15
NAPAI KIRISTUHO TETE SUIMARE
1-2 Oionita qesa ma napa ao kotanga naatorai napai eto sama napameho pati qohatainohe abi qesaho pepepe aimaqa nokoke qere biidzare. Napai qesamane napameho pati qohate tuumami nokoi paha kotanga naataridzoni.
Oi Kiristui oho qesa te sama nome ingonaitara, bamu. Qetaqeta teei Dzesuho totohota Ohongake hee, Niike abi ima ma bagonaitemi oi naho naate oorai ooiqi hiireta. Qate noo oonomake qeetemi oorai oi teeho bahe noo oi napake bapotopotomi napai sinabidza oke isaite qupa too teete battigara naateqa quba ipinaho iiha ma dzoobidza eeteqi bamu peperataqu.
Oho quba Ohongai nikeke kharuba teeteqa battigaranomaitemi nike gama Kiristuhota atimaqa qupa teenaitare.
KIRISTUI DZUTA ABI MA RAABA ABIHO NANE GOTTA
Qupa teenaiteqa totoho paha teenaite Ohonga Mai ma Dzesu Kiristu Soopara napemeho hasa ma gegema hiirorare. Oonita Kiristui napake korabetemi Ohongahota bagenoma naate ooraiho isakita napai qesaqesake too teete qaarare.
Korabete nookare. Kiristui Ohongaho qaru eeteqi naru noo agobake sinabidzaho uimane neimane pobi hiireta oke abi mina ttokana ooraiho quba mee hiireqi noi Dzuta abiho ttarita biranateta. Oke eetemi raaba abi oho qesa Ohongaho baruna heena quba hasa hiirorare.
Oi Dzesuhoke erake qeetemi oorai, Anai abi tupu samane ttokana ooraiho bisata niiho noo ma pobi hiireqa dzapa niihota hasa naa hiibakoi. 10 Ma mainata noi hee, Haba maina painaho abi nike noho abi tupuma gama qaki ma naki eetare. 11 Oke qeeteta paha teeta hee, Guhu samane nike Soopara mina napameho hasa hiirorare oi noo maina paina nike gama noho subesube hiire qaarare.
12 Oiqi hiireta paha Dzeseai hee, Dzese (Tabitiho mai) noho sooro ma sainai biranateqake abi minarake soopara eete qaama noko nohota atima qaarakoi. 13 Oiqi hiiremi ooraita Ohongai nike dzeimaqi ai tataumaho hasu ma keba ma qaki ma naki minaitemi nike Qaheuba Sumasaho beedzaeta quba ipina biranataquho iiha ma dzoobidzake eete qaamake oi biranatare.
PAUROI BAURA NOMEKE QAUPUITETA
14-15 Oonihe dzairamane name, ana qupadzomami nike nokanokanomanita tete qidza nikemae saridzaqu ma qesa sinasina hiibaqu oho isaki nikeho torota oorai. Oonihe Ohongai adzahaha naate anake baura erake moitemi ooraiho quba anai beedzae eete nikeke qupanomaiteqi qeete.
16 Ohongai hiiremi anai Dzesu Kiristuho qaru eeteqi raaba abi nikeho quba sinabidza hiiremi Qaheuba Sumasai nikeke qanoqanonomaitemi nike Ohongaho kiridza naatemi nohota mekenoma naatorai. 17 Oonita anai Dzesu Kiristuho neta Ohongaho quba samaneke saridzeqi oke qaupuitorai.
18 Oonihe Kiristui ana beedzaenomaitemi ana too ma botoma gama baura eete tuumaqi raaba abi ma kara qusubaitoraiho isereke ana qidzoke isaite soubidzaqu. 19 Oi Sumasaho beedzae oonita Ohongaho obaoba ma mumure bamenoma samaneke ana eeteqi Dzerusaremuta sohoro sinabidza hiireqi girodzoma tuuma qaaramuti Irurikumu nagapata soubiretahoke ana hiire.
20 Oonita qupadzomare. Kiristuho dzapa pobi ao tee ma teeta tuumata haba oqata ana tuumaama. Oi teeho quba bahe anai abi mainaho husi ma paiho heeta naga gootaquho isaki bamu. 21 Oi sinabidzata erake qeetemi oorai. Qesaho neta isere mootaama naate qaami oho noo ma pobike noko nookaama naate qaariti poiqa ao moo pobite qupadzomakoi.
PAUROI ROMA NAGAPA MA SIPANIA HABA OGAMARE QUPADZOMATA
22 Oiqi hiiroraiho isakita ana baura eetomi noo oi ana nikeho torota biranatarotaho tete sirasira naate qaabi. 23 Qate ana poiqa erata ipibire baura eetaquho bodza bamu naatemi ana nikeho torota qeemareiqi bodza ma sau samaneke oho dza eete baaqoraike poiqa qusubaitakoi.
24 Oi anai Sipania habata tuumakoiqi qupadzomoraita tuusuhiqake haakha eete nikeke moorakoi. Mooqa tuumare bohimake nike naho quba adzahaha naate isakinomaitemake ana tuumakoi. 25 Oonihe ana bosata Dzerusaremuta tuumaqa Ohongaho okoma boto tupu oona oorai nokoke kokora teeke eeteqake burisi eete paha nike mooqake tuumakoi.
26 Oi Maketonia ma Herene abi ao ttuma teeke ttuttuiteqi Dzerusaremuho abi tupu habana oke kiridza qidza moitareiqi hiiremi oorai. 27 Nokoi hee, Dzuta abi nokoi raaba abi nanake sinabidzanomaitemi nanai oho ipi ma arike nokoke ttumama hoobidzakoiqi hiirorai.
28 Oonita ana nokoke oho mee moite soubireqake nokoke qaateqa Sipania haba robeta tuumaridzoni. 29 Qate tusuhiqa ana girodzomake eete Kiristui anake heenomaitoraike nikeke moita quba biranatakoi.
30-32 Oonita Dzairamane name, Sumasa nikeke dzasaho teteta dzeimami nike Dzesu Kiristu Soopara napameho quba eeteqi anake qupadzomaqi anama napai teena naasuhiqa Ohongake pupu hiiremi qesai Dzutea habata nooka hisi eetaama nokoi eto naho kakati naataino.
Ma oko ma boto tupu Dzerusaremuna oorai nokoke ana kokora eetaqu oke nokoi eto bai hiibaino. Oho isakita nikema napa pupu hiire qaamake Ohonga hiiremi anai qupa qidzaqidzama nikehota biranate uta aimakoi.
33 Oionita Ohonga hasu ma keba qidzanoma noi nikema qaarare. Noo oioni.