadade no ingane God katiak,
waak mu hadades ira tinga mu.”
Lo 31:7; Jos 22:4Be ing Iosua gor ter ra sinangeh ta kike ra hintubu dait, God pai gorle kilam habaling tike mes na pana bung namur ura sinalo tano sinangeh. Io kaie, a mon sinangeh kanaia uta ira matanabar tane God hoke no sinangeh tane God tano liman ma iruo na bung. 10  Hibru 4:4Io, ma nesi tikenong i salo tano sinangeh tane God, na sangeh bileng ta ira nuno pinapalim iat hoke God ga sangeh ta ira nuno pinapalim. 11 Io kaie, na tahut be dait na walar ma ra baso be dait na salo ta ikino sinangeh, be tikenong nahula mur no nudi tintalen na takmaluk ma inage puko. 12  Epesas 6:17; Ninanaas 1:16; 19:13-15Ma ina tahut be dait na walar hobi kinong no nianga tane God i lilona ma i papalim. Ma i hoke tike sele. Tike sele na hinarubu nong i iaiaan ta ira iruo palpal bakut i tale be na manga mamaang bas tikenong ma ina kutus ira harpasum na sur ma ina paleng ira sur bileng. Iesene no nianga tane God i manga iaiaan ta ikino mangana sele hobi ma i tale be na manga mamaang bas sakit utuma naramon tano burwana no nilon ta tikenong ma kaia tano tanuana bileng. Ma i petlaar be na kure ira mangana lilik ma ira mangana sinisip ta ira tinga dait. 13 Pata tike linge ta ira linge God te hakisi i tale be na mun ra matmataan tane God. Ira linge bakut di tamapales ma di kis palai ra matmataan tana. Ma aie nong dait na hana tupas ie, ma ina kure dait.
Jisas, aie no tamat na pris.
14  Hibru 3:1; 10:23Io, ma a nudait mon tike tamat na pris. Ite hana lala hut utuma ra mawe. Ma aie ne Jisas, no Natine God. Io kaie, na tahut be dait na tur dades ta ira linge dait te hinawas be dait nurnur ter ine. 15 Dait na tur dades hobi kinong no nudait tamat na pris i tale tutuno iat be na kilingane ira nudait tirih ing ila hamalusne dait ura punuko. Ma i tale be na kilingane ira nudait tirih hobi kinong ira mangana harwalar ga hana tupas ie i haruat ma ira kaba harwalar ila hanana tupas dait. Iesene aie iat pai gale puko ta tike sana tintalen. 16  Hibru 10:19Io kaie, na tahut be dait na hana tupas God ma ra balaraan. Ma aie nong ila terter ra harmarsai ta dait. Dait na hana tupas ie hobi waing inage marse dait ma inage harahut bia mon dait tano pana bung be dait supi ter ikino harharahut.

4:3 Sam 95:11; Hibru 3:11

4:4 Stt 2:2

4:5 Sam 95:11

4:7 Sam 95:7-8

4:8 Lo 31:7; Jos 22:4

4:10 Hibru 4:4

4:12 Epesas 6:17; Ninanaas 1:16; 19:13-15

4:14 Hibru 3:1; 10:23

4:16 Hibru 10:19