8
KIRISTUI AOKE NAPA INGONAITEQI SUMASA MOITEMI OORAI
Oonita hiidzo, poiqa apene ma napa Dzesu Kiristuhota atimorai napai batabidza oho pobiama naateta. Oi teeho quba bahe Dzesu Kiristui napaho quba qaraqaraho tete biraitemi tete oi napa agobake kahosa saridzeqi baate qaataho pomake ao tete siiremi oorai.
Oi abiho pepepe oomi, hu nooi beedzae apema abike baura qidzaho tatanga moitemi qusubaitarota? Baamuta Ohongai kahosa teetare hiireqi khata teena nomeke dzoobiremi noi abi kahosanomaho ttarita qooroqi kahosaho tete rubengaiteta. Rubengaitemi apene ma napa Sumasama oora ma qaara qidza eetorai napai hu nooi tototo hiire qaataho isakita ao peiteqi ttokaho tete potti biirorai.
Oi qesaho qupai samaho nenanita Sumasake qusubaitorai. Qate qesa ma napaho qupai Sumasaho nenanita Sumasake qusubaitorai. Samaho dzebidzebiho ipi ma kokoio baata. Qate Sumasaho dzebidzebiho ipi oi keba ma dzapa, ma qaraqara tatanga. Erake eete oorai. Samaho dzebidzebi oi Ohongaho ibo eete noke qusubaitaama naatorai oi teeho bahe oho bitta minake eetorai. Oho qubake samaho nena nokoi Ohongaho noo qusubaitaquho isaki bamu.
Oonihe Sumasai nikeho bisata oora ma qaara eetemi nikei teqaha samaho nenanidzara nike Sumasahoni. Eo nikehota Kiristuho Sumasai abi teeho torota oora ma qaara eetaama naataquko abi oi te noho pobi oonidzara.
10 Qate Kiristui nikeho irina baura eetoraiho quba totaqike moomi nike samaho dza qusubaite qaatai baatata ipi uhubatanihe, paha totaqi moomi Sumasai nikeke rikerikenomaitemi nike qaraqarata ipibirorai. 11 Oonita Ohongaho Sumasai Dzesuke baata neta tukutotai nikeho irita baura eetemi nike oho baura moorai. Oore, Ohongai Dzesu Kiristuke tukutota noi hiiremi Sumasa nohoi nike tiibetemi sama ma gisi nikehoi gamaqa eehahaho sama naatorakoi.
12 Oioni Dzairamane, poiqa napai ttokaho qubata ipibidzaquho qagai oorai. 13 Samaho dzake qusubaihiqako baatakoi. Qate Sumasaho beedzaema samaho dzake kebaite qaaqa qaraqaraho pobita qaarakoi.
SUMASANOMAI AO OHONGAHO DZUBINA NAASUBI
14 Oi Apeneke Ohongaho Sumasai dzeimami ota tuumorai napaio Ohongaho khameto. 15 Oonita nike paha burisi eete hu nooho angita qeemaqa oho tuhotuho naate oho attioboubo eetaquho tete bamunipamu. Aoke Ohongai dzapa nome napaho irita qeetemi ooraiho qubake napai noke hee, O qeseba mai naname (papa) oke hiirorai oi teeho bahe napai qakiqaki oho ttaiqani.
16 Oi paha Sumasa noomae napake qupanomaiteqi hee, Nike Ohongaho khameto ooniqi hiirorai. 17 Oonita khameto naateqi paha Ohongaho quba bauraho ttaiqa naate oorai paha Dzesu Kiristuho quba ttaiqani. Oonihe Kiristu ma napai oho qesa teeta ma tangaho ttaiqa naatemake oho ipike napai oho qesa Kiristuma gama dzapa pobinoma naate qaarakoita qupadzomare.
18 Oonihe ipita dzapa pobinoma naate qaaraqu oi bagenoma, minanipamu. Poiqa napa isakiqata bame saridzoraihe napaho dzapa pobi oi oke riitanipamu eetakoi.
OHONGAHO BOTO POPOI GAMA NAPAHO BEEBE EETORAI
19 Oi keke bahe Ohongaho boto popo minarai gamaqa susupu qanganate soubireqi oho qahiqahita ooraiho quba beebe eeteqi hee, Bodza apeta Ohongaho khametoi dzapa pobinoma naatemi nanaho isaki hiumami paata biranataqu?
