9
U kristen e hihitaguhir
Alia ema antunan koloto nagoi tu raranga tu para i tamilimiou tara nihitaguhu teka te ngilin hala rami limiou turu kristen. Alia e atei silegu alimiou e ngilin taguhu ramen. Pöata tena ranga goua lia tara tei Masedonia, alia ena ranga sesei nitöa ragou limiou bate poeiegu, “A matsi hahatoulana tere Kristo tara provins i Gris i ngilin hala noa hasiin a monin hitaguhu turu hiningal te la hakapa.” U ngilin hitaguhu i tamilimiou e kato has ranen ba nori te ngilin hitaguhu hasir. Kaba lia e hala meragoui a matsi hahatoulana i tamilimiou ba nori tena tara korueier te markato taatago sil mena milimiou a ka teka ba man raranga te solosei merari limiou te manana. Na nori e tatei na tara sabier alimiou e ngilin hitaguhu miou, tu mar ranga has uu lia. Ara ena mots matsingolora tegi na sabe menai a tei Masedonia te la gono mere gulia, tegoma kato taatago menami limiou ta moni tu mar ranga uu lia. E kato uana teka ba lia te hamam ragou a matsi hahatoulana i tar i tamilimiou, ba nori tena hamatskö mameier a moni tu ranga hamana mam namuma limiou. Ba nonei te haröto nanou alimiou e hala nemiou a monin hitaguhu turu ngil peisa i tamilimiou, batema hala memi te singo hatagala uaier u katuun i tamilimiou.
U hakats pan koru teka e poeiena, tema leba hapara moalö, alö na nou hase mou a kannou a topisa. Kaba te leba hapara moalö, alö na nou hase mou a kannou a parpara. Alimiou a man tötöa e tatei mar hala hapopo uamiou tu markato mena milimiou u hakats i tamilimiou. Alimiou goma hala memi a monin hitaguhu u huol u hakats, tsi te hala has uaier a palai. E Sunahan e ngil koru rena u katuun te sasaala mer te hala uaren. Be Sunahan te tatei hala ranei limiou a mamanaka a niga, ba limiou tema makmakum ba namoi ta ka. Ba limiou te ka memou a mamanaka te antunan kate moa limiou a mamana toukui a niga. U Buku u Göagono e poeiena:
“A katuun a tatangana e tatanganana turu katuun ti möa ta ka.
U katuun ema solopale roi a markato a niga i tanen.”
10 E Sunahan te hala nena a man ngal tena lebeier u katuun te kui ria turu kui, na nonei has te hala nena a mamana kannou te noueier. Nonei noahas te hala hantue nanou a mamanaka i tamilimiou ba limiou te tatei hala has ramiou a palair u katuun. Ba markato a niga i tamilimiou te pan susul nou bate tapiou has uanou turu katuun te hala ra milimiou. 11 Aa, e Sunahan e hala ranei limiou a mamanaka ba limiou te antunan hala hapara has ramou a palair u katuun. Ba tara toukui te katoemulam, te hala mena milam a monin hitaguhu te hala na milimiou ba u katuun te haniga uariou tere Sunahan. 12 A toukui a niga teka te katoe milimiou e taguhu rena u katuun tere Sunahan, ba u katuun u para te hengo narouen bate haniga koru uariou tere Sunahan. 13 Aa, nori e haniga uariou tere Sunahan, taraha alimiou e tangana ramen na palai has. A markato has teka te haröto nanou alimiou e kukute hanige miou u Bulungana tere Kristo te hamane milimiou ba nori te soloseie riou e Sunahan. 14 Ba nori te singo sil rariou limiou bate ngil koru has rariou limiou, taraha e Sunahan e haröto sila nena a nihitaguhu i tanen i tamilimiou. 15 Aragi haniga uu tere Sunahan te hala mera meienra nonei a ka a niga koru te niga bala nena a mamanaka, nonei a Pien i tanen.