4
DZESUI SAMARIA ATAPAHO AI TATAUMA TUKUTOTA
1-3 Dzesui tumakhameto samanenipamuke obama soorota. Oi Dzesui te noomae abi obama soobaranihe, tumakhameto nohoi oke eeteta. Oonita nokoho dzare Dzohanehoke riitemi oho isere Pariseoho toro hiiremi Dzesu oho qesa pobi nookata.
Pobi nookaqi Dzutea haba oke qaateqi paha Garirea habata tuumata. Oonihe noi tuumaqi Samaria habata bosa biranate, oho nagapa Sikhata biranateta.
Qate qgobanipamuke Dzakopoi khata nome Dzosepeke ttoka moiteta oho robeta oota. Ma paha Dzakopoho oba kose mina ota oota. Oomi Dzesui haba kharata baaoqi ete bisata qidzanatare hiireqi oba kose oho samata habeseta.
7-8 Qate noho tumakhameto nagapa Sikhata patta ttuma eetare tuusumi Samariaho atapa teei oba giimare baata. Baami Dzesu noke hee, Oba teeke ana moitemi muunareiqi hiireta. Oonihe Dzuta abi ma Samaria abi te qesa dzaira eete qaarara. Oho quba Dzesu oke hiiremi atapa oi hee, Nii Dzuta habaho abi oonita ikanomake eete nii Samariaho atapa anake oba quba qasa hiire?
10 Oonihe Dzesu noke pobi hiireta, Nookare. Ohongai abike qonotoraike nii ruume. Ma ana nii oba quba qasa hiire naho khoobake nii ruume. Oke nii qupadzomapuko nii ao anake qasa hiiremi ana nii oba heuheunoma moitemi isanatarori.
11 Hiiremi noi hee, Mai name, kose oi khara ma niiho mangi bamu oonita nii ikanoma eete ana oba heuheunoma moitaqu? 12 Nookare Dzakopo uumi nanaho noi noomae khata ma khameto, hoo ma haa nomema gama erata oba giima qaaqi oke nana moitemi oorai. Oonita niiho dzapa mina apei nohoke riitaqu?
13 Hiiremi Dzesui erake hiireta, Teei oba erake muunomi, 14-15 isanataama naatemi paha muuna quba baatakoi. Qate oba anai abi moitemi muunaqa bamu paha oba quba baataqu, baamunipamu. Anai abi moitemi muunaqu oba oi noho nakuta heuheu eete ttuunoma naate agoba qaraqara qaarakoi.
16 Hiiremi atapai hee, Mai name, oba oke nii ana moitemake anai bamu paha oba quba baate erata giimoraqu.
17 Hiiremi Dzesu hee, Tuuma apu niime dzeima baabare. Hiiremi atapai hee, Anai apu bamu.
18 Hiiremi Dzesu hee, Oke nii meeke hee, Naho apu bamuiqi hiire. Oi nii ao apu boto teena oke nii naate gaubire qaariti poike paha teema nipe oorai noi niiho apu oonidzaranita oke nii meeke hiire.
19 Hiiremi noi hee, Mai name ana nookami nii too abiho isaki. 20 Oonihe Dzuta abima nikei hee, Dzerusaremuta naa ma pupu eetaridzoho qopaniqi hiiroraini nanaho uimane neimane Garidze tora qeerata naa ma pupu eete qaatake nana eetorai.
21-22 Hiiremi Dzesu noke hee, Atapa nii naho noo nookare. Nike naa ma pupu eetoraike nike ruume. Qate ingonaho tete oi Dzuta abi nanaho neta biranatoraita nana naa ma pupu eetoraike nana gesina. Oonihe tora erani mae Dzerusaremuta abi Ohongaho toro naa ma pupu eetorai bodza oi ao bamu naatake boobi.
23 Oi Ohonga mai dza eetemi abi meenomai noho torota naa ma pupu eetaqu oke noko meenipamuke gutu boto Kharaho isakita naa ma pupu eetorakoi. Eetorakoi paha ao eetorai. 24 Oi Ohongai gutu boto kharanita abi noho torota naa ma pupu eetaqu oke noko meenipamuke gutu boto kharaho isakita noma qesa dzaira eetaridzoni.
25 Hiiremi atapa oi hee, Ana qupadzomami Mesia baabakoi. Oonihe noke paha Kiristu ooniqi hiirorai noi baaqake napake quba minara hiire pobitakoi. 26 Hiiremi Dzesu hee, Ana nii pobi hiibi anaio Kiristu oni.
27 Oke Dzesui hiihimi tumakhameto nohoi baaqi moomi noi atapama qesa noo hiiremi noko roqobeteta. Oonihe noko te atapake hee, Nii quba teeho quba hiireni mae? 28 Ma noko oho qesa te Dzesuke hee, Nii ikanomake eete atapa erama qesa noo hiire oiqi hiibara.
