4
A manka a man niga iahana a tabeli
Te markato tala uanen teka, te hala raialam e Sunahan a toukui teka tara nitaatagi i tanen, alam ema sökana namien. E möa. Alam e rama nem a markato a omi te hamouseier, na markato a gamo, na lam ema hapone mi, nema luba nami ta pala turu raranga tere Sunahan. E möa. Alam e ranga nem u ranga hamatskö na u raranga hamana tere Sunahan i matar u katuun hoboto ba nori te tatei oneier a markato i tamulam i matana e Sunahan. Kaba tema alesala neia u Bulungana u Niga te hatei ne mulam tara palaiana u katuun, nori u katuun teka te karia tara maroro tena tia roua. A tson hiamus na turu puta teka e Satan, e kato hakuhilir u hakhakats turu katuun te hahamanar banori tema atei sileri u raranga u mana, te here nei u ualesala te alesala uana i taren. U ualesala nonei u Bulungana u Niga tere Kristo, e Kristo u haharuei tere Sunahan. Alam ema habulungana nami a peisamulam. E möa. Alam e habulungana nem e Iesu Kristo nonei a Tsunono, na lam u katunun kui i tamilimiou e ka silem nonei e Iesu. Taraha nonei e Sunahan te poei, U alesala go butuma i gusuna u kuhil. Nonei u ualesala te alesalana i torimulam bate hala ranei lam a niatei na tara niniganiga tere Sunahan te lakasa nama i matana e Iesu Kristo.
A manka man nigan töa iahana a tabeli
Kaba lam e kamem a manka a man niga teka iahana a tabeli. A ka teka e haröto nena a saha nitagala pan te ka memu lam ema la nameia i tamulam kaba e la nama tere Sunahan. A nomi a para koru e saka rari lam tara mamana makum, kaba lam ema rusmi. Para ka e las ranou lam ba lam te hula hakatsim, kaba lam ema hapolase mi e Sunahan. Alam e roron kute rariou tegi kato homi merai lam, kaba e Sunahan ema tatei hapolasa ranei lam. U katuun e muku hakamits rariou lam, kaba lam ema omi nitöami. 10 Alam e söata nitöa nem a nimate tere Iesu bate haröto namen turu katuun, bu katuun te tatei tara haseier a nitöatöa tere Iesu i tuenrei mulam. 11 Tara mamana pöata, alam te töatöam e tokitokin töa rariou tegi atung hamate sil merai te ka uamia lam tere Iesu. E kato uana teka ba nitöatöa tere Iesu te tatei halakase ria i tuenrei mulam. 12 Tara markato teka ba lam te söatem a nimate ba limiou te hala rari a nitöatöa.
13 Kaba te kamemia lam u mar namnamei na turu nihamana ti koloto has naia turu Buku u Göagono, “Alia e hamanagu e Sunahan, nonei te ranga sila gia lia.” Alam e hamana hasem, nonei te ranga sila has mia lam. 14 Taraha, alam e atei silem e Sunahan e hatakei poutsi a Tsunono e Iesu, na lam e atei sil hasem nonei e hatakei pouts has gono meranei lam romana e Iesu. Na nonei e lu gögono ranou lam na limiou bara tena ka gono meren. 15 A mamanaka hoboto teka te butunou, e taguhu ranou romana limiou. Na te para ria romana u katuun te hengo ner romana a nihitaguhu tere Sunahan, bu katuun u parpara te tatei singor bate haniga uaier tere Sunahan bate soloseie ren.
Aragi hamani a ka tema tare reira.
16 Pöata te hakats na mia lam a manka teka, alam ema sökanami bate hakapam. E möa. E manana, u tuenrei i tamulam e la puta susuluna, kaba u namnamei i tamulam e hatsimus kakap nitöa naier turu mamana u lan. 17 Na matsi tabubun nomi te kana i tamulam e kato taatago ranei lam a nitöatöa a nigan töa te ka nitöana romana, a nitöatöa te pan bala nanou a mamanaka. 18 Taraha, alam ema taremi a ka te tareier, kaba lam e tarem a ka tema tareri. A ka te tareier, a kana i romana puku, kaba a ka tema tareri, e ka nitöa nou romana.