3
U pas u tötöa
E hana, alam e tanian ranga sesei pon nem a peisamulam? Tsi alam e ngilem tu pas ga lama i tamilimiou tsi ega la uu i tamilimiou, temar katouaier a palair u katuun, te hatei nena alam u katuun hamana? Alimiou noahas u pas te hahatei ranou limiou ti koloto naia i tui mulam, u katuun hoboto e atei sileren na e tara hase ren. E haröto nena alimiou e here hasemi u pas te koloti e Kristo me hala mera neien lam turu katuun i puta. U pas teka ima kolotei u ink tsi tara hatu. E möa. Nonei u raranga ti koloto naia i torimilimiou. U Namnamei tere Sunahan te töatöana te koloto naien.
Alam e hamanem a ka teka, taraha e Kristo e taguhu ranou lam ba lam te hamanem e Sunahan te mana uana a ka teka. Alam ema antunan peiemi, tara nitagala i tamulam, alam peisa e antunan katoem a toukui teka. E möa. A nitagala i tamulam e la nama tere Sunahan. Nonei te kato hantue* E Sunahan te halanena a niatei na nitagala. ranou lam ba lam te hatei la rem u katuun u rangan kits u tsimus. Ema ka uanei tara man Lo ti koloto tunini. E möa, a ka turu Namnamei tere Sunahan. A man Lo ti koloto tunini e hala nena a tou mate, kaba u Namnamei tere Sunahan te hala nena a nitöatöa.
A man Lo tere Mosis i koloto naia tara hatu, bu ualesala tere Sunahan e butuna tara pöata ti hakeia a Lo. U ualesala i tanen e butu halesala koruia i matana e Mosis. U katunur i Israel ima antunan tara uai i tanen, taraha ualesala e pan koru, noahasina te tia susul uen. Kaba a markato turu Namnamei e ka mena u ualesala te pan bala nena u ualesala tara Lo. Te kamei a markatona tara nimate a niniganiga, kaba markato te kato hamatskö ranoura tere Sunahan te kamena a niniganiga te pan balana. 10 U ualesala te pan koru i manasa ema pan bala lel nei, taraha u ualesalana i romana te luena a makum i tanen, e pan bala koru nanen. 11 Ba ka te taia susuluna e ka has mei u ualesala pan, kaba a ka teka nitöa nou e ka mena u ualesala te pan bala koruna.
12 Te ka tala memialam u mar nihamana teka alam ema matout tala mi. 13 Alam ema heremi e Mosis te kopo kapiin a matanen ba u katunur i Israel tema antunan tareri te taia susul uu ualesala. 14 Kaba u hakats i taren i kato hatutu hatagala korui, te la noahasina i romana, a bakur u Jiu e tutu noahasina tegi atei sil menaien a nimana. A bakuna a katuun e kalata las mena a pöata te hamana uanen tere Kristo. 15 Aa, te la noahasina i romana, a bakuren e tupu noahasina te rit mena rien u raranga te kolotein e Mosis. 16 Kaba pöata te habirits uana a katuun tara Tsunono, ba bakunen te takalatana. 17 A Tsunono nonei u Namnamei. Na te kana u Namnamei tara Tsunono tara katuun, nonei ema ka lel neia i manasa. 18 Ara hoboto ti luban u kopo i matarara bate haröto nera u ualesala tara Tsunono. Na Tsunono nonei u Namnamei te hala raneira u ualesala teka. Nonei te hapalis mera neira tegi mar butu susul here menaien ra bate ka lel mera u ualesala pan.

*3:6: E Sunahan te halanena a niatei na nitagala.