6
DZESUI ABI PAIPU TTAUSENIKE PATTA MOITETA
(Mat 14:13-21; Mar 6:30-44; Ruk 9:10-17)
Ipita Dzesu haba oke qaateqi Garirea oba ttuu qee neta tuumata. Oba ttuu oho dzapa paha Tiberia. Qate abi quba mina bosata moomi noi porobanomake qidzaite qaami Ohongaho mumure naatemi noko noke ipitotoqi tuumata.
3-4 Tuusumi Dzuta abiho ingona dzuma naatemi Dzesui tumakhameto nomema noko torata peiteqi habese karasi eeteta. 5-6 Oke eesuqi noi nese dzoobire moomi abi quba minai peqihimi noi nokoho quba eetarotake no ango qupadzomata.
Oonihe noi Piripike toronaita quba qasa hiireta, Abi samane baabeta napa ikata patta ttuma eetemi muuna isanataqu? Hiiremi Piripi hee, Eehe abi quba minanita napa ttuma tu hattatti kina (K200) oho isaki biiremi noko gama too kakaho isakita patta muunami bamu isanataqu.
Hiiremi Siimo Peetoroho noma Attereo, noi Dzesu pobi hiireta, Abi khata napaho teei heeba aima baabe. Oi dzobadzoba boto teena ma sekana ngoru eseri. Oonihe oi abi tupu minaraho quba qidzoke isanataqu.
10 Hiiremi Dzesu hee, Nike abi pobi hiiremi habesare. Hiiremi garasi ota isanatemi abi ungapa ota habeseta oi 5,000 naateta kaqa. 11 Oonita Dzesui dzobadzoba oke aima Ohonga dzoobe hiireqi pattabetemi abi oona habeseta oi muunata. Ma teena oke noi sekana eetemi nokoho dza hiiretaho isakita biranateta.
12 Obetemi abi muuna isanatemi qetta ma saru oomi oi eto qanganatainoho quba Dzesu hiiremi, tumakhameto nohoi oke ttutuiteta. 13 Ttuttuiteqi dzobadzoba qetta oke baubotomi kamo 12, nokomaeho isaki hee eeteta.
14 Oonita Dzesu oke eetemi abi moomi Ohongaho mumure naatemi noko erake hiireta, Meeke too abi mina ttokata biranatare hiireta oi era. 15 Hiiremi Dzesu moomi nokoi noke abi qiba nokome quba upubidzare boomimi noi noqeke torata herototota.
16-17 Obete sure mootomi tumakhameto nohoi qurate unaunata biranateqi sisima peite qee Kapanao nagapata tuumare hiiremi Dzesu nokoho toro biranataama naatemi qupi sooromi noko ao oba ttuu bisata tuumota.
18-19 Oonihe uta mina tooromi oba horesa eetemi noko kiromita sebeniho isakita dzaomoqi moomi Dzesu obaho heeta qooro sisimaho toroqata biranatemi noko ququimata.
20 Ququimami Dzesui hee, Eo anai oonita eto atti eetaino. 21 Hiiremi nokoi noke sisimata aimare hiiretahe, unauna noko qupadzomata oke noko ikanomake eete ao hairiamake ota biranateta?
ABI QESAI DZESUHO QIRI MINAKE EETETA
22 Obetemi iihai mootomi abi tupu oi qirike eete oba ttuu totaqita qooroqi hee, Dzesui te arukuke torata qurate sisimata peitara. Ma sisima teenai keke ootahe, noho tumakhametoi noke qaate tuumata oonihe noi kaqani?
23 Oiqi hiiretanihe Tiberia nagapaho sisima qesai unateta. Oonihe Dzesui dzobadzobaho agoago eetemi abi muunata teka oi te kharata oorara. 24 Oonita abi tupu oi Dzesu ma tumakhameto nohoke mooraama naateqi nokoi goottae eeteqi sisima qesata peite Kapanao nagapata Dzesuho qiri eetareiqi tuumata.