20 Oiqi hiiroraho khooba erani. Noho boto popo minarai teqaha sama nome ma nome qahitotoraidzaranihe Ohonga noomae qaanatemi beebe eetorai. 21 Oi abi qanganatemi Ohongaho motamota oi paha gama sutasutata ooraiqi Ohongaho khameto bodza apeta dzadzaho pobinipamu naataqu oho beebe eete qaamake saqobakoi.
22 Napa gama moomi Ohongaho boto popo minarai teena naate oho idze ma mare hiire beebe eete baaqorai. 23 Ma paha napamae oho qesa eetorai. Quba qidza napaho irina biranate soubidzaqu Sumasai oho ponapona naatoraihe napa ipita garuba teena naateqa oho qidza gama saridze Ohongaho isakinipamu naataqu oho khekhe ma dzuidzui hiirorai.
24 Ohongai napake ingonaitetanihe, napai oho sohosohoqake saridze ooraiqi suhe nohoho beebe eetorai. Oi suheke napa ao moorapuko, khooba apeho quba paha beebe eetarori? 25 Oonihe mooraamake napa Ohongake tuhoroqi pekhure teete qaamake oi biranate soubidzakoita mooro!
SUMASAI POIQA NAPAHO DZAIRA MA HOBIHOBI
26 Oonita suhe oi biranataamake qaaraquta napaho pepepeke Sumasai qupadzomaqi totaqike qere biire takomorai. Oi erake eete oorai. 27 Napa teeho quba pupu hiireqa qapoqapo hiire mee ma haba aihimake Sumasai abi napaho qupa gesina naateqi oho totoho pobitemi Ohongai toma tiite nookaqi aoke tete qupadzomakoi.
Oonita moohimi Sumasai oke eeteqi nooka hiisi eetorai napaho pui naate pupu hiirorai. 28 Noi baura oonoma samaneke eetoraimi apeneke Ohonga dzapami noho dzaodzaoke eetorai nokoma napahota tete samane pobiratorai.
29 Moorare, Ohongai agobanipamuke abi gesina naateqi dzapa hiiremi noko ma napai khata nohoho tomidza naataridzoni. Oke eetemi Kiristui napa samaneho nane gottanipamu naatakoi. 30 Oi Ohonga napaho dzapa agoba hiiretaho isakita napaho kira hiirorai. Kira hiireqi rikerikenomaitorai, rikerikenomaiteqi dzadzanomaite qaarakoi, uububuu!
OHONGAHO DZASAI BIRANATEMI NAPAI SUQOBIDZA ABI NAATORAI
31 Oionita oke napai ikaqi hiibaqu? Ohongai oho isakita napaho baura eetoraimi teei napake suqobidzaquho tete bamu. 32 Oi Ohongai napake ingonaitare hiireqi qeseba khata teena nome sesero eetetanita suhe qidza napai saridzaquhota Ohongai bamu poma teeke qaataquhe khata nome qupadzomaqi oke gama napa moite soubidzakoi.
33 Oonita Ohongai ao napake rikerikeho isaki ooniqi hiiremi ooraiho qubake apei napake qomaqoma hiiremi isanataqu? 34 Dzesu Kiristu noomae napake qomaqoma hiibarotahe baamu, noi napaho quba eeteqi baateta. Baatetanihe Maiho beedzaeta qoridze noho boto pobi naatemi teei napake qomaqoma hiibarotaho abike Kiristui qamuni hiirorai oonita qupadzomare.
35 Qateqa Dzesu Kiristui dzasa quba napaho baura eetoraita apei oke geemaqu. Oi kaipo ma qangarebani, mae uuba ma sakabani mae quba minaraho seebe ma dzore mae teeta ma taangani mae quba apei noho baura oke geemaqu? Baamunipamu!
36 Meeke qetaqeta agoba teeta qesai tti ma sori nokomeke hiireqi hee, Nanai Ohonga niiho quba eetemi bodza samaneke noko nanake teetorai, nanake kabiraho isakita kittikotti eetoraike hiire oi ikaqi hiireqi oho totohota hiirorai? 37 Ae! Quba bamenoma oonomai napaho torota biranatemi oke napai suqobirorai. Oi teeho quba bahe Kiristui napaho dzasa eeteqi tuuhoromi napai quba bamenoma gama suqobire qaarakoi!
38 Oonita quba poupanomani mae baatanoma, abi minani mae noho qaru abi tee, oi poiqaho isakini mae ipina biranataquho isaki, 39 oi hee nenani mae suu nena, mae quba naane ma naane biranataqu ana qupadzomami oi gama napake bitta eetakoi. Ohongai napaho quba dzasa eetemi Dzesu Soopara mina napahoi napaho quba eetoraike geemaquho tete baamanipamu, Ohonga dzoobe!