19
1-2 Oho quba Piratoi nakuta qeemaqi hiiremi qaa abi nokoi Dzesu aimaqi bitte biiroramuti qaateqi qepuqepu hiireqi gupake papara korabete noho qibata dzamotoqi sasa topa dzuunoma aima oke noke dzaarota. Dzaaroqi noko noho toro biranate hee, O dzoobe dzoobe. Dzuta abiho abi qiba nii! Oiqi hiireqi noko boto sepeite noke teetota.
Oke eetemi Piratoi paha biranate Dzuta abi pobi hiireta, Nookare. Ana abi oke toronaite noho obera saridzaama naateqi noke nikeho pengata moote. Hiiremi Dzesui ttoba topa dzuunoma ma guupaho paparama gama biranatemi Piratoi nokoke hee, Dzasa. Abirake moorare.
Hiiremi dzube abi mimi ma nokoho qesamane qarutoqi hiireta, Baamu, hapahapanaitare! Noke hapahapanaitare! Hiimi Pirattoi hee, Anai noho kahosa ruume oonita nikemae noke aima hapahapanaitare. Hiiremi Dzuta abi nokoi hee, Maa, abirai nanaho huke riiteqi sama nome Ohonga kimatetoraita noi oho quba baataridzoni.
Hiiremi Piratoi nookami Dzesui sama nomeke kimatetetaho qubake noi atti minake eeteta. Noi Dzesuke dzeimaqi paha qaa guhu dzuubaqi noke qasa hiireta, Niiho khooba ikanoma?
10 Oiqi hiiretahe, Dzesui te oho noo ipi hiibara. Oho quba Pirato noke hee, Maa niike saqobaquni mae hapahapanaitaqu oho isaki naho toro ooraita nii bamu naho noo ipi hiibaqu?
11 Hiiremi Dzesui hee, Nookare. Ohonga qusunai oho isaki niike moitaama naatapuko oke nii anake eetaquho tete bamu naatarori. Oonita niiho kahosa ooraihe Dzuta abi anake niiho torota mootomi oorai nokoho kahosai niihoke riite oorai.
12 Hiimi Piratoi beedzae eete Dzesuke saqobarota qate Dzuta abi nokoi qarutoqi hee, Bamu, teei Kaisaho noo riiteqi sama nomeke noho habara mootare hiireqa oonoma eetakoita nii abi erake saqobaquko nii aoke Kaisaho ibo naatakoi. 13 Hiiremi Piratoi noo oke nookaqi Dzesu dzeima biranate gamaniho qohareta habeseta. Teka oho dzapa Simeri Qohare, qate Heburoho noota oke hee Gabattaniqi hiire qaata.
14 Obete Dzuta abiho Ingona dzumaho roiroi bodza oomi ete bisa naatemi Piratoi Dzuta abi oke pobi hiireta, Nike abi qiba nikeme Dzesuke moorare. 15 Hiiremi noko dzaubama qarutoqi hee, Eo, Noho dzapa ao bamu naatare. Noke hapahapanaitemi bamu naatare!
Hiiremi Piratoi nokoke hee, Anai isanate nikeho abi qibake hapahapanaitaqu? Hiiremi dzube abi mimi hee, Bamu, nanaho abi qibaio Kaisa teena. 16 Hiiremi Piratto nokoke kebaitare hiireqi nokoi Dzesu hapahapanaita quba noke abi naga nokoho botota mootota.
DZESUKE NOKO HAPAHAPANAITETA
Nokoi Dzesuke mai eete hapahapa moitemi noomae aima tuumata. 17 Tuumaqi nokoi hapa peite Qiba Gottaho tongota biranateta. Oonihe Qiba Gootta oke Heboro noota hee Gorigottaniqi hiirorai. 18 Teka ota nokoi Dzesuke abi qanga eserima hapahapanaiteta. Noi bisata oomi pobi nohota abi teei ootani teei mage robeta oota.
19 Qate Pirattoi hiiremi hapahapaho suheta qetaqeta erai peiteta, DZESU NADZARETTEHO NENARAI DZUTA ABIHO ABI QIBANI. 20 Qate nokoi Dzesu hapahapanaiteta tekai nagapa mina oho kosoramuta oomi noo qiba oke Heboro noo ma Romaho noo ma Girisiho noota gama qeete oomi Dzuta abi noo maina painanoma girodzomaqi noo oke isaitota.
21-22 Oho quba dzube abi mimi bisi naate Pirattoke pobi hiireta, Oke eto qeeteqi hee, Dzuta abiho abi qibaiqi hiibainohe, erake qeetare, Abi noomae hee, Anai Dzuta abiho abi qibaniqi hiiroraiqi qeetare. Oke noko hiiremi Piratoi hee, Baamu! Ana qeete oke ango qeete qaate.