DZESU NOOMAE QUSUHO PATTANI
25 Tuumaqi noko oba ttuu totaqita biranate Dzesuke saridze qasa hiireta, Banaita bodza apeta nii baaqorai? 26 Hiiremi noi hee, Ana baura eetemi Ohongaho mumure naatemi nike oke moo te mumure oho quba naho qiri eetoraidzaranihe, dzobadzoba nike muuna qura eetetaho quba naho qirike eetorai. Oke ana bamu nike ikotetaqu.
27-28 Oonihe etoqa dzaetaetaho patta quba beedzae eetaino. Nookare. Ohongai nikeho quba anake ponabetemi anai Abiho Isaki naate nike qaraqara tatanga moitemi oi nikeho patta naatemi nike ooqaho quba beedzae eete qaarare.
Hiiremi nokoi hee, Ikanomake eeteqi nanai Ohongaho baura oho beedzae eetaqu? 29 Hiiremi Dzesi hee, Ohonga ana dzoobiremi baaqorai oonita nike anake nooka hisi eesuqa Ohongaho baura eetakoi.
30-31 Hiiremi nokoi hee, Oonihe, Moseho bodzata nanaho uimane haba habanata mana muuna qaata. Oonita Noi hiiremi qusu neta pattai quratemi abi muuna qaataiqi hiirorai. Oonihe, nii baura apeke eetemi nanai oke hee, Ohongaho mumure ooniqi hiireqa niike nooka hisi eetaqu?
32 Hiiremi Dzesu nokoke erake hiireta, Patta qusuta quratemi abi muunata oke Mose te nokoke moitaranihe, Mai nahoi qusu patta mee nike moite baaorai. 33 Ohongai patta moitemi qusuta quratorai oi ttoka abi qaraqara moitoraiho isaki.
34 Hiiremi nokoi noke hee, O Soopara, patta oonomake nana moitemi muunorare. 35 Hiiremi Dzesu nokoke pobi hiireta, Ana naamae qaraqaraho patta. Oonita apei naho toro biranataqu noi bamu patta quba baataqu, ma apei anake ai tataumaqu noi bamu oba quba baataqu, bamu.
36-37 Oonita ana hiire, teena oke paha hiire, Nike anake nesema mooraihe te ai tataumoraidzaranihe Ohonga naho botota mootomi oorai nokoio gama naho torota soomakoi.
Ma naho toro soomareiqi baabaqu abi oonomake ana bamu qiritomaqu, bamu. 38 Anai te dza nameke qusubaita quba qurataranihe, mai anake dzoobireta noho dzake qusubaiteqi qurateta.
39 Oonita mai ana dzoobireqi abi qesa naho botota mootota noi dza eetemi ana nokoke gama tuuhoro qaaqa ipi bodzata iso keke nokoke tuukutakoi. 40 Oi Mai ana dzoobireta noi dza eetemi apenei anake mooqa nooka hisi eetaqu nokoi gama qaraqara tatanga saridzemi anai noko ipi bodzata tuukutakoi. Oiqi hiireta.
41 Oonita Dzuta abi gunugunu hiireta oi teeho quba bahe noi bosata hee, Patta qusuna quratorai oi ananiqi hiiremi, noko erake hiireta, 42 Eehe, noi Dzosepeho khata. Mai ma pai nohoke napa gesinanihe, noi ikaqi hiireqi hee, Ana qusu neta quratoraiqi hiire?
43 Noko gunugunu hiiremi Dzesui noko pobi hiireta, Nikehota eto paha gunugunu biranataino. 44 Nookare. Mai ana dzoobireta noi abi teeke qoqopa eetaama naatemi qidzoke abi oi naho toro soomami ana noke ipi bodzata tukutaqu. 45 Oi Too abi qeeteqi hee, Ohongai noko gama tete banaitakoiqi qeetetanita ape ma ape Ohongaho noo nookaqi noho toro tete gesina naatorai nokoio naho torota soomakoi.
46 Oonihe Ohongake nese taate iihorai oi abi qesa bahe, ana Ohongaho neta baaorai ma ana teenai noke nese taate iihorai. 47 Oonita teei ana nooka hisi eetorai noi qaraqara tatanga mai eetorai oke meeke ana nike pobi hiire. 48 Oi teeho bahe ana naamae qaraqara oho pattani.
