16
A monin hitaguhu turu katuun tere Sunahan
Turu rarangana tara moni tegi taguhu merai u katuun tere Kristo, alimiou e markato uamou tu mar ranga merai lia u katuun tere Sunahan i Galesia. Turu mamana u Sandei, alimiou hoboto a man tötöa e haka halhale mou a hapalana matsi moni i tamilimiou, antunana temar lu uami limiou. Haputeiam ba limiou tema gonemi romana ta moni tara pöata tego la uu lia i tamilimiou. Ba tara pöata tena tuku gia romana lia, ba lia te hala regu u katuun tena haniga ramou limiou ba nori te söater a monin hitaguhu teka, a man pas tena haröto nena nori u katunura i tarara, bate lauaier i Jerusalem. Na tega niga uaien alia go la has, ba nori te tatei peige riou lia.
U hirari na tara tou lala tere Pol
Alia e la mam buagou i Masedonia, ba lia te töan la uagou i tamilimiou. Alia ena ka gono toum mera goulimiou e antunana tego kapaia a pöata tara eihalata. Ba limiou te tatei taguhe moulia tego la lel uu lia tara tou lala i tar. Alia ema ngilin tara meragi limiou ats tabubun pöata puku, alia e ngilin ka halehana gono mera goulimiou, temar ngil uana a Tsunono.
Kaba lia e ka mam goua i Epesis e antunana tara pöata turu Pentikos. Taraha, a tamana e takalata hapan talana tego kato menai lia a toukui a niga teka, na katuun a parpara te katsin kato homier a toukui tara Tsunono.
10 A pöata te tukuna romana e Timoti hateiam, e möa ta ka tego matouteien i tamilimiou, taraha nonei e kuiena a toukui tara Tsunono te kui hasegu lia. 11 E möa koru tego tor tsuga menaien ta töa i tamilimiou. Taguheiam bate hala gono memien a masalohana tara tou lala lel i tanen, ba nonei te kopis pouts uanama romana i tar. Taraha, alia e hahalose gen tega kopis pouts gono mera men a palair a man hatoulana i tarara.
12 Na tere Apolos, alia u ranga hatagala koru meien tegana tara gono meraien limiou a palair u hatoulana. Kaba nonei ema hakatsin la noa namei. Nonei ena la nama romana tega ka meien ta pöata.
U rarangan hanhanöa
13 Kahete kap nitöaiam, bate tuol hakarapoto mia tara nihamana i tamilimiou. Möa tu matout iam, hatagala kakap nitöaiam. 14 Katoeiam a mamanaka bate kato memien a tui milimiou.
15 Bara a matsi hahatoulana alimiou e atei silemiou e Stepanas na pal katuun i tanen. Nori u katunura i Gris ti hamana tutuun uu tere Kristo. Turu ngil peisa i taren ba nori te taguhu koru rer u katuun tere Sunahan. 16 Alia e ranga hatagala meragou limiou go kui gono meraiam u mar katuun teka na palai hasir u katuun te kui gono mera ren.
17 Alia e sasaala koru megu ti la uama ere Stepanas mere Potunatus ne Akaikas. Taraha, nori i la tupu naiema tima la uamumei limiou teka. 18 Nori i kato hatagali a torir na torimilimiou has. Alimiou go tara marei raiam u mar katuun teka.
19 U katuun tere Kristo tara provins i Eisia e hala rari limiou u hanhaniga i taren. Ere Akuila mere Priska na u katuun tere Kristo i luma i taren e hala has rari limiou u hanhaniga u nigan töa tara solona a Tsunono. 20 A man hatoulana hoboto teka e hala has rari limiou u hanhaniga. Alimiou go halemi a man tötöa i tamilimiou a nihanhaniga a göagono.
21 Alia e Pol te koloto peisegi a limar u hanhaniga teka.
22 Esi te rama nena a Tsunono, egi korupakö ni.
O Tsunono i tamulam, lama!
23 A nihitaguhu tara Tsunono e Iesu e tatei ka gono mera noulimiou.
24 Alia e hala ragi limiou hoboto a niniganiga i tar te hamana hoboto uara ra tere Iesu Kristo. U mana.
Alia e Pol