12
OORA MA QAARA NAPAMEKE KIRIDZA QEEBARE
Dzairamane, Ohongaho baruna heena erana gama hiirorai, oho ipike nike ma napai isanate qupa ma sama ma oora ma qaara napame gama qeeremi qaite noho kiridza naatorare. Oi tuhotuho oho isaki naate oomake Ohongahota bagenomanipamu naatakoi. Oi nike ttokaho oora ma qaara eete qaariti poiqa ogasumaqi iiha ma dzoobidza qidzanoma naate Ohongaho dzake qusubaiteqa tete pobi ma rike ma sesese ota tuuma qaaraquta oho gesinanipamu naate qaarare.
Qate, Ohongaho qupa kokora naho torota ooraiho isakita ana nike gama susupu quba qesahoke qupanomaisubi. Ohongai baura teeke nikeho qupanaitorai oi ai tatauma nikehoho isaki oonita oke eto nookami sama qusubanoma naatainohe paha baura oho koridza koridza gama moo pobiteqa qusubaitare. Oi oko ma boto napameke mooro. Oi sama teenanihe baura nohoi maina paina oorai. Ma napai oho qesa maina painanihe Kiristuho sinabidzata paha oonomaho isakita ttaike oorai.
Oonita Ohongai baruna heenata napaho isaki eeteqi baura maina painake napa moitemi oorai. Teeho ai tataumaho isakita Ohongai noke sinabidza hibahibata mootoraini, teeho gesinaho isakita noke kokora baura moitoraini qate teei bapotopotoraiho isakita noke banaita baurata mootorai.
Qate teei kharuba teetaquho isakita Ohonga noke oho bauranomaitoraini, paha teei ttihu bidzaquho gesinata noke tekanomaitemi noi isanate qupa teenama oke eetaridzoni. Qate teei bosa qoobaqu oke noi isanate dzaodzaoma eetorare, ma teei qesaho tteki aimareiqi oke tooinainama eetaridzoni.
BAURA NAPAMEHO TETE MA EEPA QUPADZOMARE
Oonomaqake baura eetorare, oonihe etoqa samama abiho dzasake eetainohe, pasenaho ngiingi eeteqi mee qidza keke goomorare. 10 Napai dzoobe ma kanakanaho isakita qesaho pati qohate qaarare.
11 Qate napa Soopara napameho baura eesuqi eepaho dzaozaoma eetare. Etoqa tee ma teeta sapusapu eetaino. 12 Oi gama mee eetakoi hiireqi qaki eetareni qangahasita pekhure teete pupuma quba minarake suqobire qaarare.
13 Ma qaheuba bauraho abike nike bageke eete korabetemi noko bamu quba teeho dzore naataquhe nike nokoho sumu naate qaarare oioni. 14 Qate qesai nike sesero eetemi nike nokoke eto baru hiibainohe ipa ma mana aimare.
15 Obetemi qesai tti ma ttaka hiiremi ttapuitareni qesai qaki ma nakita ooraquko isanate oho ttaike naatare. 16 Ma nikehota qesaho iiha ma dzoobidzai bagenoma qesahoke suqobiroraiho isaki ooraihe etoqa nokoi oho qiba peitainohe qupa gaibanomata nike gama qupa teenanipamu naate qesa tuuhoro qaarare.
17 Qate teei niike oberama eetaquko etoqa too pasere eetainohe abi minaraho quba tete qidza keke biraite qaarare. 18 Oi nike abi minarama nikei hasu ma kebata oorakoiqi hiire qaarare. 19 Oho quba, dzairamane eto dzapu biidza ari qupadzomaino. Pobipobi baura oi mainomanita erake qeetemi oorai. Ari tukutuku oi naho botota ooraita ana namae abiho ipi ma ari moitakoi. Oiqi Soopara mina napahoi hiiremi oorai.
20 Oho qubake ibo niihoho ttidza saa eetemi noke patta moitareni oba quba baatemi paha moitare. Oi Nii noke iisunomaiteqa ibo nohoke suqobidzakoi. 21 Oonita etoqa qangai niike suqobidzainohe nii qangake qidzama suqobire qaarare.