18
Be Pol ga harpir tua Korin, ira Iudeia di ga sungute ie iesene di ga pet puo be ira harkurai me Rom na karet ie.
Namur um Pol ga hana talur Aten ma iga hana u Korin. Rom 16:3Ma iga harsomane tike Iudeia a hinsana ne Akuila kaia. A so taman ie me Pontas, ma iga sigar hanawat ter mon me Itali tikai ma no nuno haine ne Pirisila kinong urah ne Kolodias, no tamat na king sakit gar na Rom, ga tule ise ter ira Iudeia ing di ga kiskis tusu Rom. Ma ne Pol ga hana ura nesnes dur. Apostolo 20:34Io, iga kis ma iga papalim tikai ma dur kinong iga tike ut na gil palpalih ma ra mol hoke dur. Ma ta ira kaba Bung na Sinangeh igit hargor tano hala na lotu gar na Iudeia ma iga walwalar be na halewen ira Iudeia ma ira Grik be di na haut leh ing iga tangtange.
Apostolo 17:14-15Io, be Sailas ma ne Timoti dur ga hanawat me Masedonia, Pol ga balaan sene mon ura harpir. Iga manga hininaawas ter ta ira Iudeia be Jisas aie no Mesaia. Apostolo 13:46,51; 20:26Sene be ira Iudeia di ga sungute Pol ma di ga tange hagae ie. Io kaie, Pol gom paser leise ter ira kabus ta ira nuno mol ura hamanis be iga tibe hapenpen di. Ma iga tange, “Be God na hapadano mu, no burwana iat ike ho mu! Iou iat, iou pa nile kahe ra tirih uta mu. Tur leh um me kakarek iou ni hana ter ta di be pata be a Iudeia di.”
Io, Pol ga hana talur um no hala na lotu gar na Iudeia ma iga hana ter tano hala nuno tike tunana, no hinsana ne Titius Iastus, tike ut na lotu tupas God. Ma no ngasiana git tur hutate ter ikino hala na lotu gar na Iudeia. Kirispus, no lilie mekaia tano hala na lotu a nudi ira Iudeia, ma no nuno hatatamana bakut di ga nurnur tano Watong. Ma a haleng Korin di ga hadade no hininaawas ma di ga nurnur ma di ga kap baptais.
9-10  Jos 1:9; Ais 41:10Io, tike bung ra bung Pol ga nes tike ninanaas na tanuo ing no Watong ga tange tana be, “Waak um ugo ra bunurut baling. Nu iangianga iat. Waak u kiskis matien kinong be iou kis tikai ter ma ugo. Pata tikenong na tut na hinarubu ma ugo be na haragawai tam kinong a nugu mon haleng na matanabar karek ta ikin ra taman.” 11 Io, Pol ga kis kaia tike tinohon ma subana ma iga hausur di tano nianga tane God.
12 Be Galio ga tamat na lilie ter rasi Akaia, ira Iudeia di ga tur tikai ura sungsungute Pol ma di ga lamus halala ie tano katano na gil harkurai. 13 Io, di ga tange, “Ikin ra tunana i halewen ira matanabar ura lolotu tupas God ta ira mangana ngas ing i lake ira harkurai me Rom.”
14 Io, be Pol ga ura nianga, Galio ga tange ta ira Iudeia horek: “Be mu ira Iudeia mu nage kap hawat tike hartutung uta tike nirara tutuno, be a hansik ie be a tamat ie, io, igor takados be iou ni kis ma ni hadade mu. 15 Iesene ikin ra linge i kaser ra tiniri uta ira hinsang, a nianga mon, ma ira numu harkurai iat. Io kaie, mu iat, mu na hatakadosne ikin ra purpuruan. Iou paile sip be iou ni gil harkurai ta ira mangana linge ho ikin.” 16 Io, iga bat leise di tano katano na gil harkurai. 17 Io, di ga palim kawase leh Sostenis no lilie tano nudi hala na lotu, di gom ubu ie menalalie tano katano na gil harkurai. Iesene Galio pai gale hanuang leh kike.
Pol ga tapukus utusu Entiok gom tur leh no nuno aitul a hinana.
18  Nam 6:18; Apostolo 21:24Io, Pol ga kis ter baak um rasi Korin. Ma namur iga hana talur ira hinsaana tane Krais kaia be na kawas tike mon u Siria. Ma ne Pirisila ma ne Akuila dur ga saate ie. Nalalie ta ing iga kawas leh tike mon rasi Senkiria, iga tange be da pung leise ter no hine uta tike harahora iga gil ie. 19 Io, duhat ga hanawat Epesas ma ne Pol ga hana talur Pirisila ma ne Akuila kaia. Ma aie iat ga lala tano hala na lotu gar na Iudeia ma iga wor tikai ma ira Iudeia. 20 Ma be di ga saring ie be na kis baak ma di, iga malok. 21 Sene be ing iga hana talur di iga sasalim be na tapukus baling be a sinisip tane God hobi. Io, iga hana leh um ra mon me Epesas. 22 Be iga hanawat Kaisaria iga hana ma iga nes leh baak ira matanabar na lotu, ma namur iga hanasur u Entiok.
23 Namur tano nuno kinkinis tusu Entiok Pol ga hana leh mekaia ma iga hana hurbit tano katano Galesia ma Pirigia, ma iga hadades hanane ira ut na tinaram tano lotu.
Ira dades na harpir tane Apolos ga manga harahut ira matanabar na lotu.
24 Be Pol ga gilgil hanane hokakarek, tike Iudeia a hinsana ne Apolos, a so taman ie me Aleksandaria, ga hanawat Epesas. Aie tike ut na minanes ma iga manga madares pane ira nianga tane God ing di ga pakat. 25 Ma igate kap harausur ter tano ngas tano Watong ma igit mamahien ira nuno nianga. Iga nunure sene mon no pinapalim na baptais tane Jon iesene ira nuno harausur utane Jisas ga takados balik. 26 Iga hatahun nianga ma ra balaraan tuma naramon tano hala na lotu gar na Iudeia. Iesene be ne Pirisila ma ne Akuila dur ga hadade ie, dur ga lamus ie utuma ra nudur hala ma dur ga pales timaan no ngas tane God ter tana.
27 Be Apolos ga sip be na hana u Akaia ira hatahinsaana naramon tane Krais di ga haragat ie ma di ga tule tike pakpakat ukaia ta ira ut na tinaram tano lotu be di na bala leh ie. Be iga hanawat iga manga harahut di ing God gate tabar bia di ma ra nurnur. 28  Apostolo 9:22Io, no nuno harharahut ter ta di ikin. Iga manga banus bat ira ho di ira Iudeia ma ra dades na nianga na hargor ra matmataan na haruat. Ma iga gil hobi horek. Metuma naramon ira nianga tane God ing di ga pakat, Apolos ga hatutuno be Jisas aie no Mesaia.

18:2 Rom 16:3

18:3 Apostolo 20:34

18:5 Apostolo 17:14-15

18:6 Apostolo 13:46,51; 20:26

18:9-10 Jos 1:9; Ais 41:10

18:18 Nam 6:18; Apostolo 21:24

18:28 Apostolo 9:22