10
E Pol e ranga hatagala silena a toukui i tanen
Alia e Pol, na lia e ranga hatatagi gia i tamilimiu ba te ranga hatami has gia i tamilimiu, te tatei mar kato has uana e Kristo. A palabi i tamilimiu e poier alia e hala pute iegu a peisar te ka gia lia i tamilimiu, ba te ongolo tsiponigu te ka halehana ba mera gilia limiu. Alia e raman ranga hatagala uagu i tamilimiu te la uagu lia i tamilimiu. Kaba lia e antunan ranga hatagala noa has meragu nori u katun i gusumilimiu te poier alam e kato here rami u katun te kukutier u ngilina i puta. E manana, alam e ka mia tara han i puta teka, kaba lam e hiatatung mia turu namnamei. Alam e ma hiatatung memi a man kan hitatunguna i puta. E moa. Alam e hiatatung mem a man kan hitatung a man tagala tere Sunahan te antunan kato homiena a man ka te tagala koruna. Alam e tagala saluhe mia turu mamanu ranga te omiena e Sunahan na tara mamana ka te hipus nena e Sunahan ba te rama nena te gi atei sil meni u katun e Sunahan. Alam e palis hasem u hakats tara palabir u katun ba te kukutier u ranga tere Kristo. Na poata te hengo haniga nitoa ramoa limiu alam, ba lam e tatei hahuna noa hase mou u katun te hipusur.
Tara iam! Te poiena a toa i tamilimiu nonei a katun tere Kristo, ba nonei te tatei hakats sabe nena alam has u katun tere Kristo te popo mia nonei tara katun. E manana, alia u ranga sesei hapara nia a nitsunono te hala rilam e Sunahan, kaba lia e ma matsingologi. Taraha, alam e ngilin taguhu ramo limiu. Alam e ma ngilin kato homi rami limiu. Alia e rama negu alimiu go poe iam alia e koloto negu a kalanloun tun ba te torohanan hamatout rago limiu. E moa. 10 A palabi i tamilimiu e poe toume riou, “A man kalanloun tere Pol e ka mena u ranga u tagala koru, kaba te ka gono mera nen ra, nonei a katun a pata ba te ranga hakibisina.” 11 Kaba u katun teka e gi hakats sabein a markato i tar te na ka gono mera gia lia limiu e kato has uana romana i iesana turu ranga te koloto nagia lia turu kalanloun te ka halehana ba ragia lia limiu.
12 Alam e ma ongolomi ba te soloseiem a peisamulam. E moa. Alam e ma torohanan kato here rami a peisamulam a palabir u katun i tamilimiu te ranga haniga pouts ner a peisaren. Nori e hiahanhantuna pouts ner a peisaren ba te tsimou meri a peisaren a man lo peisa i taren. A markato teka e tutu koruna. 13 Kaba alam e ma tatei ranga sesei pinopinomi. Alam e ranga sesei talasi nem a toukui te hala rilam e Sunahan, na toukui teka e noa hasna i tamilimiu. 14 Aa, alimiu e ka mia i iahana toukui i tamulam, na lam u ma la uai i ielesala tara nipepeito i tamulam tara poata tu la u lam i tamilimiu. E moa. Alam u katun tutun tu na piou rilimiu u Bulungana u Niga tere Kristo. 15 Na lam e ma ranga sesei heremi alam u kato a toukui te kato a tana katun. E moa. A ka te ngile mulam i teka: alimiu go hamana hatagala lel iam ba te kato talasina, ba lam te antunan kato lele mou a toukui i gusumilimiu te niga balana, popona tara toukui te hopu kap meri e Sunahan alam. 16 Ba lam te tatei na habulungana nem u Bulungana u Niga tara man han i pal lila i tamilimiu, a man han te moa ria ta katunun hihatuts turu lotu te poier alam e kui mia tara makum i taren.
17 Nu Buk u Goagono e poiena, “A katun te ngilin ranga sesei nena a toa ka e tatei ranga sesei nena a ka te kato a Tsunono.” 18 Taraha, u katun te ranga sesei siler a peisaren e ma hapan rari. E moa. U katun te haniga rena a Tsunono nori te hapan rer.