9
ABI NESE KHABANOMAI NESENOMA NAATETA
Ipita Dzesu teeta tuusuqi moomi abi nese khabanoma teei oota. Oi pai noke oonoma dzoomata. Qate Dzesuho tumakhametoi noke qasa eeteta, Banaita naname, abirai noomae kahosa saridzeta mae eo mai pa pai nohoi kahosa saridzeqi pai noke oonomake dzoomata?
Hiiremi Dzesui hee, Baamu. Mai ma pai baamu. Oho qesa noi te nomae kahosa eetemi biranatara. Oi Ohongai beedzae nome noho irita paanaitare hiiremi quba oi biranateta. (Khata, nookare.) 4-5 Anai ttokata ooraquta ttoka abiho dzadza naatorai. Oonihe qupi sooromake abi qidzoke baura eetaqu. Oho quba ete dzadza ooraquta Ohonga ana dzoobiretaho baura oke napamae eetaridzoni.
6-7 Oke hiireqi noi ttokata ogidzoba eete sare eeteqi oho akiakima abi nese khabanomaho nese suraiteqi noke pobi hiireta, Tuumaqa nese nime oba kose Siroamuta akobetare. Oiqi hiireta.
Qate Siroamuho khooba oi hee, Dzoobireta. Oonita Dzesu noke ota dzoobiremi noi ota tuuma nese nome akobetemi uhubami baata. Oonihe noi abi nese khabanomai qaata oke noho qesamane ma abi qesai gama gesina qaata.
Oonita noi baami nokoi hee, Idze, abi habese nenesa eetorai abi oi erani mae apeni? Hiiremi qesai hee, Oioni. Hiiremi paha qesai hee, Oi bamuhe noho tomidza tee ooniqi hiireta.
10 Oonihe noomae hee, Eo anai oni. Hiiremi nokoi hee, Ikanomake eete niiho nese uhubami nii haba moori? Hiiremi abi oi hee, Abi tee, dzapa noho Dzesu, noi ttoka akiaki teeke korabeteqi naho neseta suraite hee, Nii tuumaqa oba kose Siroamuta nese niime akobetareiqi hiiremi ana tuume. 11 Tuuma nese name akobetemi oi uhubami ana haba mooqi baabe.
12 Hiiremi noko noke hee, Abi oi kaqani. Hiimi noi hee, Ana ruume, 13 Oke hiiremi abi nese khaba eete qaatati qidzanateta noke noko dzeimaqi Pariseoho toro biranateta.
14 (Oonihe Dzesui akiaki korabeteqi abiho nese pobiteta oke noi dzumata eeteta.) 15 Oonita Pariseo noko oho qesa abi ikanomake eete haba moota noke qasa hiiremi noi hee, Maa abi noi ttoka akiaki naho neseta suraitemi ana akobetemi nese naho uhubami moorai. 16 Hiiremi Pariseo qesai erake hiireta, Dzumake no riite baura eetemi nana nookami noi Ohongaho nenanidzara.
Oiqi hiiremi qesai hee, Eehe, ikanomake eete abi kahosanomai baura eetemi Ohongaho mumure eranomaho qesa naataqu? Oke hiireqi nokohota hu ma koridza biranateta. 17 Biranatemi noko paha abi nese khabanomai qaatake hee, Dzesui niiho nese qidzaitemi nii noho noo ikanoma hiibaqu? Hiiremi noi hee, Ana moomi too abi oni. Ooiqi hiireta.
18 Oonihe Dzuta abi noko hou peu eeteqi hee, Abirai nese khabanomai biranate qaimi noho nese pobitemi haba moori tete oi ooraama. Oke hiireqi noko mai ma pai nohoho quba hiiremi baata. 19 Baami nokoi nopoke hee, Erai khata nipehoni mae? Hiiremi nopoi hee, Oore. Hiimi nokoi hee, Qate noi nese khabanomai biranateta mae? Hiiremi hee Ooreiqi hiireta. Hiiremi noko hee, Oonihe noi ikanomake eete poiqa bageke eete mooqorai?
