2
A hatu a niga
Alimiu go ba neiam a man ka man omi i peisamilimiu. E moa lel tu ranga na tu markato tu gamo na tu hiomi. Ne moa lel te go ranga homi sil mena milimiu a tai. Alimiu go ngil korue iam u ranga u niga tere Sunahan, te mar bes sil mena nei a pien ti hagou posei a sus. Nonei u ranga teka e taguhu rano limiu ba te katun tangoho susul uamiu romana tara markato turu Namnamei, be Sunahan te lu pouts rano limiu. Taraha, u Buk u Goagono e poiena, “Alimiu u atei sil hakape iam a Tsunono e niga rano limiu.” La uamuma tara Tsunono. Nonei e here nei a hatu ti hapiraka ban u katun. Kaba e Sunahan e hopu kap neien nonei a katun te niga bala ba te hala nena a nitoatoa. La uamuma i tanen ba te heremi u hatu u niga te kuieri a luman lotu. E Sunahan e ngilin kui ranei limiu a toa luman lotu turu namnamei. Alimiu e heremi u pris u niga tere Sunahan ba te kui beie men tara nitagala turu Namnamei i tanen. U pris e roron hats merari a man hats a man niga tere Sunahan, ne kato has uana i iesana, e Sunahan e ngilena alimiu go hala niam a peisamilimiu i tanen, taraha e Iesu Kristo e mate sil rio limiu. E Sunahan e poiena turu Buk u Goagono,
“Tara. Alia e hake goa romana i han i Saion a hatu a niga te niga balana tara toukuina tara luma.
Bu katun te hamana ria romana i tanen e ma tapusun hamana roi.”
 
A hatu teka e haharoei nena e Iesu. Nonei e taguhu koru rano limiu u katun te hamanamiu. Kaba turu katun te ma hamanari, u ranga e kato uana,
“A hatu ti hapiraka ban u katunun kukui luma, nonei a hatu te niga balana tara toukuina tara luma.”
 
Na tana makum turu Buk u Goagono e poe hasena,
“Nonei a hatu teka te tutu ranoa romana u katun.”
 
U katun te tutu rena tara hatu e haharoei ner u katun te tori-soaler e Iesu, taraha nori e ma kukutieri u ranga. E Sunahan e mar ranga u teka i manasa te gi mar kato uen teka. Kaba limiu a pal katun te hopu kapir e Sunahan, u pris tara King. Alimiu a hun katun a gogoso tere Sunahan ti hopu kap merai te go habulungana menami a man toukui a man niga i tanen, nonei te ngö rema limiu turu kuhil me la uamiu turu ualesala u niga i tanen. 10 I manasa alimiu u ma katun uami tere Sunahan, kaba i romana alimiu u katun i tanen. I manasa alimiu u ma atei silemi te tatagi mera nei e Sunahan u katun, kaba i romana alimiu e atei silemiu e Sunahan e tatagi rano limiu.
U katunun kui tere Sunahan
11 A ma tsomi, alimiu e heremi u katunun hulala tun i puta, na limiu e ke iemiu a tsitabubun poata turu tsiktsiki teka. Na lia e ranga hatatagi mera gilimiu, alimiu go ma rongarongemi a peisamilimiu te go kato meni a man ngil a man omi, u ngil te roron hiatatung mena u namnamei i tamilimiu. 12 Alimiu e go kato haniga talasi mia i gusur u katun te hahamanar. Ba poata te ranga homi rien i tamilimiu ba te poier alimiu e katoemiu a markato a omi, ba nori te tatei tarer a markato a niga te go katoam limiu, ba te soloseier e Sunahan tara poata te la namen romana. 13-14 Alimiu go kukute iam u ngil tara Tsunono ba te haka pute iemiu a peisamilimiu turu katun hoboto te pan ria i tamilimiu. Alimiu go ka puta mia tara Gamman Pan te pan koruna i tamilimiu, na turu gamman u tetenei has te hala merien te gi hahuna meri u katun te kato homir ba te solosei rer u katun te kato hanigar. 15 Taraha, e Sunahan e ngilena alimiu go kato haniga iam ba te kato hahalongolo remiu u katun u tutu te raranga homi sil rario limiu. 16 Alimiu go mar kato uam te kato uana a katun te tapurese ban a karabus. Kaba limiu e ma tapurese silemi te go kato homi uam limiu. E moa. Alimiu e tapurese silemiu te go katunun kui uam tere Sunahan. 17 Hapan riam u katun hoboto. Ngil riam u katun te hamana gono mera rio limiu tere Kristo. Matoutse iam e Sunahan, ba te hapanemiu a Gamman Pan.
U haharoei tara nikamits tere Kristo
18 Alimiu u katunun kui e go haka pute iam a peisamilimiu turu katun pan i tamilimiu ba te hatara ramien te hatsunono hamana mera mien limiu, noahasina te hatami mera rien limiu tsi te ranga hamal rien i tamilimiu. 19 Te ngilin katoe mia limiu u ngil tere Sunahan ba limiu te sagoho kamits puku noa hasmiu, e Sunahan e haniga rano limiu. 20 Te go katoe mia limiu ta markato ta omi ba nori te singata rario limiu ba limiu te hasingata tun ramen, e moa te gi solosei meri limiu tara ka teka. Kaba te go katoe mia limiu ta markato ta niga ba nori te hakamits noa has rario limiu tara markato teka ba limiu te ma ranga palismi, be Sunahan te haniga rano limiu. 21 E Sunahan e ngö hakapa riu limiu te go kato mena milimiu a markato teka. Taraha, e Kristo has e kamits hakapa sil riu limiu, na ka teka e haharoei nena te go la has uam limiu tara maroro teka i tanen. 22 Nonei e ma katoei ta markato ta omi. E moa tu toa tu gamo te ga butuma i rungnen. 23 Nori i hahakosia i tanen kaba nonei e ma palisei u hahakos. Tara poata te kamits ien, nonei e ma torohanan palisei a kamits i tanen. Kaba nonei e sola meni a peisanen tere Sunahan te tsimou hamatsköena a mamana ka. 24 E Kristo noa has te soata meni u markato u omi i tarara i peisanen te mate ien tara koruse. E mar kato u teka te gi here meni ra u katun ti mate ban u markato u omi ba te toatoa silera a markato a matskö. Nonei e lu sili a man ngats na man takiraha te gi niga pouts ba meni ra u markato u omi. 25 Alimiu u heremi u sipsip ti hatutu a maroro i taren. Kaba alimiu u la pouts hakapa uamuma tere Sunahan te taratara kap nena u namnamei i tamilimiu.