6
Te kui gono tala memia lam e Sunahan, alam e ranga hatagala koru mera moulimiou, goma hapolase mi e Sunahan te taatagi koru raiou limiou. Taraha nonei e pei,
“Tara pöata tu taatagi raia lia u katuun, alia u hahengo uu i tamilimiou,
na turu lanin hilu pouts, alia u taguhu raiou limiou.”
Tara, i romana, nonei a pöata a niga te kato haniga renara e Sunahan. Tara, nonei a pöata te tatei lu pouts ranouara e Sunahan.
Alam e tataala hatskapa korum batema ngilin kato homi nami ta katuun ba nori te tatei ranga homi nariou a toukui te kate mulam. Kaba, te kui be mialam e Sunahan tara mamanaka te katoe mulam, a nomi na toukui pan a parpara e butuna i tamulam na lam e roron makmakum ba has nem a manka te ngile mulam, kaba lam e hamana haniga noa hasim. Nori i singata raiou lam, na i karabus raiou lam, na i hiagetageta me torohanan kato homi rariou lam. Alam u kui hatagala koru me kalata halanim me mate has mem a bes. Alam e kato hanigam ne atei silem a ka a mana ne tuatamim na e niga mia turu katuun. Na man markato teka e haröto nena alam u katunun kui tere Sunahan. U Namnamei u Göagono te hakui ranou lam ba lam te ngil hamana has rem u katuun. Alam e ranga hamanam na lam e ka mem a nitagala tere Sunahan. Alam e kui mem a markato a niga na matskö tara pal matou na u raranga tere Sunahan tara pal keruka.
A palair u katuun e hapan rariou lam bate solosei rariou lam. Ba palai te sigala rariou lam bate ranga hohomi rariou lam. U katuun e poeier alam u gamogamo, kaba u raranga i tamulam e mana nitöana. U katuun e atei sil rariou lam, kaba nori e kato here rari lam u katuun papala. Alam e heremi u katuun te katsin mater kaba lam e töatöa noam. Alam e sagohem a kamits pan kaba lam ema matemi. 10 U katuun e kato here rari lam u katuun te taatagir, kaba lam e sasaala noa hasim. Alam u katuun tu möa ta moni, kaba lam e hala noa has nem a manka man niga tere Sunahan turu katuun u para. Alam u möa koru ta ka ni puta, kaba lam e ka noa has mem a mamanaka a niga tere Sunahan.
11 A matsomir i Korin, alam e ranga hamatskö koru uaiem i tamilimiou, alam e hatei baba nem a manka i torimulam. 12 Alam ema pile kap nami te ngil koru mera milam alimiou. E möa. Alimiou te pile kap namiou tego ngil koru mera milimiou alam. 13 Alia e ranga here mera gilimiou a galapien i tar. Alimiou go ngil ramou lam temar ngil has mera milam alimiou.
Aragi ka halhal ban a ka a omi
14 Na limiou goma ka gono merami u katuun te hahamanar bate taguhu ramen tara markato i taren. E möa. Ime temar kui haniga uariou a markato a niga na markato a omi? E möa. U ualesala na u kuhil ema tatei ka hobotori. 15 E Kristo na e Satan e tatei hiahanhanigar? E möa koru. A katuun te hamanana, na katuun te hahamanana ema tatei ka has meri u töa u hakats. 16 U saha u hanhaniga te kamer a luma tere Sunahan na u kesa? Taraha, ara e here rei a Luma tere Sunahan te töatöana. Te mar ranga peisa noa has uu e Sunahan,
“Alia ena ka goua i toriren
bate hula la goua i gusuren.
Alia e Sunahan i taren
na nori u katuun i tar.”
17 E kato uana teka ba Tsunono te pei hasena,
“Alimiou go laba ramen
bate ka halhal ba ramen.
Alimiou go rama koru naiam a ka a korkoriana,
balia te töan lu ragou limiou.”
18 “Alimiou ena hatamana moua romana i tar,
na limiou ena galapien tson, na ena galapien touhaliou uamou i tar.
Temar ranga uana a Tsunono te tagala soköna.”