4
U Aposol e hereri u tabeli
E Sunahan e tatagi koru rano lam ne hala ranei lam a toukui teka, ba lam te ma tatei sökana mia tara toukui teka ba te hakapam. E moa. Alam e rama nem a markatona turu matsingolo te mousuna. Alam e ma gamomi, na lam e ma hatuts homi has nami u ranga tere Sunahan. E moa. Alam e ranga hamana halesala mia i matane Sunahan, ba te hatei hamana rem u katun hoboto te ma kato homi uami lam. U Bulungana u Niga te rararie mulam e ma mous nei, kaba e mous toum talasina tara barebana te ka ria tara maroro te tia ria. Nori e hahamana mier a liliahanei pan tara han i puta teka e Satan te kato hakuhilena u hakhakats i taren. Nonei e hatu ba rene ien te gi ma atei sil menien u ranga u mana te here nei u ualesala te alesala uana i taren. U ualesala nonei u Bulungana u Niga tere Kristo, e Kristo te here hase nei e Sunahan. Alam e ma rarariemi a peisamulam. E moa. Alam e rarariem e Iesu Kristo nonei a Tsunono, ba te ka silem te go taguhu meri limiu, taraha alam e ngilem e Iesu. I manasa e Sunahan e poei, “U ualesala go butuma i gusunu kuhil.” Na nonei a toa puku a Sunahan te hantuna has rano lam te go atei sil meni lam a nikapan i tanen, te here nei u ualesala te alesalana i matane Kristo ba te alesala has uana i torimulam.
Alam e ka mem a man ka man niga teka turu namnamei ba lam te heremi a tabeli tun. A ka teka e haruto nena a saha nitagala pan te ka memu lam e ma la meia i tamulam kaba e lama tere Sunahan. Alam e roron ka mem a nomi a para kaba lam e ma rusmi. Tana poata alam e hula hakatsim kaba lam e ma hapolasemi e Sunahan. U katun e roron kute rario lam te gi kato homi merien lam, kaba e Sunahan e ma tatei hapolasa ranei lam. Tana poata u katun e kato hakamits koru rario lam, kaba alam e ma omi nitoami. 10 Nori e roron torohanan kato hamate rario lam ti mar kato has uen tere Iesu. E mar kato uana teka ba barebana te tatei tara hase ria a nitoatoa tere Iesu i tuanreimulam. 11 Aa, tara mamana poata alam e antunan ranga uam teka, “Alam toum e mate mou i romana te ka uamia lam tere Iesu.” E kato uana teka ba barebana te tatei tarer a nitoatoa tere Iesu e kana i tuanreimulam. 12 E here nei alam e roron mate silem te go toatoa uam limiu.
13 Alam e ka mem a toa markato turu hamana te ka has mei a katun te poei turu Buk u Goagono, “Alia e hamanegu e Sunahan ba lia te ranga hatei nagen.” Na lam e ranga hatei has nami e Sunahan taraha alam e hamane men te ga tara kap merien lam. 14 Taraha, alam e atei silem e Sunahan e hatakei poutsi a Tsunono e Iesu, na lam e atei hasem nonei e hatakei has rena romana lam ba te ka gono mem e Iesu. Na nonei e lu gugono rano romana lam na limiu ba ra te na ka gono meren. 15 A man ka hoboto teka te butuna e taguhu rano romana limiu. Na te para ria romana u katun te hengo ner romana a nihitaguhu tere Sunahan, bu katun u para te tatei singor ba te haniga uar tere Sunahan ba te soloseie ren.
Ara gi hamani a ka te ma tare rei ra
16 Poata te hakats sile mia lam a man ka teka, ba lam te ma sökanami ba te hakapam. E moa. E manana, a tuanreimulam e omi susuluna, kaba u namnamei i tamulam e roron butu hatsimusuna turu mamanu lan. 17 Na ma tsi nomi te kana i tamulam i romana e gamon kana tara tsitabubun poata, kaba nonei e habutsena romana a nitoatoa a niga i tamulam te ka nitoana romana, a nitoatoa te pan bala nanou a ma tsi nomi i tamulam. 18 Taraha, alam e ma hakhakats silemi a man ka te tatei tare mulam i puta. E moa. Alam e hakhakats sil lasem a man ka ni Kolö te ma tare milam. A ka te tare iena a katun e ke iena a tsitabubun poata puku, na ka te ma tatei tare nei a katun e ka nitoana romana.