8
A markato te hala menari a monin hitaguhu
A matsi hahatoulana, alam e hatei rami limiou temar kalala merai e Sunahan a man hun katuun tere Kristo i Masedonia. Tara pöata ti kameien u nikamits na u tori tiama u para, nori i sasaala noa has. Nori ima ka mei ta ka, kaba nori i maniata noa hasiin tegi hala menaien ta monin hitaguhu. Alia e hatei ragou limiou, nori i hala mei u ngil peisa i taren timar pile hapopo uaien bate na rus hasina. Nori i singo hatagala sil korui tego haniga uu lam ba nori te taguhu raier u katuun tere Sunahan i Judia. Ba nori e katoeier a ka te saluhe bani tu mar ngil uu lam, taraha nori i hala mamin a peisaren tara Tsunono ba turu ngil tere Sunahan, nori e hala has naier a peisaren i tamulam. Ba lam e ranga hatagala mia tere Taitus tego kato noa menaien a toukui te hatanieien, te hala menari a monin hitaguhu. Kaba te kato haniga mia limiou tara mamanaka, turu nihamana na tara niatei, na temar takei uami limiou temar ngil mena mi lam alimiou, alam e ngilem alimiou go markato haniga has uaiam teka tara toukui te hala naria a monin hitaguhu.
Alia ema tuke ragi limiou, alia e ngilin tara negu a nimana tara nimaniata tara palair u kristen te ngilin hitaguhur, balia te kato silegu alimiou go haröto has naiam tego ngil hamana koru mera milimiou u katuun tere Sunahan bate hala namiou a monin hitaguhu. Alimiou e atei silemiou a nitaatagi tara Tsunono e Iesu Kristo. Noahasina te ka meien a mamanaka a niga, kaba turu ngilngil tanen i tarara ba nonei e butu here namei a katuun te möa ta ka. Nonei e laba sila nama a mamanaka a niga tanen i Kolö tegomi hala meraienra a mamanaka a nigana i Kolö.
10 Alia e mar ranga uagu teka: tu taniema limiou a ka teka turu hiningal te la hakapa, turu ngil na tara mar nihalhala, alimiou u tania hanigei mumen tara niniganiga i tamilimiou. 11 Bora, na hakapa taleiam a ka tu hatanie muma limiou. Ba nimaniata i tamilimiou te la gono mena te hala hakapa mena milimiou a ka tu mar ngilin hala uaiam limiou. 12 Taraha, te kana a nimaniatan hala, e Sunahan e lu has me noien a nimaniata te antunana tara ha te ka memi limiou. Nonei ema ngile nei alö go halani a ka tema ka memilö.
13-14 Alia ema peigi alimiou go kui iam ba palai te ka pinopinor. E möa. A ka teka e kato kabueri tego markato uaiam limiou iesana. Te ka memia limiou a parpara a ka i romana, alimiou go taguhu ramen. Na tena ka has meroien a parpara a ka i murimuri nori ena tatei taguhu has rariou limiou romana, ba mamanaka te hihinatue poutsuna. 15 Na u Buku u Göagono e pei hasena,
“A katuun te kamei a kannou a para ema ka baba mei ta kannou. Na katuun tema ka bala mei ta kannou ema makmakum korui.”
16 Alam e haniga koru uaiem tere Sunahan te hala menaien e Taitus u tori u niga ba nonei te ngilin taguhu koru ranou limiou temar ngilin taguhu has meragi lia limiou. 17 Taraha, nonei e haniga korui ti hangö uala lam, na nonei peisa has e ngilin la koru uala i tamilimiou batena taguhu ranou limiou. 18 Na lam e hala gono has memien u hahatoulana i tarara te tara marei hoboteier a hun katuun tere Kristo tara toukui te katoe nen te habulungana haniga mena neien u Bulungana u Niga. 19 Na nonei i hala lel hase ii a toukui tega peigi meraien lam, te lu la mena milam a monin hitaguhu teka bate soloseie nou a Tsunono. Na e haröto has nanou ara e ngilin hiatagtaguhura.
20 Alam u kato mei a ka teka, u katuun ena mots hahatu merari lam a monin hitaguhu pan koru ti lu la ni lam. 21 Taraha, alam e torohanan kato hamatskö mia i matana a Tsunono na i matar u katuun has. 22 Na lam e hala gono has mera mien a hahatoulana i tamulam. Alam u torohana hakapeien a parpara pöata me sabeiem nonei e ngilin hitaguhu koruna tara mamanaka. Na nonei e ngilin hitaguhu koru hasina tara toukui teka, taraha nonei e hamana koru ranou limiou. 23 E Taitus nonei a tson te kui gono menou lia na te taguhu has ranou limiou. Na palair u hahatoulana te la gono merouen, nori has u katunun tataala tara man hun katuun tere Kristo, na nori e solosei haseier e Kristo. 24 Ba limiou te haröto tala namiou te ngil mera mien limiou bate hengoemiou u singo i tamulam. Ba man hun katuun hoboto tere Kristo te atei sileriou alam uma saala pinopino rai limiou.