3
OONITA DZUTA ABIHO ISAKI SAPARAPARANOMANI MAE?
Oonita quba apeho qubake Dzuta abiho sama geebaho hasa hiibaqu? Mae khooba apeho quba Dzuta abiho dzapa nookami poro kiranoma naataqu?
Oi oho khooba paha gattiqa oorai. Oi Ohongai sinabidza nomeke Dzuta abiho botota mootomi nokoi oho tuhotuho naate baaorai, oonita moohimi oi paha poro kiranomaho isaki naatorai. Meeke qesai nookaama naatetanihe kahosa nokohoi teqaha abi ai tataumoraiho teteke siibara.
Oi baamunipamu! Abi minarai obera noonomanihe Ohonga teenaqaho nooi meenomani. Tabiti oho qesa kahosanomanihe noi eraho totohota hiireqi qeeteta. Hee, Soopara, qupa rike niihoi qesahoke suqobiremi niiho nooi keke meenomanita pobiratakoi.
Oiqi hiiremi napa moomi abiho qanga paana naatemi Ohongaho qidzai qanga oke pobitareiqi biranatorai. Oonita oho isakita Ohonga napake pobitemi napai oho bai hiibaqu mae? Oi bamu. Oho bai hiiremi ikanomake eeteqi nagapa maina painaho abike Ohongai batabiremi isanataqu.
Mooro. Anai noo teeke oberama hiiremi Ohonga anake ingonaitemi noho dzapa pobi haba gegebetemi noi oho quba kahosa nahoho isakita anake ngausa eetaqu oi bamu. (Oonihe totoho nahoke qesai ikake eeteqi ngiingirobe eeteqi hee, Pauroi erake hiirorai, Nike biidza qangake dzaabare. Dzaaromake mee qidza ota biranatakoi. Idze! Ana noo oonomake te hiiroraidzaranita nokoho obera ota paana naatakoi.)
ABI RIKE MA POBI TEEI TE OORAIDZARA
Qate raaba abi napa hiirorai nokoi qangani napai qidzani mae? Mmhm. Oho tete bamu. Hiidzo, Dzuta abi ma raaba abi napai gama kahosanomani.
10 Oi erake qeetemi oorai: Abi rikerikenoma te ooraidzara ma abi qupa dzohidzohinoma bamunipamu! Teei Ohongaho qiri eetaqu oi paha goono. 11 Abi gamaqa noke tume biireqi gauho isaki naatorai.
12 Teei kokora eetaqu oi te ooraidzara. Bamu dzanadzana! 13 Nokoi ikobetake eeteqi too saqobami eehe, oi nesetuho pobi naatemi eteete nokohoi buribaro eete dzohamaho isaki naatorai. Too nokohoi togo ma baruho isaki.
14 Qate oko nokohoi teeta ma taanga quba torouma tuumorai. 15-16 Tuumami ehequ nokohota tti ma khangi ma idze ma mare biranatorai. 17 Oi hasuho teteke noko ruumenihe 18 Ohongaho penga quba ququimaamani.
19 Oho isakita qeeteta oi hu nooho nenai oho abike qupanomaitemi napa gesina. Oke eetemi ttoka ma haba minaraho abi ota keke dzuubaqi noo ipi apeke Ohongaho pengata hiibaqu? 20 Bamu. Oke moomi abi totaqi ma totaqi teei hu nooho baura eeteqi bamu oho teteta pobirataqu. Oi teeho quba bahe hu nooke moo nookahimi kahosa ooqata paana naatorai!
OONIHE KIRISTUHO NETA ABI TEEI RIKE MA POBI SARIDZAKOI
21 Qateqa poiqa moohimi Ohongai abi pobitaqu oi hu noota bahe tete mainata paana naatorai. Oonihe too abi ma hu noo oi teqaha oho ruume naate qaarara. Baamu, nokoi oho pobi hiire qaata. 22 Qate pobipobi Ohongahoke ikanomake eete saridzaqu? Oi abi apenei Dzesu Kiristu ai tataumorai napai oke saridzorai. Oi ape ma ape Ohongake saridzaqu oho tete samane bamuhe teena oioni.
23 Oi abi minarai kahosanomai keke Ohongaho pobiho isakiamanihe 24 Dzesu Kiristui baruna heenata abiho ttuma naatemi abi ooqata Ohongaho pobipobi saridzorai.
25 Oi Ohongai Dzesuke asatemi noho dzuui abiho hasa ma pona naatemi nokoho kahosa agoba baaoraike qagaumami abi nooka tani naatemi Ohongaho pobi ooqata meenoma naatorai. 26 Kahosa agobahoke Ohongai teqaha ruume naataranihe beebe qariti poiqa pobipobi nomeke paanaitorai. Paanaitemi moohimi Ohonga pobipobinomai abi Dzesu ai tataumorai napaqake pobipobinomaitorai.
27 Oonita sama qusuba bauraho tete siiremi oorai. Apei oke siireta? Oi hu noo bahe ai tataumai oke siiremi oorai. 28 Oi nanai qupadzomami Ohongai hu noo baura eetaamaho abike pobipobinomaitorai.
29 Mae nike qupadzomami Ohongai raaba abiho pobi naataama naateqi Dzuta abiho pobi keke naatorai? Baamu, noi noko ma napaho ttaiqani. 30 Raaba abi mae Dzuta abi nooka hiisi eetaqu eetemi Ohongai ttari temuho nena ma ttari temuho nena iso keke rikerikenomaitakoi oi noi oho isaki oni.
31 Oonita nanai noo totoho oonomata hiireqi hu nooke qirutomorai mae? Oi baamu. Hiidzo, hu nooho baura maina, oi abiho kahosake paanaite qomaqoma hiiroraiho isaki oonita nanai oke te bai hiibaranihe oke hee, Oho bauranomaniqi hiirorai. Oioni.