20
DZESUI BAATA NETA QORIDZETA, DZOOBE!
(Mat 28:1-8; Mar 16:1-8; Ruk 24:1-12)
Qate dzuma mina bamu naatemi Saate dzuridzarita Maria Magattara nenai qori qura tupu ota biranate moomi apei ao oma sarara oke burisi eetemi paatike oota? Oho qubake noi burisi eete toroumaqi Siimo Peetoro ma Dzesuho qeseba tumakhata Dzohane anaho toro biranateqi naka pobi hiireta, Maaqa Soopara napahoke noko oma nagata hiumaqi ikata ai tuume oke paimane nanai ruume!
Hiiremi Peetoroi anama nakamae hairiamake qeemaqi oma nagata tuumare hiireqi, torouma tuumata. Tuusuhiqi anai Peetoroke riite bosa qura patita biranateta. Biranateqi ana subate nese dzoobire moomi ttoba sengi keke ootahe anai te dzuubara.
Oonihe Siimo Peetoro ipita baaqi ao dzuubaqi saamaho ttoba sengi moo pobiteta. Ma qiba sengi nohoke te samaho ttobama teenaite mootomi ooraranihe, sigita qoomami oomi noi moota.
Oke noi moohimi ana atti quba qura patita ootahe anai naamae dzuubaqi moomi naho qupa pobirateta. Oi bosata nanai Dzesu baate qoridzarotaho sinabidza qetaqetake te nooka pobite qaarara. 10 Qate nakamae oho mumure moohimi qupa pobiratemi nakai qaki minake eete burisi eete nagapa tuumata.
MARIA MAGATTARAHO NENAI DZESUKE MOOTA
(Mar 16:9-10)
11-12 Oonihe Maria noi qura patita biranate paata qooro tti hiireta. Tti hiireqi noi subate nese nakuta dzoobire moomi, Angero eseri ttoba khabanoma dzaabanomai Dzesuho keba meeqotaho tekata habeseqi temu qiba robeta oota, temu oko robeta oota.
13 Ooqi nopoi hee, Atapa nii ikaqi tti hiire? Hiiremi noi hee, Soopara nahoke noko aimaqi ikata tuume oke ana ruumeni? 14 Hiiremi Dzesu noho tumeta qooro oomi noi burisi eete noke mootahe, noho nese dzuubara.
15 Oonita Dzesu noke pobi hiireta, Apeho qirike eete tti hiire? Hiiremi noi qupa nometa hee Dzoo oho mai ooniqi hiireqi hiireta, Mai, nii noho keba aime mae? Aima ikata moote? Hiiremake ana ttuma aimakoi.
16 Hiiremi Dzesui noke hee, Maria! Oiqi hiiremi Maria pasere eete hee, Banaita name! (Qate Heboroho totohota oi hee Rabuni ooniqi hiireta.) 17 Hiiremi Dzesui hiireta Eehe, anai mai nameho torota peitaamake ooraita nii eto ana aima gimutta eetaino. Qate tuumaqa qesamane nahoke pobi hiireqa hee, Anai mai ma Ohonga nike ma napameho torota peqibiqi hiibare.
18 Oiqi hiiremi Maria Magattaraho nena noi ango tumakhametoho toro biranate pobi hiireta, Nookare, anai nese namema Soopara napame poiqanipamuke moori. Oiqi hiireqi noo Dzesu noke pobi hiireta oke noi paha noko gama pobi hiireta.
TUMAKHAMETO MA ABI SAMANE DZESUKE MOOTA
(Mar 16:14-18; Ruk 24:36-49)
19 Qate oho Saate surena qupi sooromi Tumakhameto nanai Dzuta abi mimiho atti eete tete siire tatanga naatemi Dzesui ikanomake eeteqi nanaho bisata qooroqi hiireta, Dzoobe ma kanakana! 20 Oiqi hiireqi noi nanake boto ma sama nomeho dzori banaitemi tumakhameto nanai Soopara naname moohimi nanaho baruna tukuba minanipamuke eeteta.
21 Eetemi Dzesui paha hee, Dzoobe, qupa nikehoi kebaratare. Oi Mai ana dzoobiretaho isakita ana naamae nikeke beedzaeta dzoobihimi nike poiqa qaru abi naate. 22 Hiireqi noi suuqa teeteqi hee, Naho Sumasai nikehota qeeme. 23 Oonita nikei oho baura eeteqa abiho kahosa dzamutomi bamu naatakoi, qate nike qaanate kahosa dzamutaama naataquko kahosa nokohoi qaarakoi ooiqi hiireta.
TTOMAHO QUPA POBIRATETA
24 Qate Ttoma, apeke abi hee Pai noke teema nopoke teenaite dzoomataiqi hiire qaata, noi tuerebehota tee. Oonihe, Dzesui oonomake eete qesa nanaho torota biranatemi Ttomai ikata oota? 25 Oho qubake tumakhameto qesai ipita noke hee, Maa nanai aoke Soopara napame moori. Hiiremi noi hee, Eehe, anai nese namema berumaho dzori oke noho botota mooqa, boto name noho qeba dzorita eepoqotoqake qupadzomakoihe bamu.
26 Oiqi hiiretanita qupi 8 naatemi tumakhameto nana Ttomama gama suruho minata ooqi tete siiremi tatanga naate oomi Dzesui paha baaqi nanaho bisata qooroqi hee, Dzoobe ma kanakana! 27 Oiqi hiireqi noi qeemaqi Ttoma pobi hiireta, Oionita boto niime boto nahota upubire berumaho dzori oke mooqi, boto niime qeba dzori nahota eepoqotoqake eto hou eetainohe qupadzomare.
28 Hiiremi Ttomai beubeu eete hee, Soopara ma Ohonga name, oi nii oni. 29 Hiiremi Dzesu noke pobi hiireta, Ttoma nii nookare. Abi mooraamake ao qupadzomorai nokoio rike ma pobi oni. Qate nii teeho quba qupadzohidzaranihe moorake eete qupadzome. Oke noi hiireta.
TUMAKHATA DZOHANEI GEERAHO KHOOBA PAANAITETA
30 Qate baura oonoma samaneke Dzesui tumakhameto nome nanaho pengata eetemi Ohongaho mumure naatetanihe qesaho isereke gee eranomata qeetaama naateta. 31 Oonihe noo eranomake ana qeetemi nike isaiteqi hisi eetaridzoni. Nike hee, Oo, Dzesui Kiristu, Ohongaho Khataniqi hiireqa dzapa nohoho quba qaraqaranoma naataridzoni. Oiqi Dzohane anai qeeteta qupadzomare.