8
ATAPA PASENANOMAHO NOO
Qupi sooromi Dzesui qee Oriba torata peiteta. Qate iihai mootomi noi burisi eete Ohongaho biirita peitemi abi samane noho torota baami noi habese noko tete baanaiteta.
3-4 Banaihimi qetaqeta abi ma Pariseo nokoi atapa teeho pasena paanaite noke dzeima garubaho bisata mootoqi Dzesuke pobi hiireta, Banaita naname, atapa erai pasena eetemi nanai noho khooba saridze.
Obetemi Mosei hu noota qeeteqi napake hee, Pasena eranoma saridzorai nokoke omama teetareiqi hiireta. Qate nii oke ikaqi hiibaqu? Oiqi hiireta oi teeho bahe, noko Dzesuho angi naate noke qomaqoma hiiba quba hiireta.
Oonihe Dzesui kautu eete boto nomema ttokata qeeteta. Qeetemi nokoi noke qasaqasa hiiromi noi qoridzeqi noko pobi hiireta, Oionita nikehota apei kahosaama, noi bosaho eete omama ataparake teetare. 8-9 Oiqi hiireqi noi paha kautu eete ipibireqi ttokata qeetemi nokoi noo moo nookaqi subate abi mimi bosaho eete tta eesumi eehahai oho qesa sakabaqi bamu naateta.
Bamu naatemi Dzesu moomi atapa bisata oota noi noqeke oota. 10 Oomi noi qoridze atapake qasa hiireta, Niho qomaqoma hiirori abi oio kaqa? 11 Hiiremi noi hee, Mai name, bamu.
Hiiremi Dzesu hee, Oonita anai oho qesa bamu niiho qomaqoma hiibaqu, oonihe nii tuumaqa eto paha pasena teeke saridzaino ooiqi hiireta.
DZESUI TTOKA ABIHO DZADZA
12 Oke hiiremi bamu naatemi Dzesu noi paha garubake hee, Anai ttoka abiho dzadza. Oonita teei anake iihaqu noi bamu basa qooto tuumaquhe qaraqaraho dzadzata tuumakoi. 13 Hiiremi Pariseohota qesai hiireta, Eehe, sama niimeho nooke nii hiibi oonita noo oi obera.
14 Hiiremi Dzesu nokoke hee, Ana ikata baata ma ikata tuumaqu oke ana gesina. Oonita ana sama nameho noo hiibapuko oi bamu oho quba obera naatarori. Oonihe anai ika neta baata ma tuumaqu oke nike ruume. 15 Nike noo sasake hiirorai. Qate anai te abiho khooba sepeke sigumoraidzara.
16-17 Nookao, nikeho hu noota qeetemi oorai oi hee, Abi eseri nopoi isere teeke mootaquko oi meenoma naatakoi. Ooiqi hiirorai. Oonihe ana abiho khooba sigumaquko oi meenoma naatakoi oi Mai ana dzoobireta noma nakamae eseri ooraita noo oi meenoma naatakoi. 18 Paha ana sama nameho isere mootapuko Mai ana dzoobireta noi naho isere qaupuitarori.
19 Hiiremi nokoi hee, Niiho mai noio kaqa? Hiiremi Dzesu hee, Mmhm, naho khooba ma mai nahoho khoobake nike ruume. Nike naho khooba qupadzomapuko, paha mai nahoho khooba qupadzomarori. 20 Noo oke Dzesui biirita hiireqi ttumaho suruhota hiireta. Oonihe noho bodza biranatamake oomi noko qidzoke noke karabetarota.
TETE KOSORAMU OORAI
21 Oonita Dzesui paha nokoke hee, Ana tuusumake nike ota baabaquho isakiama naate naho qiri eete saridzaama naate kahosa nikemema gama baatakoi. 22 Hiiremi Dzuta abi nokoi qesa pobipobi hiireqi hee, Noi ikaqi hiireqi hee, Ana tuusumake nike ota baabaquho isakiama naatakoiqi hiire. Mae noi sama nome teetareke hiire?
23 Hiiremi noi hee, Nike kataho nenani anai pei nena. Oi anai ttokaho isaki bamuhe, nikemae oho isaki. 24 Oi nike anake hee, Qaraqaranomaniqi hiibaama naataquko nike kahosa nikemema gama baatakoi. Oke ana bamu nike ikobetaqu. Oqaho qubake ana bosata hee, Nike kahosa nikemema gama baatakoiqi hiire.
25 Hiiremi nokoi noke hee, Nii apei oni? Hiiremi Dzesui hee, Noo apeke ana hiiremi nike nookaqu? Baamu. 26 Ana naamae nikeho noo samaneke hiireqa khooba nikehoke sigumaridzonihe, ana noo hiibi mai meenoma ana dzoobireta too nohota ana nookaqi noo ooqake anai ttoka abi nike pobi hiirorai.
27 Oonihe Dzesu oke hiiremi nokoi te hee, Noi Ohonga Maike hiire ooiqi te qupadzomara. 28 Oonita Dzesui erake hiireta, Ana naamae baura tee ma teeke eetoraidzaranihe, Mai ana bapotopotomi oho noo hiiroraike nike ipita qupadzomakoi.
Oi nikei Abiho Isaki anake ai upubireqake naho khooba qaraqaranoma qupadzomakoi. 29 Qate Mai ana dzoobireqi teqaha ana qaataranihe, anake gainene eete nakamae oorai. Oonita ana noho dzake qusubaite eetorai oioni.
