7
A matsomi i tar, te hala tala nena e Sunahan u mamana u raranga u mana teka, aragi kato hagogoso ba tala nai a peisarara a mamanaka te kato hakorkorianena u tuenrei na u namnamei i tarara. Aragi matouti e Sunahan bate torohanan kato hagogoso sokön töa nera a peisarara.
A nisasaala tere Pol
Alimiou go ngil koru pouts ramou lam. Alam uma kato homie ii ta töa ta katuun i tamilimiou. Alam uma habirits ba nai ta töa ta katuun, tere Sunahan. Alam uma angöngose ii ta töa. Alia ema ranga negi a ka teka tego saka merai limiou u ranga. E möa. Alia u ranga hakapein alam e ngil koru ramou limiou, noahasina tena mate hoboto rouara tsi tena töatöa hoboto has rouara. Alia e saala koru ragou limiou bate sasaala has meragou limiou. A mamana nomi e butuna i tamulam, kaba lia e ongolo koru noa hasigu. A nisasaala i tar e möa ta nönöa nen. I murina tina tukuia lam i Masedonia, alam uma husa ii. A nomi e butuia i tamulam tara mamana pala. Alam na palair u katuun u hiaraharaha, na torimulam e matout koru has. Kaba e Sunahan e roron kato hasasaala rena u katuun te kamer a nitaatagi, na nonei e kato hasasaala has raiou lam tara pöata te tukuia e Taitus. Na e Taitus e kato hasasaala has raiou lam te habulungana menaien tu markato hasasaala has mena mien limiou. Nonei e pei alimiou i ngilin tara korue moulia bate taatagi korumiou bate tagala sil hase moulia. Ba pöata tu hengo naia lia a ka teka ba lia e sasaala korugu.
Alia e atei silegu u pas i tar e kato hataatagi raiou limiou. Alia ema hakats nagi a ka teka, noahasina te kato hataatagi meraien limiou. Alia u taatagi mam mei tu kato hataatagi merai limiou tara tsitabubun pöata. I romana alia ema sasaala megi ti kato hataatagi merai limiou, kaba tu sagoho kamits uaiam limiou bate hapalis ba namiou a markato a omi. E Sunahan noahas te kato hataatagi raiou limiou ba limiou ema sagohe mi a man raranga tu hala ni lam. 10 A nitaatagi na nimatsingolo te roron halanena e Sunahan e kato rena u katuun bate habirits ba ner a markato a omi be Sunahan te lu pouts ranen. A nitaatagi teka ema kato homie nei a katuun. Kaba a nitaatagi na i puta turu tsiktsiki teka e habutena romana a tou mate.
11 Tara, a nitaatagi te halani e Sunahan e kato haniga raiou limiou: alimiou e hakats hatagala tala namiou a markato i tamilimiou. Alimiou e tagala koru silemiou tego haröto mena milimiou a markato a niga. Alimiou e raharaha memiou a markato a omi bate matoutmiou. Alimiou e sagoho koruemiou a manka teka bate tagala silemiou a markato a niga. Na limiou e ngilin hahuna koruemiou a katuun te kato homina. 12 Alia u ma koloto sile ii u pas teka a katuun te kato homina, tsi a katuun ti kato homii. E möa. Alia u koloto silema tego haröto merai limiou i matana e Sunahan, te ngil koru mera milimiou alam. 13 Nonei a ka teka te kato hasasaala raiou lam.
Aa, na e Taitus e kato hasasaala has lel merai lam a nisasaala i tanen, taraha alimiou hoboto u kato hasasaala mam me men. 14 Alia u saala raiou limiou tere Taitus ba limiou e kato hamanemiou u raranga i tar. A mamanaka ti ranga hamana naia lam i tamilimiou e butu hamana. Na ti saala menai lam alimiou tere Taitus e butu hamana has. 15 Na e Taitus e ngil koru lel meranoui limiou te hakats pouts mena neien tu hengo hanigan töa mena milimiou u raranga i tanen na tu toul haniga me mien limiou a nisasaala, noahasina tu matout uaiam limiou. 16 Alia e sasaala korugu, taraha, alia e hamanegu alimiou e kukute mou a man markato a man matskö na man niga.