49 Nookare. Nikeho uimane haba habanata maana muunaqi baate bamu naateta. Oonihe ana naamae qaraqaraho patta. 50 Oi patta ape bahe ana qusuta quratemi abi teei anaho isakike muunaqa baataama naate qaaraqu patta oioni.
51 Ana namae patta qaraqaranomai qusuta quratemi teei patta erake muunaquko noi agoba qaraqara qaarakoi. Oonihe patta ana ttoka abi moitemi qaraqara saridzaqu oi sama naamaehoni. 52 Qahura oke Dzesu hiiremi Dzuta abi nookami meeho isaki naatemi noko bababa bari naateqi hee, Abirai ikanomake eete sama nome napa moitemi muunaqu?
53 Oke hiiremi Dzesui nokoke ao kuibidzare hiireqi hee, Noo meenipamuke ana nike pobi hiire. Nikei Abiho Isaki anaho hidzoba ma dzuu muunaama naataquko qaraqara bamu nikeho torota biranataqu. 54 Qate apei naho hidzoba ma dzuu muunorai noi qaraqara tatanga mai eetorai. Ma abi oke ana ipi bodzata tukutakoi.
55 Oi hidzoba ma dzuu nahoi patta ma obaho qesa. 56-57 Oonita teei naho torota isaki mee giimoraqu no ma nakamae qesa dzaga boboto qaaqa oora ma qaara qidza eetorakoi. Oi mai ana dzoobiremi ana noho torota qaraqara giimoraita teei naho mee naku nometa aimoraqu noi naho toro qaraqara giimorakoi.
58 Qate uimane haba habanata patta muuna qaaqi baateta oi mainanini, apei patta erake muuna agoba qaaraqu oi qahura maina. Oonita patta poiqa qusu neta quratorai oi ananita qupadzomare.
OONITA DZESUHO NOO QUBUBAITAQU OIO PATTA MEE MA OBA
59 Noo oke Dzesui Kapanao nagapaho sinabidza guhuta abi banaite pobi hiiremi, tumakhameto qesa samane noho noo nookaqi hee, Idze. 60 Noo oi bamenomanipamu. Abi oke qidzoke nooka qusubaiteqi noho dzuu ma hidzoba muunaqu oiqi hiireta.
61 Oonihe Dzesuho tumakhameto oho qesa gunugunu oke hiiremi noi qupadzomaqi hiireta, Nike anake muunaquho noo oke nookami qanganate mae? 62 Oonita nookare Abiho Isaki anai burisi eete bosata qaataho robeta peqihimi nike moohimi nikehota isanataqu mae? 63 Nookare. Hidzoba hiibi hiidzobanipamu oi bamu nike hoobidzaquhe, meeke Sumasai qaraqaranomaitorai, Oonita noo ana nike pobi hiirorai oio Sumasa ma qaraqaraho isaki.
64-65 Oonihe nikehota qesai ai tataumaama naatoraiho qahurani. Oi Ohongai abi teeke qoqotomaama naataquko qidzoke noi naho toro soomaqu ooqaho qubake ana oonomake eete qahurake hiire. Oiqi hiireta. Oonita ape ma apei ai tataumaama naatarota ma apei noke geema mootarotake Dzesui khoobanipamuta ao qupadzoma ooqi hiireta.
66 Oke hiiroramuti qaatemi oho qubake tumakhameto qesa ma abi samane nokoi noke gaubire te noke paha gainene eete qaarara. 67 Oho quba Dzesui tumakhameto tuerebe nomenipamuke hee, Oonita nike oho qesa anake papatare hiirorai kaqa?
68 Hiiremi Siimo Peetoro noi hee, Soopara naname, nanai niike papate apeho torota soomaqu? Baamu. 69 Nii teenai qaraqara tatanqaho pobi hibahiba. Oonita Nii Kiristu Ohongaho isaki qaheubana oke nana qupadzomaqi nooka tani naatorai.
70 Hiiremi Dzesu hee, Meeke ana tuerebe nikeke asatetanihe, nikehota teei Iibadzaho isaki oonita nookare. 71 Oiqi hiireta oi teeho bahe Siimo mainaho khata Dzuta Khariottaho nena noi tumakhameto tuerebama ooqi Dzesuke geema mootarotake Dzesui qupadzomaqi hiireta.