U hahuoluna u pas te koloto menai e Pol turu kristenira i
KORIN
1
Alia e Pol i ngö silei tego aposol uu lia tere Iesu Kristo. Taraha, nonei a toukui te ngil mei lia e Sunahan, alia go katoeien. Alam mere Timoti e toularara, e koloto menami u pas teka, turu katuun tere Sunahan i Korin. Na e la has uana turu katuun hoboto tere Sunahan te ka ria tara provins i Akaia. A nikalala na masalohana tere Sunahan e Tamarara, na Tsunono e Iesu Kristo e tatei kagono meranou limiou.
U hanhaniga na turu hitaguhu tere Sunahan
Aragi solosei e Sunahan e Tamana a Tsunono i tarara e Iesu Kristo. Nonei te hatamana nena a nitaatagi na nonei te Tsunono nena a mamana a markato te hasokolei menari a katuun. Nonei te hasokolei ranou ra tara mamana nomi te butuna i tarara bara tena tatei hasokolei has raiera u katuun te kamer a nomi. Alam e tatei mar hasokolei has mera mien temar hasokolei has mera neira e Sunahan. Taraha, te kamits hapara sil mena reira e Kristo, e Sunahan e hala hapara has nenama romana a niniganiga i tanen bate hala sila nenamen tere Iesu Kristo. Tara pöata has te söate mialam a nikamits, a nikamits teka e kato haniga ranou limiou bate las mera nei limiou tere Sunahan. Na te hala rari lam a niniganiga alimiou has e hala raroui a niniganiga te söata hahalongolo has mena milimiou a kamits te sagohe milimiou. Alam e hamanem, te sagoho has memilimiou a mar kamits te sagohe mulam, alimiou ena lu hase mou a niniganiga tena hala ranouilam e Sunahan.
A matsi hatoulana, alam e ngilem alimiou go atei sileiam a nomi te butuia i tamulam tara provins i Eisia. Alam u söata a kamits a kapan koru, te tagala balein a nitagala i tamulam, ba lam e katsin mate hakapam. U mana koru, alam u pei lasi alam go mate. Kaba a ka teka i kato sile ii alam goma tatei hamanaia i oulumulam, kaba lam go hamanaia tere Sunahan, te hatakeiena a katuun te matena. 10 Nonei e luba raialam tara nimate a kapan koru, na lam e hamanem nonei ena luba lel has ranoua lam tara nimate. 11 E Sunahan e taguhu ranoulam te singo sil mera milimiou alam. Ba u katuun te haniga uariou i tanen taraha, nonei e hengoena a man singosingo i tamilimiou tara nitataala a niga i tamulam.
12 U mana nitöa, alam e tatei sasaalam bate ranga mem u hakats u gogoso nitöa ti marka uu lam tara niniganiga te hala railam e Sunahan, ba lam te kato hamatsköm bate kato haniga mia tara han i puta teka na i mata milimiou has. Alam uma kato mei a manka teka a niatei i tamulam, kaba tara niatei tere Sunahan. 13 Taraha, alam e koloto nem a ka te antunan tare milimiou bate atei sile men. Toum romana i murimuri alimiou na atei sile mou temar ranga sila ua mulam. 14 Tema lu hanige moien limiou tara pöata teka, ba tara pöata tena kopis pouts nama romana e Iesu a Tsunono, alimiou na sasaala mera moulam temar sasaala has mera moi lam alimiou.
15 Alia u hamani a ka teka balia te la pouts ua guma i tamilimiou a hahuolina pöata, batemi kato hasasaala ragou limiou. 16 Alia u hakatsin tegona tara mam merai limiou bate töan la uagu tara provins i Masedonia, balia te kopis pouts guma batemi tara lel ragou limiou, ba limiou te tatei taguhe moulia tego la lel uu lia tara provins i Judia.
17 Alimiou ena mots harangata sei namiou te hula palis menagi lia a nilala i tar. Alimiou e pei lasemiou alia e kato pinopinoegu a man nilala i tar. E möa. Pöata te hakats mam nagia lia a ka tego kati lia, alia ema hakats heregi a katununa turu tsiktsiki teka. Alia ema hatangana gi kaba u hakats tar e peiena, E möa. 18 Alia e ranga mera gou limiou i matana e Sunahan, a pöata te hatangana gia lia, a torir ma tatei poenei, E möa 19 Alam mere Silbanus na e Timoti u hihatutsia i tamilimiou me hatei rami limiou e Iesu Kristo a Pien Tson tere Sunahan. Nonei has ema tatei hatangana nei bu hakats i tanen te poeiena E möa. U raranga tere Iesu e roron mana nitöana. 20 U mamana u ranga hamana hoboto tere Sunahan e butun mana sila ma tere Iesu, te pei sila na rira “U mana” tara pöata te singo ria ra. Bara te ranga sila narien tara solona e Iesu bate soloseiera e Sunahan.
21 Kaba e Sunahan noa lahas te hatagala ra noulam na limiou tegi tuol hatagala beira e Kristo. Nonei te hala railam a toukui teka. 22 Nonei e böto kap sil raira tegi katuun uu ra i tanen, me hala has raneira u Namnamei i tanen, a ka tutuun te hatei raneira a mamanaka te ranga hamana naien ena la nama romana.
23 Alia e singo hatagala gia tere Sunahan te tatei ranga be noulia tara nimana turu ranga te ranga negu lia. Alia u ma la mei i Korin, taraha alia u raman tego ranga hatagala uu lia i tamilimiou. 24 Kaba ema poeie nei alam go hatei rai limiou ime tego mar hatakui menai limiou u nihamana i tamilimiou. Alam e ngilin kui gono mera mou limiou ba limiou te saputu memiou a nisasaala, taraha, alimiou u ka hakapa meiam u nihamana te tuol hakarapoto mia limiou.