5
DZESUI BEDZATTA OBA TTUUTA ABI TEEKE QIDZAITETA
Ipita Dzesui dzuma nokoho teeke eetare hiireqi Dzerusaremuta peiteta.
Qate Dzerusaremu nagapaho tete kura teeho dzapa sipisipiho pou oni. Oho saamaqata oba ttuu Rumerume, oho dzapa Heboro noota hee Bedzattaniqi hiirorai. 3-4 Ma oho naga mina ma seu noho boto teenai oomi abi porobanoma samanei ota meeqota, oi nese khabanoma ma pone ma qosu ma kara noko meeqoqi obai poupa eetaquho beebe eete qaata.
Qate nokohota tee, tii bodza nohoi 38, noi pone naate ota meeta. Obetemi Dzesu abi oke moomi pone naate oomi Dzesui noke qasa niireta, Nii qidzanatare dza eete mae?
Hiiremi abi pone hee, Eo oba poupa eetemi apei baaqa ana aima oba ttuuta mootaqu? Baamuta ana naamae qeehimi aoke teei ana riite oba suqomami anai bitta eeteqi sepeke oorai.
Hiiremi Dzesu erake hiireta, Nii ao qori qepe niime aima tuumare. Hiiremi bodza ooqata keke abi oi qidzanate qepe nome aimaqi qeema biranateta.
10 Oonihe oi dzuma bodza oomi, Dzuta abi qesai abi qidzanatetake mooqi hee, Dzuma qaganomanita nii eto qepe niime aima tuumaino. 11-13 Oiqi hiiremi noi hee, Oonihe poiqanipamuke abi teei anake qidzaite. Noi hiiremi, ana qepe name aima tuusubi.
Hiiremi noko hee, Abi ikanoma niike hee, Qepe niime aima tuumareiqi hiire? Hiiremi abi qidzanateta noi noo ipi hiibare ruume naateta. Oi teeho quba bahe, oba ttuta abi samane pui siiremi Dzesu ao sama nome dzukuromi noi te moorara.
14 Oonihe gattiqa ipita Dzesui abi oke Ohongaho biirita saridzeqi noke pobi hiireta, Moorare, niiho sama qidzanate. Oonihe eto ipita paha quba bamenomanipamu niiho toro biranatainoho quba kahosa niime oke potti biire qaarare. 15 Hiiremi abi oi tuumaqi Dzuta abiho maimane oho pobi hiireqi hee, Abi anake qidzaite oi Dzesu ooniqi hiireta.
16 Oho quba Dzuta abi nokoi hee, Oonihe Dzesui quba oonoma dzumata eetorai oke hiireqi nokoi noke qomaqoma hiirota.
17 Hiiromi Dzesu erake hiireta, Mai nahoi baura eete qaabiqi nakamae eetorai. 18 Hiiremi Dzuta abi nokoi hee Idzii, nii dzumake rasakiitorai, ma paha oho heeta nii Ohongama idzoidzoniqi hiireqi noke hee, Mai name ooniqi hiirorainoma. Oke hiireqi noko noho gunu dzoomata.
KHATAI MAIHO TETE SUIMORAI
19 Oho quba Dzesu nokoke eraiqi hiireta, Anai khata. Oonita ana naamae qupadzomaqi baura eetaquho tete bamu. Oonihe anai mai name moomi eetorai tete oioni. Mai eetorai teena oke anai eetorai. 20 Oi Ohonga mai noi naho dza mina eeteqi quba minara noomae eetorai oke noi ana banaite qaabihe paha baura bamenomanipamu qesa ana banaitemi nike oho mee moo roqobetakoi.
21 Oonita mai abike baata neta tukuto khakhoro biirorai oho isakita khata naamae ape ma apeke qupadzomaqu nokoke tukutakoi. 22 Paha Mai noomae abi batabidzaama. Batabidza baura oke noi gama naho botota mootomi oorai. 23 Oke eetemi abi samane Ohonga maiho dzapa qusubaitorai oho qesa khata anaho dzapa qusubaitaridzo.