20 Hiiremi mai ma pai hee, Khata nakahoi nese khabanomai biranateta oke nake gesina. 21 Oonihe noi poiqa quba moori teteke naka ruume. Mae apei noho nese qidzaite oke paha ruume. Oonihe noi ao kotanga naate ooraita isanate noke qasa hiiremi noomae oho khooba paanaitare.
22 Oiqi hiireta oi teeho quba bahe, Dzuta abi mimi ago qiba teenaiteqi hee, Abi teei Dzesuho nookami Kiristu naataquko abi oke sinabidza guhuke qaanatareiqi hiiremi qaata. Oonita mai ma pai oho attike eete hee, 23 Noio kotanganita noke oho qasa hiibareiqi hiireta.
24 Hiiremi noko paha abi nese khabama qaata noho quba hiireqi erake hiireta, Nanai nookami Dzesui kahosanomanita eto noho hasa hiibainohe, Onongaqake hasa hiibare. 25 Hiiremi noi hee, Noi kahosanomani mae bamu oke ana ruumenihe, ana nese khabanomai naate qaarita poiqa isanate haba moorai teena oke ana gesina.
26 Hiiremi noko paha hee, Dzesui ikanomake eeteqi niiho nese pobitemi oorai? 27 Hiiremi noi hee, Idze, ana ao hiiremi nike nookaama naateqi nike naane quba noo teena oke nookareiqi hiidzo? Mae nike oho qesa Dzesuho tumakhameto naatare hiire oorai?
28 Hiiremi noko noke garugaru hiireqi hee, Nii noho khatani. 29 Qate nanaio Moseho tumakhameto. Oi Ohongai Mose pobi hiireta oke nana nookorai. Qate abiraho khoobake nana ruume.
30 Hiiremi abi oi nokoke hee, Iaqa, noi naho nese pobitemi ana mooraihe, ikanomake eete abi mimima nike noho khooba ruume? 31 Oi Ohongai abi kahosanomaho noo qusubaitaamanihe, teei Ohonga ai tataumami noi noho noo qusubaitorai oke napa gama gesinani. 32 Oi nese khabanoma teei biranatemi apei abi oonomake nese pobitaqu oho teteke napa nookaamake baa qaabi. 33 Oonita Dzesui Ohongaho neta baabaama naatapuko noi quba eranomake eetaquho isakiama naatarori.
34 Oke hiiremi noko hee, Nii kahosaho ttidzata biranateta oonita nii apei nanake bapotopotaqu? Oke hiireqi noko noke ao hotou biiremi Isirae ttokaho dzore naateta.
BASESAI NESE KOTORORAI
35 Nokoi abi oke hotou biiremi Dzesu oke nookaqi noke saridze erake hiireta, Abiho Isaki noke nii qupadzomorai mae? 36 Hiiremi noi hee, Mai name, nii noke ana banaitemake ana isanate noke ai tataumakoi.
37 Hiiremi Dzesu noke hee, Apei nii noo pobi hiibike nii moobo? Anai erani. 38 Hiiremi noi Dzesuho toro pomai kotoroqi hee, Oo dzoobe, anai niike ai tataume. 39 Hiiremi Dzesui hee, Oore, Anai ttokata quratemi neseamai nesenoma naatoraini qate nesenomai neseama naatorai oke eete batabirorai.
40 Oke hiiremi Pariseoho qesai nookaqi noke hee, Iidzo, oonita qesa ma nanai neseamani kaqa. 41 Hiiremi Dzesu noko pobi hiireta, Nike neseamaho isaki oorapuko, kahosa nikehoi bamu naatarori. Qate nike hee, Nanai nesenomaniqi hiiremi kahosa nikehoi urai oorai oorakoi, oiqi hiireta.