2
Na lia e kato hakape gula u hakats i tar, alia ema antunan la lel goi i tamilimiou batena kato hataatagi ragou limiou. Taraha, te kato hataatagi ragoua lia limiou, be si lel tala tena kato hasasaale noulia? E möa tala. Taraha, u katuun te kato hataatagi regulia, ime tegi markato hasasaala merien lia? Ba lia temar koloto tala uagu teka, taraha alia u raman tego kato hataatagi mena milimiou alia, alimiou u katuun tego kato hasasaale moulia. Alia e kamegu a nihamana i tamilimiou hoboton töa, a nisasaala i tar, a nisasaala has i tamilimiou. Alia u kamei a nitaatagi pan na u tori u tiama koru bate koloto ngangala uagu i tamilimiou, tegoma kato hataatagi merai limiou, kaba tego hahatei merailia limiou turu pannen u ngil te ka megu lia i tamilimiou.
E Pol e luban a markato a omi tara töa katuun
Kaba te katoena a katuun a ka te kato hakamitsena a katuun, nonei ema kato hataatagi pepeise lalei lia, e möa, kaba limiou hoboton töa has. Alia ema ranga sulasula gi. A nihahuna tu hala hakape milimiou a katuun teka e antunana i tanen. Alimiou go solopaleiam a markato a omi i tanen bate angose men. A nitaatagi pan koru e namots kato homi nitöa nanen. Na lia e ranga hatagala koru meragou limiou go haröto poutse mien temar ngil mena mien limiou. Tara mar niatei teka ba lia te koloto uagu i tamilimiou, bate taregu tego hehengo uaiam limiou, tsi e möa. 10 Te solopale mia limiou a markato a omi tara töa katuun, alia has e solopale gen, u mana koru a ka te solopale gula lia tegi solopali, alia e kato beragien limiou i matana e Kristo. 11 Be Satan tema tatei gamo ranei ra. Ara e atei silera temar gamo mera neien u katuun.
E Pol e kaia i Troas
12 Pöata tu tukuia lia tara taun i Troas tego hahatei menai u Bulungana u Niga tere Kristo, a Tsunono e kalata bei lia a tamana na tara mamana toukui i tanen. 13 Kaba lia uma kamei ta niniganiga, taraha alia uma antunan sabei e toularara e Taitus. Ba lia e laba regu u katuun i Troas me lauagu i Masedonia.
E Kristo e hantuna sil ranei ra tegi tagala saluhe uu ra
14 Aragi haniga uu tere Sunahan. Nonei te mammam here raneira u soldia ti tagala saluheia tara hiatatung, taraha ara e pala uaier tere Kristo. E Sunahan e taguhu ranoura, bara te polaser u Bulungana u Niga tere Kristo turu katuun hoboto, bate here nei u soka u masi nitöa te hatei nena te atei sil menarienra tara mamana makum. 15 Taraha, ara u soka u nigan töa tere Kristo te hala menaien tere Sunahan te kana i gusura u katuun tena lu pouts rariou na turu katuun has tena tia riou. 16 Turu katuun tena tia riou, alam e soka heremi alam u mate. Kaba turu katuun te karia tara maroro te lauana i Kolö, alam e soka haniga heremi u soka te hala nena a nitöatöa. Esi koru te antunan katoena a toukui teka? 17 Taraha, alam ema here rami a palair u katuun te kato here nari u raranga tere Sunahan a toukuin moni i taren bate hahol sile rien tegi lu menaien ta moni. E möa. Tara solona e Kristo alam e ranga hamana mia i matana e Sunahan, taraha, nonei te hala raiou lam ba lam te habulungana hamatskö nem u raranga te hala namen.