10
E Pol e ranga hatagala silena a toukui i tanen
Alia e Pol, e ranga hataatagi hatagalagu na e ranga hatami gia i tamilimiou, te markato has uana e Kristo. A palai i tamilimiou e poeier alia e hala putegu a peisar te ka gono meragi lia limiou, kaba te ka halehana gialia, alia e ranga hatagala koru gia i tamilimiou. Alia e hatei mam ragou limiou, alia ema ngilin ranga hatagala gia i tamilimiou tena butu goua lia i tamilimiou. Kaba lia e ranga hatagala goua turu katuun te poeier, alam e kato here rami u katuun te kukutier u ngilngilina i puta. E manana, alam e ka mia tara han i puta teka, kaba lam e hiatatung mia turu namnamei. Alam ema hiatatung memi a mankaan hiatatunguna i puta. E möa. Alam e hiatatung mem a man kaan hiatatung a man tagala tere Sunahan te antunan kato homiena a manka te tagala koruna. Alam e kato ba nem a mamanaka te hatu kap nena na te hipus nena tegi atei sil menai u katuun e Sunahan. Alam e palis hasem u hakhakats turu katuun te omi korur bate kukuteier u ranga tere Kristo. Na pöata te hengo haniga nitöa ramoua limiou alam, ba lam te tatei hahuna noahas ramou u katuun te hipusur.
Tara a ka tego tarilö. Te pei mialö alö a katuun tere Kristo, tara marei talei, ga lam has u katuun tere Kristo. E manana, toum alia e ranga sesei hapara negu a nitsunono te hala railam e Sunahan, kaba a nitsunono te hala railam e Sunahan ema pita pute neilö kaba nonei e söataseie noulö, na lia ema antunan matsingolo negoi tego ranga sesei uu lia i tamilimiou. Alia ema torohanan hamatout meragi limiou a man pas te kolotegu lia. E möa. 10 A palai i tamilimiou e pei toume riou, A man pas tere Pol e ka mena u raranga u tagala koru, kaba te ka gono mera nen ra, nonei a katuun a pata siba na u ranga i tanen ema ka menei ta nitiama. 11 Kaba u katuun teka egi atei sil, u raranga te koloto nagia lia turu pas tara pöata te ka gia lia i lehana ena kato hase goua lia tara pöata tena ka gono meragoua lia u katuun teka.
12 Möa tu hakats bala, alam ema ongolon solosei peise mi a peisamulam bate poeiem alam e hihinatue gono has merem a palair u katuun i tamilimiou te ranga sesei pouts naier a peisaren. Nori e hiahanhantuna pouts naier a peisaren bate ona meri a peisaren a man lo peisa i taren. A markato teka e tutu koruna. 13 Alam ema antunan ranga sesei pinopino nami a man toukui na ielesala tema atei silemilam. Kaba lam e ranga sesei las namou a toukui te hala railam e Sunahan, ba tena antuna puku has noua i tamilimiou. 14 Alimiou e ka mia iahana toukui na nipepeito te hala railam e Sunahan na lam uma arohe ii a nipepeito teka tara pöata tu rangaia lam i tamilimiou. E möa. Alam koru tu la tutuun sokö mema u Bulungana u Niga tere Kristo i tamilimiou. 15 Na lam ema ranga sesei heremi alam tu kati a toukui te kato a taina katuun. E möa. U pannen u ngil i tamulam e markato uana teka, te pan susul hatagala noua u nihamana i tamilimiou ba makumun kui i tamulam te tataabala susul has nou. 16 Ba lam te tatei na habulungana nem u Bulungana u Niga tara man han i pal mam i tamilimiou, a man han tema hihatuts noa neia ta katuun. Ba u katuun tema tatei pei roi alam e solosei memi a peisamulam a han ti kui la a palair u katuun.
17 Na u Buku u Göagono e poeiena, A katuun te ngilin ranga seseina ega ranga sesei ni a Tsunono. 18 Taraha, u katuun te ranga sesei siler a peisaren ema hapan rari. Kaba u katuun te haniga rena a Tsunono nori te hapan raier.