3
Pita ga halangalanga no pengpeng tano hinsane Jisas.
Tike bung Pita ma ne Jon dur ga hana utuma ra tamat na hala na lotu ra itul ra matarahien ma a nudi pana bung na sinsaring ikinong. Ma di ga kap hawat tike turadi di ga kaho ie ma a pengpeng ie ukaia tano matanangas huat di git kilkilam ie be Melmel. Ira kaba bungbung di git bulbul ie kaia be na sasaring marmaris uta barbarat ta ira matanabar di git hanana utuma tano tamat na hala na lotu. Ma be iga nes Pita ma ne Jon ma dur ga hanana lala, iga saring dur uta barbarat. Apostolo 14:9Io, Pita ma ne Jon dur ga nes dit ie ma ne Pita ga tange, “Nes mir!” Io, iga tadangane dur kinong iga lik be dur na tabar ie ta linge.
Apostolo 4:10; 16:18Iesene Pita ga tange tana, “Pata ta barbarat tagu, iesene no linge iou hatur kawase ie, ikin iou ni tabar ugo ma ie. Tano hinsane Jisas Krais me Nasaret iou tange tam, Hana!” Io, Pita ga palim no kata na lumana ma iga harahut ie ura tuntunur. Kaie iat mon ira kakine no turadi ma ira harpasum na kakine ga tahut. Io, iga karwas tutur gom haburuana hinana sene. Io, iga saate halala dur utuma tano tamat na hala na lotu, ma kanaia ga karkarwas hanana ma iga pirpirlet God. Ira matanabar di ga nes ie ma iga hanana ma iga pirpirlet hanane God. 10 Ma ing di ga nes kilam ie be aie mon no pengpeng nong git kiskis tano melmel na matanangas huat tano tamat na hala na lotu, io, di ga manga karup ma di gom panganga ter mon um ta ikin ra linge gate hanawat ter tana.
Pita ga harpir be Jisas ga halangalanga no pengpeng.
11 Be no turadi ga palim dit ter iat baak Pita ma ne Jon, ira matanabar bakut di ga karup ma di ga karos duhat ukaia tano maliah di ga kilam ie be no maliah tane Solomon. 12 Ing Pita ga nes hobi iga tange ta ira matanabar horek: “Kaba turadi me Israel, hohaam be mu karup ta ikin ra linge ma mu ge ngokngok ta mir hokike? Hohaam, mu lik be a mon dades ta mir be mir bilai harsakit kaie mir petlaar ura hathatut ikin ra turadi ige hana? Pata! 13  KBk 3:6,15; Luk 23:13-25; Apostolo 2:23No God tane Abraham, Aisak ma ne Iakop, no God ta ira kaba hintubu dait, ite hamar no nuno tultule Jisas. Ma ne Pailat ga lik be na halangalanga leise um ie iesene mu ga ter ise ie be da ubu bing ie ma mu ga harus ise ie ra matmataan tane Pailat. 14 Mu ga harus leise no Takadoswana, no Halhaaliena, ma mu ga sasaring be Pailat na hasur ise tike ut na harubu bingibing ter ta mu. 15 Mu ga ubu bing no Burwana no Nilon iesene God ga hatut habaling ie sukun ra minat. Mem ga nes ikin kaie mem ge hinawas be a linge tutuno ie. 16 Tano nurnur tane Jisas ikin ra turadi ite kap ra dades, ikin iat mon ra turadi nong mu nesnes ie ma mu nunure ter ie. Taitus no dades tano hinsane Jisas ma no nurnur nong i tahuat tana, ikinong te halangalanga timaan bakut ie hokike mu nes ter ie hobi.
17  Luk 23:34; 1 Timoti 1:13“Io, kaba tasigu, iou nunure ter be ing mu ga gil hokike tane Jisas pa mu gale palai be mu ga gilgil ra so, ma ira numu lilie bileng hobi. 18 Iesene God ga tange hanalalie ta ira inga di ira tangetus be no nuno Mesaia na kilingane ra ngunngutaan. Ma ne God te hatutuno um ikin hokike. 19-20  Apostolo 2:38Io, mu lilik pukus ma mu tahurus ter tane God waing God na suge leise ira numu sana tintalen. Io, mu gil hobi waing ira pana bung na harasinangeh nage hanawat metuma hono Watong ma be na tule bileng Jisas, aie no nuno Mesaia nong God gate gilamis ter ie uta mu. 21 Na kis ter iat baak tuma ra mawe tuk tano pana bung be God na hasigarna hadades habaling ira linge bakut hoke God ga tange ter hobi nalalie sakit ta ira inga di ira nuno halhaaliena tangetus. 22  Lo 18:15,18-19Ma ne Moses ga hinawas uta ikin ing iga tange horek: ‘No Watong no numu God na hatut numu tike tangetus horek iou mekaia nalamin tano numu huntunana. Mu na taram bakut ira nuno nianga ing na tange ta mu. 23  Be nesi tikenong pai nale taram ie, io, da hasisingen leise ie sukun ira nuno matanabar ma da ubu bing ie.’
24 “Hokakarek ira kaba tangetus bakut, Samuel no luaina ma dong ing di ga mur ie, di bakut ing di ga ianga, di ga hininaawas ta ira linge ing na hanawat ta kakarek ra pana bung. 25  Stt 22:18Io, God ga ter ira nuno nianga ta ira nuno tangetus, ma mu te tinane leh kike ra nudi nianga ma no kunubus bileng nong God ga gil ie tikai ma ira hintubu mu ing be iga tange tane Abraham horek: ‘Iou ni haidane no num bulumenamur io, tana iat ira huntunana bakut tano ula hanuo no haridan na kis ta di.’ 26  Apostolo 13:46Io, ing God ga hatut no nuno tultule iga huna tule baak ie ukira ho mu be na haidane mu horek. Na hurusane mu tiketike sukun ira numu sana tintalen.”

3:4 Apostolo 14:9

3:6 Apostolo 4:10; 16:18

3:13 KBk 3:6,15; Luk 23:13-25; Apostolo 2:23

3:17 Luk 23:34; 1 Timoti 1:13

3:19-20 Apostolo 2:38

3:22 Lo 18:15,18-19

3:25 Stt 22:18

3:26 Apostolo 13:46