Oonita teei Khataho dzapa qusubaitaama naataquko noi Mai ana dzoobire baata dzapa nohoke midzata mootakoi. 24 Nookare. Teei naho noo nookaqi mai ana dzoobiretake hisi eetaquko noke qomaqoma hiibaquho tete bamu. Ana hiiremi noi ao baata neta qoridze qaraqarata biranate oorai ma qaraqara tatanga oke mai eete qaarakoi. Oke ana meeke nike pobi hiire.
25 Oi baataho nena nokoi Ohongaho khata anaho totoho nookaqu nookahiqa noko eehaha naatakoi. Oho bodza biranatakoi oonihe ao poike biranahibi. Oke ana meeke nike pobi hiire. 26 Oi Ohonga mai noi qaraqaraho khooba. Oonita noi hiiremi ooraiho isakita anai oho qesa qaraqaraho khoobani. 27 Anai Abiho Isaki oonita Mai noi beedzae naho torota mootomi anai abi batabidzakoi.
28 Oonihe ana noo erake hiiremi eto roqobetanino. Oho bodzata abi nesetuuna oorai, nokoi gamaqa susupu naho totoho nookakoi. 29 Nookami qusuba baura qidza eete qaata nokoke ana tukutomi noko biranate qaraqarata oorakoi. Qate quba qanga eete qaata nokoke ana tukutomi noko biranatemi oho ipike ana quba bamenoma noko moitakoi.
DZESUHO KHOOBA HIIRE PAANAITAQU OHO ISAKI OORAI
30 Qate ana eetorai oke ana naqeke eetaamanihe, ana Maiho toota nookoraiho isakita batabiremi oi meeta keke tuumorai. Oi teeho quba bahe anai dza nameke qusubaiteqi eetoraidzaranihe, Mai ana dzoobiretaho dza qusubaite eetorai. 31 Ana sama nameho isere nikeho toro mootapuke isanataama naatarori. 32 Oonihe, maina teei naho isere qidza mootomi oorai. Oi ape bahe Dzohane sobasoba, ma ana qupadzomami noho isere oi mee.
33-35 Oonita nike ao Dzohane sobasobaho torota noo dzoobire qasa hiiremi noi naho isere qidza mootomi meenoma naateta. Nookare. Dzohane noi dzongi qaite koina dzoobiroraiho qesa naatemi nike bodza ooqata noho koina quba qaki ma naki eeteta. Oonihe anai abi oonomaho isere quba beebe eetaamanihe, nikeke ingonaita qubake ana oho noo hiire.
36 Qate naho mai ana baura moitemi ana eete soubidzaqu baura oi noomae naho khooba paanaiteqi Mai ana dzoobiretake qaupuitanipamuke eeteqi Dzohaneho isere gama qaupuitorai paha suqobirorai.
37 Paha Ohonga Mai ana dzoobireta noomae naho isere mootomi ooraihe, nike noho noo totoho nookaama ma noho isaki mooraama. Bamu. 38 Mai ana dzoobiremi ana baqorai. Oonihe noho nooi nikeho qupata bamu naatemi nike anake nooka hisi eetaama naatorai.
39 Nike sinabidza geeta qaraqara tatanga saridza quba qirike eetoraihe nookare. Gee oi gama naho khooba paanaitorai. 40 Oonita ikanomake eete nike ota isaiteqi naho torota qaraqara oke saridza quba baabaama naatorai?
41 Abi naho dzapa qusubaita qubake ana te baqoraidzara, bamu. 42-43 Oonihe anai Ohonga Maiho dzapata baami nike te anake dzaira eetoraidzara. Ota ana moomi nike Ohongaho dzake eetaama.
44 Qate maina teei dzapa nometa baabaquko nike noke ao dzaira eetakoi. Oi nike qesaho dzapa qusubaitoraini qate nike Ohonga qusubaitemi noi oho quba nikeho hasa hiibaqu oho goottaeke nike eetorai. Oonita nike ikanomake eete nooka tani naataqu?
45 Qate anai Ohongaho pengata nike qomaqoma hiibakoiqi eto hiibaino. Nike teeho Dzapata atimorai oi Mose. Oonihe noomae nike qomaqoma hiirorai abi oioni. 46 Noi naho noo sohoro qeetetanita nike noho qetaqeta qusubaitapuke ao anake nooka hisi eetarori. 47 Oonihe nike noho qetaqeta qusubaitaama naatoraita ikanomake eete nike naho nooke qusubaitaqu? Baamunipamu.