Qate atapa oi oba mangi nome qaate hairiamake nagapa tuumaqi oho abi pobi hiireqi hee, 29 Idze, anai oora ma qaara eete baa qaibi oke noi gama hiire paanaite soubire. Oonita nike baaqa moomi noi Kiristu ooni kaqa. 30 Hiireqi noko nagapa qaate noke moora quba tuumata.
31 Tuumomi Dzesuho tumakhameto noke hee, Banaita, nii patta muunare. 32 Hiiremi noi hee, Naho torona patta oorai oke nike ruume. 33 Hiiremi noko qesa pobipobi hiireqi hee, Teei ao patta noke moiteni mae?
34 Hiiremi Dzesui hee, Eehe, naho patta oi teeho bahe Ononga ana dzoobiremi baaqi noho baura eete soubidzaqu oio naho pattani. 35 Nookare. Nike hee, Oo dzasidza tapari naatemake uitti oi mee eetakoiqi hiirorai kaqa. Oonihe, nike nese dzoobireqa moomi aoke dzoo teei oi baa naatemi rumutaquho isaki naate.
36-37 Oionita rumutaqu abi noi mee oke rumuto qaraqara tatangaho iisunaiteqa oho ipi ma ari saridzakoi oonihe noi bababa abima nopo esese ttaike oho ttidza qidzaqidza saridzakoi. Oke eetemi noo totoho erai meenoma naatakoi, oi hee, Teei dzabakoini teei rumutakoi.
38 Oi qesai oho dzoo ma baura eete qaimi ana nike dzoobiremi nike oho baura eetaamake qaariti poiqa nokohota ipibireqa rumutakoi ooiqi hiireta.
39 Obetemi atapa oi Samaria nagapa abike hee, Ana oora ma qaara name eete qaabi oke abi oi ana pobi hiire soubire. Oiqi hiiremi nokohota qesai nookaqi hisi eeteta. 40 Oonita Samaria abi nokoi baaqi Dzesu nokoma oorareiqi hiiremi noi nokoma qupi eserike oota.
41 Oomi abi qesa samanei noomaeho toota nookaqi hisi eeteqi, atapa oke eraiqi hiireta, 42 Oo nii bosata hiiremi qesama nanai hou eetetanihe, poiqa nanai toma nanamema noho noo nookaqi hisi eete. Oi nana moomi abi erai ttoka abi napa minaraho ingona mai, oioniqi hiireta.
DZESUI QAA POBIPOBIHO KHATA QIDZAITETA
43 Obetemi qupi eseri bamu naatemi Dzesu nagapa oke qaateqi Garireaho habata biranateta. Oonihe noi mooqi hee, 44 Ohongaho too abi teei nagapa khooba nometa oomi nagapa abi teqaha noho dzapa qusubaitoraidzara, bamu. Oiqi hiireta.
45 Oonita Dzesu Garirea habata biranatemi nagapa abi noho hasahasa hiireta. Oi teeho quba bahe nokoi bosata Dzuma mina eetareiqi Dzerusaremuta peite moomi noi ota obaoba paanaitota.
46 Oonita noi bosata Garirea habaho nagapa Kana ota oba korabetemi baiho isaki naateta noi ota paha biranatemi gamaniho abi teei oota. Abi oi qaaho pobipobi. Qate noho khata heme aimaqi Kapanao nagapata ooqi baataquho isaki naateta. 47 Oho quba Dzesui Dzutea haba qaate Garirea habata biranatetaho pobike mai nookaqi noi Dzesuho torota biranateqi hee, Nii isanate naho khata qidzaitaqu mae?
48 Hiiremi Dzesu noke hee, Oo abi nike abaoba ma quba nese agiagi samane mooraama naataquko, nooka hisi eetaama naataqu kaqa? 49 Hiiremi qaa pobipobi noi hee, Eo soopara name, naho khata eto baatainoho quba ao baabare.
50 Hiiremi Dzesu noke pobi hiireta, Mai nii nookare. Khata niihoi ao eehaha naasubita nii tuumare. Noo oke Dzesu hiiremi noi nooka qupadzomaqi tuumata. 51 Tuumomi kokora abi noho baaqi hee, Maa aoke niiho khata eehaha naasubi. 52 Hiiremi noi bodza apeta khata asuratetaho qasa hiiremi nokoi hee, Aruku uani kirokota kebarateta.
53 Hiiremi noi qupadzomami Dzesu noke hee, Khata niihoi eehaha naasubiqi hiireta bodza iso keke naateta. Oho qubake noi oko ma boto tupu nomema gama Dzesu nooka hisi eeteta. 54 Oonita Dzesui Dzutea haba qaate Garirea habata biranateqi obaoba oke eetemi oio oho isere eseri naateta.