14
NIKE QESAQESA DZA EETEQI ETO QESA IIGA HIIBAINO
Qate teei ai tataumata kotanga naataamake oomi etoqa noke qanganiqi hiibainohe kokora eetare. Oi teei hee, Anai isanate patta ape ma apeke gama muuna soubidzakoiqi hiirorai. Qate teei ruumema ooqi hee, Bamu anai quba qesaho hutingi oniqi hiirorai.
Oonita abi hutingiamai etoqa hutinginomaho ngiingi ma baaba eetaino, ma etoqa hutinginomai temuke qanga hiibaino oi nopo esese Ohongaho abi. Oi nii Ohonga apei noho kokora abi tee ma teeke qanga hiibaqu? Noi mai nomeho neta isanataquni mae taataqu, oi noho quba. Oonihe, Ohonga Mai nohoi bedzaenomanita noi hiiremi abi oi isanatakoi.
Oi keke bahe, teei hee, Poiqa dzumani qate iihai oi bodza sepe. Oke hiibakoini qate temui hee, Bamu, bodzai gama iso kekeniqi hiibakoi. Nookare oke hiibareiqa hiibakoi, oonihe abi teei tete apeke moohimi noomaeho quba isanataqu noi tete ooqake iihare. Oi teei dzumake qupadzomaqi hee, Ohongahoniqi hiireqi oke qusubaitareiqa qusubaitakoi.
Ma teei hee, Patta oi gama Ohongaho nena kekeniqi hiireqi noi isanate noho hasa hiireqake muunakoi. Qate abi hutinginomai hee, Bamu oi patta qaganomaniqi hiireqi oke bamu muunaqu. Oonihe oke muunaama naateqi Ohongaho hasa hiiremi isanatorai. Oi abi oora ma qaara eetorai ma baatorai nokoi teqaha nome ma nomeke eesubiqi eetoraidzara.
Baamu, Ohonga hiiroraiqaho isakita napai oora ma qaara eetorai ma baatorai. Maa, khooba apeho qubake Kiristui baateqi paha qoridzeta? Oi abi eehaha ma abi baatetaho Bosa Qobaqoba mina naate qaarakoiqi hiire oke eeteta.
10 Oionita nii ikaqi hiireqi qesa niimeke batabireqa noke ngiingi ma baaba eetaqu? Bamu, napai iso keke Ohongaho dzagata qooromake noomae napake batabidzakoi. 11 Ohongaho qetaqeta teei hee, Ana naamae abike Soopara eetoraiho isakita nokoi gama iso keke naho torota pomai kotoroqa isere nome ma nomeke hiibakei. 12 Oiqi hiiremi ooraita meeke napahota tee ma teei isere nome ma nomeke dzaheitaquho tetei baamunipamu. Hiibakoi!
NAKAI QUBA EESUHIQA ETO TEMU NAKAMEKE SESERO EETAINO
13 Oho qubake napai qesaqesa batabire baaqorai oke poiqa qaatare. Qate sama napame batabireqa eto temu napameho angi ma kakati naatainoke qupadzomare. 14 Moora! Dzesu Soopara napahoi anake qupanomaitemi ana moomi quba nane ma nane oi noomae teqaha qanganidzara.
Oonihe teei quba moomi nohota qanganataquko oi paha noho quba qanganatakoi. 15 Oi nii patta teeke muunami temu niihota qanganatemi nii beedzae eete muunaquko nii dzasaho teteke riiteqi oke muunakoi. Oonita erake qupadzomare Dzesu Kiristu baateqi niiqake bahe nipeke qaraqara moitemi ooraita nii eto patta quba abi oke sesero eetaino.
16 Oonita nii quba qidzake eetemi oke abi eto nookami qangaho isaki naataino. 17 Oi erake eete oorai. Ohongaho pobi oi te oba ma pattata ooraidzara, bamu. Qaheuba Sumasai tete qidza biraitemi abi minarai hasu ma kebata qupa qidzaqidza saridzaqu oio tete noho oke eete oorai.
18 Oonita teei oho teteta Kiristuho kokora eetoraquko oi Ohongahota isanatakoi ma paha abihota bage eetakoi. 19 Oho qubake napai hasuho tete iihaqa qesaqesaho pati qohate qaarareiqi qeemare.
20 Quba qesa minaraho qaga ooraamanihe, teei hee, Qaganomaniqi hiireqi quba teeke muunaquko sama kakati nome eetakoi. Oonita eto pattani mae quba teeho qubake Ohongaho baura sesero eetaino.
21 Oonita nii pattani mae kabirani mae oba too bairanomani mae quba apeke muunami temu niihota qanganataqu oi bamu isanataqu. 22-23 Oho qubake nii quba teeke hee, Qidzaniqi qupadzomaquko oi bamu niiho neta qanganataquhe nii Ohongahoke dzaga boboto eetemi niiho quba isanatakoihe eto abi sigina nookami qanganataino.
Oi teei quba teeke hee, Qidzaniqi hiireqi oke eesuqi quba qangaho kabira naataama naataquko, abi oho isaki bagenoma. Oonihe teei qupa eserima qeema muunaquko noi sama nome kakatinaitakoi. Oi teeho quba bahe noi qupa rikeqomaamake eetemi nohota kahosanoma naatakoi.