23-24 Oonita qaa abi nokoi Dzesu hapahapanaite qaateqi ttoba ma sasa nohoke aima batabiremi qaa abi eserisa eseriho quba teena teenaho isaki naateta. Oonihe sasa khara kharerepo nohoke noko bosata koridzaamake ootota oonita qaa abi nokoi qesa pobipobi hiireta, Maa, eto uhutomi qanganatainohe napahota apei oke mai eetaqu oho qubake napa isanate baabe biidzare. Oiqi hiireta oi teeho quba bahe sinabidzata qetaqeta teei hee, Ttoba ma bare nahoke noko nokome quba pattabetetahe, sasa nahoho quba nokoi baabe biiretaiqi hiiremi qaa abi oke eetemi ooqata meenoma naateta.
25-26 Qate Dzesu hapahapata oomi pai gotta nohoi oho khoobata qooro oomi paiho dzaba Keropaho ata ma Maria Magattaraho nena ma nokoi noma noko gama oota.
Oho quba Dzesui pai mooqoqi paha Dzohane qeseba tuumakhata nome anake mooqi pai nomeke pobi hiireta Pai name, nii khata erake moomi niiho khata naatare. 27 Oiqi hiireqi khata anake noi hee, Nii atapa erake moomi noi niiho pai naatare. Oke hiiremi anai bodza ooqata noke qupadzomaqi ipita noke dzeimaqi naga nameta tuumaqi naka qesa kokora eete qaata.
DZESUI BAATETA
(Mat 27:54-56; Mar 15:33-41; Ruk 23:44-49)
28-29 Oonita quba oi gama bamu naatemi Dzesu moomi sinabidzaho qetaqetai gama meenoma naate soubiremi noi erake hiireta. Naho baruna uhube. Oke noi hiiremi oba mangi toobairanoma heenomai ota oomi abi noko besa bidzaga teeke suqobireqi saarota soramu biire too nohota mootota.
30 Mootomi noi oba too bairanoma oke muunaqi erake hiireta. Oioni, baura oi gama mee eetemi bamu naate. Oiqi hiiremi suma noho khapere eetemi gisi tuumata.
31 Qate iihai Ingona dzuma minaho roiroi bodza oomi eto abi kebanoke baatemi keba nokohoi dzuma oke sesero eetaino hiireqi Dzuta abi Piratoho torota biranateqi qasa hiiremi noi qaa abi dzoobiremi oko nokohoke geqobiremi hairiamake baatemi qurabidzare tuumata. 32 Tuumaqi noko ota biranate abi eseri Dzesuma hapahapanaiteta nopoho oko bosa teete geqobireta.
33 Oonihe noko moomi Dzesui ao baate oomi noko te oko nohoke geqobidzara.
34-36 Oonoma naateta oi teeho quba bahe sinabidzaho qeteqeta teei hee, Gootta nohoke bamu geqobidzaquiqi hiiremi ota meenoma naateta. Oke ana Dzohane namae mooqi isere mootomi nike nookami meenomanita niike nookare. Qate qaa abi teei kooma noho qebake kotoro pui eetemi Idze, ao oba ma dzuu esese biranateta. 37 Oi qetaqeta teei paha hee, Nokomae abi kootorota mookosu koko oke moohirareiqi hiirorai oioni.
DZESUHO KEBAKE NOKO OMA NAGATA MOOTOTA
(Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Ruk 23:50-56)
38-39 Obetemi Dzosepe Arimatteoho nena (noi bosata qupibake Dzesuho torota biranateta) noi Dzesuho tumakhata naatetanihe Dzuta abi mimiho attike eeteqi noi te nokoho pengata paaqata qaarara. Oonihe noi Piratoho torota baaqi Dzesuho keba quba qasa hiiremi Piratohota isanatemi no aima tuumata.
Oonita Nikotemo oho qesa ganobine ma eebeke uranoma qesa, oho bame 30 kiro oho isakike gama aima baata. 40 Baaqi nokoi Dzuta abi keba nokome qurabire qaataho pomata ganobine ma eebeke uranoma ma ttoba qesa aimaqi ooma Dzesuho keba sengi eete qegorota.
41 Qate noko Dzesu hapahapanaitetaho neta dzoo teei oomi oho nakuta oma naga agiagi kaibetetai oota oi Dzosepe noomaehonita oho nakuta abiho keba mootaamake habanake qaata. 42 Oonita Dzuma mina ao biranatare boohimi oma naga dzamoqata oomi noko Dzesuho keba oho nakuta mootota.