7
KIRISTU BAATE HU NOOHO NGIBIRA UHUTOMI NAPA SAQOSAQO ONI
Qesama nike hu nooi tete hiiroraike ruumeni kaqa qate qesai gesina. Oi teei eehahake qaaraquta noi hu nooho pesuta oomi kosibetorai. Qate noi baatemi hu nooi te noho noo ipibiroraidzara.
Paha atapa teei apu naatemi noi eehahake qaaraquta hu nooi atapa oke qaanatemi atapa noi mainake naataquho tete bamu. Oonihe apui baatemi hu nooi atapa oke qaanataamani. Apu nohoi eehahake oomi noi mainake naataquko noke hee atapa sama sesenomaniqi hiibakoi. Oonihe apu nohoi baatemi noi mainake naatare hiibaquko hu noo bamu noke qaanataqu.
Oonihe ana hiire oi eraho qahura. Nike hu nooho pobi naate qaata oi nike apu naate qaataho tomidza qaata. Oonihe aoke hu noo baate bamu naateta. Ikanomake eete baateta bahe Dzesui baateta bodzata oi baateta. Oi nike hu nooho sutasutata oomi oho ttangai nikeho irita qaatanihe hu nooho isaki ao bamu naatemi nikei Kiristu qoridze eehaha naate ooraike naataridzoni. Nike noke naateqake Ohongaho quba mee qidza dzoomakoi.
Mooro, napai sama agobaho isakita oomi kahosaho dza oi napaho husi ma paita baura eesumi hu nooi hoobireqi mee dzooma qaata oho dzapaio baatani. Oi hu nooi napake ngibira tatangama suuto qaatahe oho isaki ao baatemi napai sumasa usaqema Ohongaho baura eete qaarakoi.
KAHOSA OIO ABI QANGA BAISANOMA
Oonihe napai oke qupadzomaqi hee, Oo, hu noo oi kahosa ooniqi hiibaquni mae? Oi bamuhe, hu nooi biranataama naatapuko anai kahosata qeemareiqi bamu qupadzomarota. Oi hu nooi hee, Nii eto peetta eetaino. Hiibaama naatapuko naho qupai bamu oho maka saridzarota. Oonihe hu nooi oho isakita ana dzeimami kahosa oi ao anata rumuba minaraho dzebidzebi tatanga naateta.
Oonita moohimi hu nooi abi ohoke qupanomaitaama naatemi kahosa oi bamu eehaha naataqu. Oi anai hu noo mooraamake qaataho bodzata gattiqa isanate qaata. Oonihe hu nooi paana naatemi kahosai anata meenoma naatemi idze, anai ao baatake qase dzoomata.
10 Oi hu nooi qaraqaraho mumure naatare hiire biranatetanihe oi anata baataho qaamodzamodza naateta. 11 Oi paha kahosai anake ikobeteqi hee, Hu nooi niiho dzairaniqi hiireqi ana ota dzeimaqi oho koo ma taangama anake teetemi ana baateta.
12 Oonita hiibi hu nooi nome qanga bamu, oho koridzakoridzai rike ma pobi. 13 Oonihe oke moohimi quba qidzai anake teetemi baateta mae? Oi bamuhe kahosai anake tete qangata dzeimami hu nooi anake tete qidza banaitarotahe kahosa oke botokoko eetemi kahosai hu noo oke aimaqi ooma anake teeteta. Oonita ana poiqa kahosaho teteke moohimi kahosa oi ikoiko abi qanganipamu!
KIRISTUI KEKE ABIKE INGONAITEMI POBIRATAKOI
14 Oke napa gama moorai. Hu nooi qusuho qogonihe kahosai anake ikobetemi anai baataho ttuma naateta. 15 Oi ana quba qanga teeke eetare gottae eeteqi ikaqi hiireqi paha teena oke eete qaata? Eo, quba qidza teeke eetare hiireqi ikanomake eete oonoma eetaama naate qaata?
16 Qangaho goottae eeteqi teena oke eete qaataho khooba erani: oke eesuqi ana moomi hu nooi obera bahe meenipamuke qomaqoma hiireta. 17 Oionita baura qanga eete qaata oi ana bahe kahosa noomae naho husi ma paita tatanga naateqi anahota oho baura eete qaata oioni. 18 Quba qidza eetaquho dza oi naho torota qaatahe, oke ana qusubaitarotaho isakiama naate qaata.
Oonita moomi husi ma pai nahota baura qidza eetaquho tete teqaha qaarara bamu. 19 Qidzake eetare hiiqi qangake eete. 20 Oonihe qangaho goottae eesuqi oke eete qaataho khobai ana bahe kahosa naho husi ma paita qaata oio anake suqobire qaata.
21 Oho quba moohimi anai baura qidza teeke eetarotaho dzebidzebi ootahe oho sirasira paha oota. 22-23 Qupa khatai Ohongaho hu ma koridza qusubaitaquho dzebidzebi ootanihe ana moomi kahosai naho husi ma paita qaata oi naho qibana dza qaata oke suqobire qaata.
24 Ae, anai idze ma mareho maikhata qaata oonita naho isaki baatanoma oke apei ingonaitemi qidzanatarota? 25 Ohonga dzoobe, napaho Soopara Dzesu Kiristui ao anama napake ingonaitemi oorai. Oonita ana eete qaata oi qibaho dzama anai Ohongaho qaru abi naatare hiire qaatanihe, boto ma samama kahosaho dzebidzibike qusubaite qaata, tete oke eete qaatanihe napai poiqa Kiristuhota atimorai, ma oho quba tete qidza saridzorai, uububuu!