5
Alam e atei silem te rure roua a taluhu na i puta te ka mia lam,* A luma teka e haharuei nena u tuenrei te kame rara i puta. A luma tere Sunahan e haharuei nena, a han te kato beira e Sunahan i Kolö. alam ena luemou a luma a tsimus te halani e Sunahan i Kolö. A luma teka e möa ta katuun tega kuieien, e kana i Kolö na e ka nitöa nou. Pöata te ka mia lam tara luma na i puta, a torimulam e tiama koruna. Alam e ngil koruem go lu menai lam a luma na i Kolö. Tena lue moua lam a luma i Kolö, alam ema sabe meraroi u beloso. Pöata te ka noa mia lam tara taluhu i puta, a nikamits e pan koruna ba torimulam te tiama koru hasina, alam ma ngilin beloso mi. E möa. Alam e ngilin luem u tuenreina i Kolö. Ba ka te matena te hapalis uana tara ka te töatöana. E Sunahan te kato berai lam a ka teka. Nonei te hala railam u Namnamei i tanen tego kato hatagali u raranga hamana te hala raien lam.
Bate markato uana teka, alam e ongolo korum na lam e atei silem, a pöata te ka noa mia lam tara han i puta teka, alam ema ka gono memi a Tsunono tara han i tanen. Taraha, alam e tataala mia turu nihamana. Alam ema tataala memi a ka te tare mulam. Aa, alam e ongolo korum ne niga bala nena alam go haka ban u tuenrei i tamulam batena ka gono mem a Tsunono tara han i tanen. Kaba noahasina te ka mia lam tara han i puta teka tsi tara han iasa, alam e torohana hatagala sil noa hasem tego kato hasasaala mei a Tsunono. 10 Taraha, ara hoboto ena tuol roua i matana u gumgumun onöna tere Kristo ba man tötöa tena mar hamatana meraroi ti marka uaien turu tuenreina i puta, tara pala niga tsi tara pala omi.
E Kristo e nolo pouts beraiora tere Sunahan
11 Nonei te matout bemi lam a Tsunono bate torohanan habirits merami u katuun i tanen. E Sunahan e atei sil ranou lam, na lam e ngil hasem alimiou go atei sil ramou lam. 12 Alam ema ngilin soloseiemi a peisamulam i matamilimiou. E möa. Alam e haröto las rami limiou aha te tatei masa merami limiou alam. Ba limiou te töan ranga palis haniga mia turu katuun te saaler a peisaren kaba a markato i taren ema niga bala nei. 13 Te kato here mi lam u katuun u momolö i matamilimiou, alam e markato uaiem teka bate soloseiem e Sunahan. Na te hakats haniga mia lam, alam e taguhu ramou limiou. 14 E Kristo e ngil koru ranoura, nonei a ka teka te hakui ranou lam. Taraha, alam e atei silem e Kristo e mate silir u katuun hoboto. Na ka teka e poeiena u katuun hoboto i mate hakapa. 15 Nonei e mate sil raiora hoboto, bu katuun te töatöar, tema töatöa sileri a peisaren peisa, kaba egi töatöa sil hasi e Kristo, nonei te mate sil raien me takei pouts sil has ranen.
16 Be ni tala, alam ema tara lel here nami a katuun temar tara uaier u katunura i puta. E möa. I manasa alam u mar hakats uu teka tere Kristo, kaba i romana e möa. 17 A katuun te ka uana tere Kristo, nonei a katuun a tsimus. A markatona i manasa e kapa. Tara, a markato a tsimus e butu hakapa. 18 A mamanaka teka e lama tere Sunahan, e Sunahan pouts has te nolo pouts sila raira tere Kristo. Na nonei has te hala rai lam a toukui te go nolo pouts has merai lam a palair u katuun i tanen. 19 E mar ranga uana teka, e Sunahan e nolo pouts sila has raia u katuun tanen i puta tere Kristo. Nonei ema hakats nai a man markato a man omi i taren. E möa. Ba nonei e hala ranei lam u raranga tegi mar nolo pouts merai u katuun bate la pouts ruma i tanen.
20 Alam u tson sösöata ranga tere Kristo, e Sunahan e ranga hataatagi sila na i tamulam. Na lam e ranga hataatagi koru mia i tamilimiou tara solona e Kristo, tego nolo pouts memi limiou e Sunahan. 21 E Sunahan e hasöatei e Kristo, tema ka korumei ta markato ta omi, a man markato a man omi i tarara. Ba tara markato teka e Kristo e hagogoso beraira tegi matskö uu ra tere Sunahan.

*5:1: A luma teka e haharuei nena u tuenrei te kame rara i puta. A luma tere Sunahan e haharuei nena, a han te kato beira e Sunahan i Kolö.