2
OHONGAI BATABIRORAI OI MEENIPAMU
1-2 Qateqa Ohongai abi qanga oonomake maripa eetemi maripa noho oio idzoidzo attinoma meenipamu. Oonihe abiqa nii niimae abi oonomake idzoidzoke maripa eetareiqa sama niimeke maripaiqi oke eetakoi. Oi teeho quba bahe abi qanga eetorai teena oke paha niimae eetorai.
Mae nii qupa niimeta hee, Eo, anai isanate abi maina oonomake maripa eetemi bamu naho naataquiqi hiibaqu oke nii isanate hiibakoihe tete qanga teena oke nii aimami Ohongaho maripai bamu nii teetaqu mae? Iaqa! Ohonga baruna heena ma qupa kokoranomai niike pokeba samakebata dzeima qaimi nii qupa burisi eetaridzoke ruume naate mae?
Nookare. Qupa tatanga ma basesa niimeho isakita nii Ohongaho ibo ma dzauba mooto peite qaami paana naatemake noi nii maripaiqi ngausaitakoi. Oi abi tete aimoraiho isakita Ohongai ipi moitakoi.
Oi tete erake eete oorai. Qesai qaraqara tatanga oorai hiireqi baura qidza eete qaama qaama Ohongai nokoke qusubaite dzadza ma koinata mootomi qaarakoi. Qate qesai tete nokome iihaqi noo meeke arabireqi oberake qusubaite qaama Ohongaho ibo ma kote nokoke teetakoi.
Oho qubake Dzuta abi ooni mae raaba abi, apenei tete qangake iihorai nokoi heme ma bameke keke saridzakoi. 10 Qate apene tete qidzake iihorai nokoi hasu ma keba saridze dzapa pobi koina ma dzadzanoma naate qaarakoi, oi Dzuta abi ooni mae raaba abi oioni.
11 Oi Ohongai teqaha abiho penga quba eetoraidzara, bamu. Hu noo ruumeho dzongodzongo abike dzongodzongo nohoho isakita noke rubengaitakoi. 12 Ma hu noo rasikitorai nokoke huho isakita maripa eetemi bamu adzahaha naataqu. 13 Oi abi tomama hu noo nookami bamu nokoke ingonaitaquhe apene nooka qusubaitoraike ingonaitaridzonihe ikanomani?
14 Qate nagapa qesaqesaho abi hu noo oke ruume. Ruumenihe hu noo nookaamake ao qusubaitorai tete oonomai paha hu nooho habara. 15 Oonita hu nooho tomidzake qupa nokometa qeetemi ooraike noko baura nokometa paanaitorai. Oi nokoho qupa khata ma nakui abi qesaqesa nokomeke gesina naateqi qesake qomaqoma hiirorai, qesake hee, Sasari ooniqi hiirorai oi gesina oonomaho isaki nokoho torota oorai.
16 Ma naamae ooqaho isakita Dzesu Kiristuho sinabidzata tete paanaitoraita bodza apeta Ohonga noomae abiho tete dzukudzukuna oke gama paanaite soubireqa nokoke maripa eetaqu?
HU NOOI QIDZANIHE TOO PASERENOMANI
17 Nookao, nii hee, Anai Dzuta abi hu noonomani Ohongai naho husi ma pai naate ooraiqi hiirorai. 18 Oonita oho banaitai niike bapotopotomi nii oho khooba gamaqa qupadzomaqi 19 qangake bai hiireqi qidzaqake mee hiireqi sama niimeke hee, Oo anaio nese qupiho banaitanita dzadzama qupita tuumorai, oiqi hiidzo?
20 Nii poi hee, Anai ruume abiho tiisa, khametoho sinasina abi ooniqi hiireqi hu noo mee ma oho gesina aimorai, Meeke? 21 Oionita nii qesake tete banaiteqi ikanomake eete sama niimeke oho tete banaitaama naatorai?
Oi nii abike hee, Nii eto guume eetaino ooiqi hiiroraihe niimae guume tee ma teeke eetorai kaqa. Eo nii hee, Nii eto apuata eetainoiqi hiiroraihe niimae eetorai mae?
22 Paha nii neemi oberaho goottaeke eetorai oi isanate oonihe nii koridza biidzaamake qeemaqa Ohongaho biirike hee, Naga sepeniqi hiibaquko oio guumeho tomidza naatakoi.
23 Oi hu nooi niiho beedzae naate ooraihe niimae oho tete riitemi Ohongahota midzanomanipamu naatorai. Nii oonoma eetoraiho quba raaba abi qesai 24 Ohongaho pobi nookaqi noke qanga hiirorai, oho totaqike gee teeta qeetemi ooraita qupadzomare.
NOO QUSUBA OIO GEEBAHO ISAKI ONI
25 Oi Dzuta abi nike nookare. Nike hu noo qusubaitaquko oho sama geebai oho mumure naatakoi. Oonihe nike hu noo qusubaitaama naatemi geeba oi seepe naatorai.
26 Qate hu nooke ruumeho abi oho nookaamake ao oho isaki qusubaiteqi geebaama nokoi paha geebanomaho isaki naataridzoni. 27 Ma oi keke bahe nokoi oho geebaamake ooqi baura qidza eetoraiqi qesa ma nikei hu nooho qetaqeta ma geebanoma nikeke midzahubaitorai.
28 Oonita abiho sasani mae sama geebake moohiqa bamu ooqaho quba noke hee, Dzuta abi subesubenomaniqi hiibaqu. 29 Oonihe Onongaho geeba oi qupa ma nakuho isaki, oi qetaqeta paana bahe dzukudzukuna oonita oho abio Isirae abinipamu (suqobidza abi). Noi te abiho penga quba eetoraidzaranihe Ohongaho toota hasahasa saridza qubake eetorai.