3
U katunun kui turu rangan kits u tsimus
Alimiu go ma poemi alam e hatanian ranga sesei nem a peisamulam. E moa. A palair u katun e la uar i tamilimiu tsi e la rima i tamilimiu ba te ka mer a man kalanloun ti kolotsi a palair u katun te haruto nena nori u katun u mana. Kaba alam e moa. Taraha, alimiu noa has te heremi a kalanloun i tamulam. A barebana hoboto e tatei atei siler u ranga i tamulam e manana, taraha a torimilimiu e palis haniga hakapa. Alimiu e haruto namiu alimiu e here hasemi a kalanloun te koloti e Kristo me hala mera neien lam tara barebana i puta. A kalanloun teka i ma kolotei u ramunun koloto ni ma koloto has neia tara hatu. E moa. Nonei u ranga ti koloto nia i torimilimiu. U Namnamei tere Sunahan te toatoana te kolote ien.
Alam e mar ranga uam teka taraha e Kristo e taguhu rano lam ba lam te hamanem e Sunahan te mana uana a ka teka. Alam e ma antunan poemi alam peisa te antunan katoem a toukui teka. E moa. A nitagala i tamulam e la nama tere Sunahan. Nonei te hantuna rano lam ba lam te hatei laremi u katun u rangan kits u tsimus. E ma ka uanei turu Lo ti koloto tunin. E moa. E ka uana turu Namnamei tere Sunahan. U Lo ti koloto tuni e hikato hamatena, taraha u Lo e poiena a katun te ma kato haniga nitoa nei e ga mate, ne moa ta toa te ga kato haniga nitoa iou. Kaba u Namnamei tere Sunahan te hala nena a nitoatoa.
U Lo tere Moses i koloto nia tara hatu, bu ualesala tere Sunahan e bututo tara poata ti hakeia u Lo. Bu ualesala i tanen e butu halesala koru hasito i matane Moses. Bu katunur i Israel i ma antunan taratara uatei i tanen, e noahasia te tetenei susul pouts u ualesala. A markato turu Lo te hikato hamatena e butu mei u ualesala pan teka. Kaba a markato turu Namnamei e ka mena u ualesala te pan bala nena u ualesala turu Lo. U raranga te poiena u katun e gi mate e ka mei u ualesala, na lam e atei silem u raranga te poiena a katun te matsköna e ka mena u ualesala te pan balana. 10 U ualesalana i manasa e here nei e kapana, taraha u ualesalana i romana e pan balana. 11 A ka ni manasa te taia susul e ka mei u ualesala, kaba a ka ni romana te ka nitoa nou romana e ka mena u ualesala pan koru.
12 Alam e mar hamana uam teka ba lam te ongolo korum. 13 Alam e ma heremi e Moses te kopo kapin a matanen ba barebanar i Israel te ma tatei tareri te taia susul u u ualesala. 14 Kaba a bakuren e tu. Ba te la noa hasina i romana, a bakur a tei Jiu e tu noana te rit merien u rangan kits ni manasa. Na bakuna katun e kalata talasi mena poata te hamana uanen tere Kristo. 15 Aa, te la noa hasina i romana, a bakuren e tu noa hasina te rit mena rien u ranga te kolotein e Moses. 16 Kaba poata te habirits uana a katun tara Tsunono, a bakunen e kalatana. 17 A Tsunono nonei u Namnamei. Na te kana u Namnamei tara Tsunono tara katun, ba katun te tapurese ba nena u Lo tere Moses. 18 E here nei ara hoboto i lu ban u kopo i matarara ba te haruto nera u ualesala tara Tsunono. Na Tsunono nonei u Namnamei te hala ranei ra u ualesala teka. Nonei te hapalis mera nei ra te gi mar butu susul here menien ra ba te ka lel mera u ualesala pan.