QESAI AI TATAUMATA, QESAI BASESA EETETA
30 Noo samane oonomake Dzesui hiiremi Dzuta abi samane noho torota atimata. 31 Atimami Dzesu nokoqake pobi hiireta, Dzoobe, qate nike naho nooke nookoraquko naho khametonipamu naatakoi. 32 Nike noo mee oke gesina naatemi noo oi nike saqoromi adzahaha naatakoi.
33 Hiiremi qesai basesa eeteqi hee, Nana Abarahamuho biidza ma suunai angiama naate baaqorai oonita nii ikaqi hiireqi hee, Noo oi nike saqoromi adzahaha naatakoiqi hiire? 34 Hiiremi Dzesu nokoke hee, Ape ma ape kahosa eetorai nikei kahosaho sutasuta oorai onita oke ana bamu nike ikobetaqu.
35 Oonihe tete erake eete oorai. Apei Maiho naga qidzata agoba qaaraqu? Oi sutasuta abi bahe, khataio ota agoba qaarakoi. 36 Oonita anai khata ooqi nike saqoromake nike adzahaha naate qaki naatakoi.
37-38 Qate nikei Abarahamuho ttidzata quurateta oke ana gesina. Oonihe naho Mai baura eetemi naho nese mooqoraike ana hiire paanaitemi naho nooke nike naane quba arabireqi anake teetare hiirorai? Oi nike mai qanga nikemeho toota nookoraike nike eetorai.
SAATAI ABI QESAHO MAI
39 Hiiremi nokoi hee, Nanaho mai ape bahe Abarahamu. Hiiremi Dzesui hee, Nike Abarahamuho biidza ma suunanipamu oorapuko noke suima oorarori. 40 Oonihe, anai noo mee Ohongaho toota nookaqi nike pobi hiiremi nike abi eranomake teetare hiirorai. 41 Tete oonomake Abarahamu te aima qaarara. Oonita nike mai maina nikemeke suimaqi eetorai. 42-43 Hiiremi nokoi hee, Nanai eehera khameto bamu. Nanaho mai Ohonga teena.
Hiiremi Dzesu nokoke hee, Bamu. Ana te namae baabaranihe Ohonga ana dzoobiremi ana baaqorai, oi anai noho nena qaaqi baaqorai. Oonita Ohongai nikeho mai oorapuko nike naho dzake eetarori. Qate nikeho toma susudzatemi nike naho noo ma totoho nookaama naatorai.
44 Oi teeho quba bahe Saatai khoobanipamuta taanga abi naatemi nohota tete mee bamu naatemi noi quba meeho teteke qaateta. Oonita noi sama nomeke eeteqi obera noo hiirorai. Noi obera abi ooqi oho mai naatemi nike noho khameto naate Saata mai nikemeho dzake qusubaitorai. 45 Oho quba ana noo mee nike pobi hiiremi nike naho noo aimaama naatorai.
46 Nookare, nikehota apei anake oberaniqi hiiremi isanataqu? Baamuta naane quba nike anake nooka hisi eetaama naatorai? 47 Oi nike Ohongaho khameto ooraama naate noo nookaama naatorai. Qate ape ma apei Ohongaho noo nookorai nokoio Ohongaho khameto.
DZESUI AGOAGO KHATA OONI
48 Hiiremi Dzuta abi nokoi noorake noke pobi hiireta, Nana hee nii raaba abi songenanomaniqi hiiremi qidzoke nii oho bai hiibaqu.
49 Hiiremi Dzesu hee, Anai oonoma bahe Mai nameho dzapa qusubaitemi nike naho dzapa midzata mootorai. 50 Qate Teei quba minaraho pobipobi noi isanate naho dzapa qusubaitakoi. Oonihe anai te dzapa name qusubaitoraidzara. 51 Nookare. Abi teei naho noo qusubaite qaaraquko bamu baataho kabira naataqu. Baamunipamu. Oke ana meeke nike pobi hiire.
52 Hiiremi Dzuta abi burisi eete noke hee, Nii oonoma hiiremi nana nookami nii songenaho isakinipamu. Abarahamu noi too abi ma noko gama baate bamu naateta. Oonita nii ikaqi hiireqi hee, Abi teei naho noo qusubaite qaaraquko baata bamu noke muunaquiqi hiire? 53 Abarahamu ma too abi nokoi gama baatetanita nii nokoke beekho eete abi minanipamu ape oni? Nii sama niime moomi apei oni?
54 Hiiremi Dzesu hee, Eo, anai dzapa name qusubaitapuko naho dzapa quba sepe naatarori. Qate nike hee, Onongai nanaho mai ooniqi hiiroraihe, Ohonga nike hiirorai teena noi naho Mai ooqi naho dzapake qusubaitorai. Oonita nike noke ruume oonihe, meeke ana naamae noke gesina. 55 Anai hee, Noke ana ruumeniqi hiibapuko ana nikeho qesa obera abi naatorori. Oonihe anai noke gesina naateqi noho noo qusubaite soubirorai.
56 Qate Abarahamu eebobo nikeho noi naho bodza quba beebe eete qidzanate qaata. Oonihe noi anake mooqi qaki minanipamuke eeteta. 57 Hiiremi Dzuta abi nokoi noke hee, Iaqa, niiho tii 50 biranataamake aoke nii Abarahamuke moota mae?
58 Hiiremi Dzesu noko erake hiireta, Nookare. Abarahamu biranataamake oomi Anai Qaatai Qaarakoi. 59 Oke hiiremi nokohota bamenoma naatemi noke oma tukuma teetare eetetanihe, noi dzukuroqi biirita tta eeteta.