2
A hatu a niga
Alimiou go hapolasa ba naiam a man markato a man omi i peisa milimiou. E möa tu kato leneiam tu ranga tu gamo, na e möa lel tego ranga homi sil mera milimiou a palai. Alimiou go ngil korueiam u raranga u gogoso na u niga tere Sunahan, temar bes sil mena nei a pien ti hagou posei a sus. Nonei u raranga teka e taguhu ranou limiou bate katuun hatagala susul uamiou tara markato turu Namnamei, be Sunahan te lu pouts ranou limiou. Alimiou u torohana hakapeiam a markato te ron katoena a Tsunono i tamilimiou, na limiou e atei miou a Tsunono e niga koruna.
La uamuma tara Tsunono. Nonei e here nei a hatu ti hapiraka ban u katuun. Kaba e Sunahan e hopö kap meien nonei a katuun te niga bala, bate hala nena a nitöatöa. La uamuma i tanen bate heremi a man hatu a man niga te kuieri a luman lotu. E Sunahan e ngilin kui ranei limiou a töa luman lotu turu namnamei. Alimiou e here rami u pris u niga tere Sunahan bate kui be men tara nitagala turu Namnamei i tanen. U pris e roron haats menari a man haats a man niga tere Sunahan, na e kato has uana iesana, e Sunahan e ngilena alimiou go hala naiam a peisa milimiou i tanen, taraha e Iesu Kristo e mate sil raiou limiou. U Buku u Göagono tere Sunahan e mar ranga uana teka:
“Tara. Alia e hake goua a hatu a niga koru tara han i Saion,
a hatu te niga balana tara toukuina tara luma.
Na u katuun te hamana ria romana i tanen
ema antunan matsingolo roi.”
A hatu teka e haharuei nena e Iesu. Nonei e taguhu koru ranou limiou u katuun te hamana miou. Kaba turu katuun tema hamanari, u ranga e markato uana teka,
“A hatu ti hapiraka ban u katunun kukui luma,
nonei a hatu te niga balana tara toukuina tara luma.”
Na tana makum turu Buku u Göagono e mar ranga has uana teka,
“Nonei a hatu teka te tutu ranoua u katuun.”
U katuun te tutu rana tara hatu e haharuei ner u katuun te tori hasoalaner e Iesu, taraha nori ema kukutieri u ranga. Nori e markato uaier teka ti mar hopö kap noahas meraien i manasa.
Kaba limiou a pal katuun te hopö kapir e Sunahan, u pris tara pala turu King. Alimiou a hun katuun a gogoso tere Sunahan ti hopö kap merai tego habulungana menami a man toukui a man niga i tanen, nonei te ngö halakasa ba ramei limiou u kuhil me la uamiou turu ualesala u niga i tanen. 10 I manasa alimiou ima katuun uami tere Sunahan, kaba i romana alimiou u katuun i tanen. Na limiou ima atei silemi te taatagi mera nei e Sunahan u katuun, kaba i romana alimiou e atei silemiou e Sunahan e taatagi ranou limiou.
U katunun kui tere Sunahan
11 A man hahikapien i tar, alimiou e heremi u katunun hulala tuun i puta, na limiou e ka pukuemou a tsitabubun pöata turu tsiktsiki teka. Na lia e ranga hataatagi mera gilimiou, alimiou goma rongarongemi a peisa milimiou tego kato menaien a man ngil a man omi, u ngil te roron hiatatung mena u namnamei i tamilimiou. 12 Alimiou go kato haniga koru las mia i gusur u katuun te hahamanar. Ba pöata te ranga homi rien i tamilimiou bate poeier alimiou e katoemiou a markato a omi, ba nori te tatei tarer a markato a niga tego katoeiam limiou, bate soloseier e Sunahan tara pöata te la namen romana.
13-14 Alimiou go kukuteiam u ngilngil tara Tsunono bate haka pute miou a peisa milimiou turu katuun hoboto te pan ria i tamilimiou. Alimiou go ka puta mia tara gamman pan te pan koruna i tamilimiou, na turu gamman u tetenei has te hala merien u nihahuna turu katuun te kato homir bate solosei rer u katuun te kato hanigar. 15 Taraha, e Sunahan e ngilena alimiou go kato hanigaiam bate kato hakakamoto remiou u katuun u tutu te roron ranga homi rariou limiou. 16 Alimiou go markato uaiam turu katuun ti hapurese. Alimiou goma kato silemi tego kato homi uaiam limiou. E möa. Alimiou e kato silemiou tego katunun kui uaiam limiou tere Sunahan. 17 Hapan raiam u katuun hoboto. Ngil raiam u katuun te hamana gono merami limiou tere Kristo. Matouteiam e Sunahan, bate hapanemiou a gamman pan.
U haharuei tara nikamits tere Kristo
18 Alimiou u katunun kukui puku ego haka puteiam a peisa milimiou turu katuun pan i tamilimiou, bate hatara ramien te hatsunono hamana meramien limiou, noahasina te tami uaren i tamilimiou tsi te ranga hamal rien i tamilimiou. 19 Te ngilin katoe mia limiou u ngilngil tere Sunahan ba limiou te sagoho kamits silemen, e Sunahan e haniga koru ranou limiou. 20 Tego katoe mia limiou ta markato ta omi ba nori te singata rariou limiou, e möa tegi solosei merai limiou tara ka teka. Kaba tego katoe mia limiou a markato a niga ba nori te hakamits rariou limiou tara markato teka, ba limiou tema ranga palis ramien, e Sunahan e haniga koru ranou limiou.
21 E Sunahan e ngö hakapa raiou limiou tego kato mena milimiou a markato teka. Taraha, e Kristo has e kamits hakapa sil raiou limiou, na ka teka e haharuei nena tego kukute has mena mi limiou a maroro teka.
22 “Nonei ema katoe ii ta markato ta omi.
Na e möa tu töa tu gamo tega butuma i rungnen.”
23 Nori i hahakosia i tanen kaba nonei ema palise ii u hahakos. Tara pöata te kamits ien, nonei ema kato sile ii ega paliseien. Kaba nonei e haka mei a peisanen tere Sunahan te ona hamatsköena a mamanaka. 24 E Kristo noahas te söata menai a man markato a man omi i tarara i peisanen te mateien tara kuruse. E markato uu teka tegi mate ba menai ra a man markato a man omi bate töatöa silera a markato a matskö. Nonei e lu sile ii a man takiraha i peisanen tegi niga pouts uu ra. 25 Alimiou i here rami u sipsip ti hatutui a maroro i taren. Kaba limiou i la pouts hakapa uamuma tere Sunahan te taratara kap nena u namnamei i tamilimiou.