4
ABARAHAMUI RIKE MA POBINOMANIQI HIIRETAHO KHOOBA
Qate Abarahamui Dzuta abi napaho eebobo nohoke napai ikaqi hiibaqu? Baura nohoho quba noke hee, Abi pobipobi ooniqi hiiremi noi oho quba sama qusubaitemi abi qesahota bamu obera naataquhe, noi Ohongaho pengata baura nomeho quba sama qusubaitemi bamu isanataqu.
Oi Sinabidzai hee, Abarahamui Ohonga ai tataumami ai tatauma nohoke Ohongai moohimi pobipobiho isaki naateta.
Oi erake eete oorai. Ttokata teei baura teeke eetemi oho ipi ma ari noke moitaridzoni. Qate teei bauraho isakiama naatemi noke ipi ma habara moitaquho tete bamu. Oonihe abi mina teei ohonga naateqi abi habana teeke rikerikenomaitaquho tete oorai. Oi abi habana noi abi minake ai tataumami ai tatauma nohoi abi minahota bagenoma, rike ma pobiho isaki naatakoi.
Oi abi teei bauraho isakiama naatemi Ohongai noke rikerikenomaitemi bagenoma naataquhoke Tabiti noomae hiireta. Noi hee, Apeneho tete qangake dzamutoqa kahosa nokohoke Ohongai teetaqu abi nokoho isaki bagenomani. Oi Ohongai abi teeho kahosa dzamutoqa ruume naataqu abi oho isakio bagenomani. Oiqi Tabiti hiireta.
Oonihe napai hee, Abarahamuho ai tataumake Ohonga moohimi rikerikeho isaki naatetanita oke napa qupadzomami isaki bagenoma oi paha raaba abiho naate oorai mae Dzuta abiho kekeni? 10 Bamu, oi raaba abi ma minaraho pobi. Totoho oi bodza apeta biranateta? Abarahamui raaba abiho isakita ooqi sama geebanoma naataamake oomi oho noo totoho qidza biranateta.
11 Oonita khooba apeho quba sama geeba oi noho irita biranateta bahe Abarahamui ai tataumaqi aoke Ohongaho rikerike saridze ootaho quba geeba oi biranateta. Oke eetemi raaba abi ape ma ape ipita Ohongake ai tataumaqi noho rikerike saridzarota Abarahamu noi napaho mai ma qaamodzamodza naateta. 12 Ma paha oke eeteqi noi geebanomaho totaqita qooroqi raaba abi ma Dzuta abi apene ma apene noho ehequ iihaqi ai tataumarota noi nokoho mai ma basoqabaqoba naatetanita qupadzomare.
OHONGAHO NARU OI MINARAHO POBI
13 Oonita moomi Abarahamui ttoka abi minarake mai eetarotaho naru Ohongai hiiremi oota. Oonihe Abarahamu mae biidza ma suuna noho nokoi naruho mee oke teqaha hu nooho teteta saridzara. Noi ai tataumaqi oho pobipobi aimaqi tete ooqata keke naruho mee saridzeta. 14 Nooka. Hu nooho teteta abi naru oho mee saridzaquho isaki oorapuko ai tataumanomai oho dzore naatarota.
15 Oonihe baamu, hu nooi too paserenomani. Qate hu nooho teteta qeemaama naatemi kahosaho noo totoho teqaha ota biranatoraidzara.
16 Oonita ai tataumaho teteta baruna heenai oho mee qidza moitorai. Oke eetemi eema ma khatai Abarahamuho ehequ iso keke iihaqi ai tataumata naru oho mee saridzakoi, oi raaba abi ooni mae hu nooho repa nena. 17 Oi erake qeetemi oorai: Anai Abarahamu niike uhutomi nii nagapa noo maina painaho eebobo naatakoi. Oiqi Ohongai hiiremi Abarahamu nookami quba naane ma naane bamu naatemi oke mee hiibaquho isaki, ma abi baatetake tukutaquho isaki, oi Ohongaho torota ooraiqi hiireta.
18 Oke hiireqi noi teqaha peperatara, baamu. Noho torota noo biranateta oi hee, Eema ma khata niihoi gairai biranatakoi. Oke hiiremi noi nagapa maina painaho eebobo naatare hiireqi nooka hisi eeteta. 19 Oonita ata nohoi khata dzoomaquho bodza ao riite oomi sama noomaeho beedzae oho qesa bamu naateta oi noho tii ao 100 oi oota.
20 Oonihe noi teqaha oho qupa muunara bamu. Noo qidza noke moiteta oke keke qupadzomaqi noi te naru oke gaubidzaranihe ai tataumata beedzae aimaqi Ohongaho hasa hiire qaata. 21 Noi hee, Ohongai naru hiiretanita noi oho mee paanaitakoi.
22 Oke hiiremi Ohongai noke hee, Abi pobipobiho isaki ooniqi hiireta. 23 Oonihe hiireta noi teqaha oke Abarahamuqaho quba hiibaranihe noi 24 Dzesuke baata neta tukutomi noi napaho Soopara mina naate ooraimi apenema napa nooka hisi eetorai Ohongai Abarahamu ma napa gamaqa pobipobiho isakiniqi hiiremi oorai.
25 Oi napaho kahosake teeta qubake Ohongai Dzesuke baatata moototanita noi paha noke tukutomi napai oho quba noho rikerike saridzemi oorai, dzoobe.