U pas tutuun te kolotein e
PITA
1
Alia e Pita, a aposol tere Iesu Kristo, e hala menagi u pas teka turu katuun tere Sunahan te sata la ria tara man han i Pontus na i Galesia na i Kapadosia na i Eisia na i Bitenia. E Sunahan e Tamarara e atei sil hakapa raiou limiou me hopö kap mera nei limiou i tanen ba u Namnamei i tanen e kato ranei limiou u katuun u göagono i tanen. Tara markato ti maniata memien limiou, ba limiou te galus raroui u rahatsing tere Iesu Kristo.
E Sunahan ega hala rai limiou a nitaatagi na masalohana pan koru.
U nihamanana tara nitöatöa te ka nitöana
3-4 Aragi solosei e Sunahan e Tamana a Tsunono i tarara e Iesu Kristo. Tara nitaatagi pan koru i tanen nonei e hala rai ra a nitöatöa a tsimus te hatakei meien e Iesu Kristo tara tou mate i tanen. Na tara mamanaka a niga te haka beraien ra i Kolö, a manka tema tatei omiri na tema tatei mulari na tema tatei taiari. Na tara nihamana i tamilimiou na nitagala i tanen, nonei e tara kap ranou limiou, e antunana tena lue moua limiou a nihitaguhu teka te hahalosena tegi haröto menaien tara kapakapana a pöata.
Alimiou go sasaalaiam, noahasina te ka mena milimiou a nitaatagi tara tsitabubun pöata te roron butuna a mamana niomi na u mamana u kamits i tamilimiou. A man torohana teka, e torohana tuneri u nihamana i tamilimiou, bate haröto nena a nimana i tanen. A goul has e tatei omina, kaba nori e nas haramune ren turu tula bate sakeier tega goul hamana uaien. Na e kato has uana iesana, u nihamana i tamilimiou e niga bala nena a goul, kaba e Sunahan ega torohaleien ba limiou te hamana hatagala koru lel miou. Ba pöata te butu nama romana e Iesu Kristo, be Sunahan te haniga ranou limiou bate solosei ranou limiou bate hapan ranou limiou. Noahasina alimiou ema tare mien, kaba limiou e ngile men. Na tema tara noahas memien limiou i romana, kaba limiou e hamana mia i tanen. Ba limiou te sasaala memiou a nisasaala a kapan koru te pan bala nena u raranga te torohanan hatei nanen. Alimiou e sasaala memiou e Sunahan e taguhu ranou limiou bate lu poutsena u namnamei i tamilimiou, taraha alimiou e hamana haniga uamiou i tanen.
10 U propetira i manasa i hatei mamin a hitaguhu teka tega butuia i tamilimiou, kaba nori i lagi sakesake a mouna a markato te lu pouts mera nei e Sunahan u katuun. 11 U Namnamei tere Kristo te kaia i toriren e hatei raien tega sagoho menai e Kristo a kamits, ba i murinen banonei te lu hasena a nikapan. Na nori i hiarangrangata hasiin a ka teka ega butuia teresi na tara saha pöata, kaba nori ima atei haniga ii. 12 E Sunahan e haröto raien a toukui i taren, kaba egoma ka sile ii tega taguhu pouts meraien, ega ka sil tega taguhu meraien limiou. Na manka teka i habulungana has menai i tamilimiou. E Sunahan e haleiema u Namnamei u Göagono bate haranga rena u katuun ti habulunganen u Bulungana u Niga i tamilimiou. Na u angelo has e ngil koruer tegi atei sil menaien a manka teka.
Aragi kamei a nikaka a gogoso
13 Alimiou go hamatsköeiam u hakhakats i tamilimiou bate hakats haniga mia i peisa milimiou. Hamana nitöa sileiam a nihitaguhu te lue milimiou romana tara pöata te butu nama e Iesu Kristo. 14 Alimiou a galapien tere Sunahan go hengoe men. I manasa alimiou u tutu ba naiam e Sunahan na limiou u ka meiam u ngilngil u omi. Kaba limiou ema tatei kukute lenemi a markato teka. 15 E möa. E Sunahan e ngö hakapa raiou limiou, nonei e göagonona na e niga koruna. Na e markato uana teka, a mamana markato i tamilimiou ega niga koru has. 16 Taraha, turu Buku u Göagono e Sunahan e mar ranga uana teka, “Alimiou go kato hagöagono nitöa naiam a peisa milimiou, taraha alia e kato hagöagono nitöa hasigu.”
17 Alimiou e roron singo uamiou tere Tamamilimiou, nonei te roron oneiena a man tötöa a man katuun tara man saha manka te katoeren, batema hakats kalakala ranei u katuun. Te markato tala uanen teka ba limiou te matoute men bate hapane men tara mamana pöata te ka mia limiou i puta. 18 Alimiou e atei silemiou a ka te sakahis ba ria limiou tara man markato a man omi ti lue mia limiou turu tubumilimiou. E Sunahan ema sakahis rai limiou a moni tuun te tatei taiana. 19 E möa. Nonei e sakahis rai limiou u rahatsing tere Kristo, te la sei ba nena a mamana mar hihol hoboto. E Kristo e here ii a tunan sipsip a niga koru te haats ner tema ka menei taka ta omi i tanen. 20 E Sunahan e hopö kap naien i mam noa te habuteien a han i puta, kaba nonei e hagou haröto naien tara kapakapana pöata tega taguhu meraien limiou. 21 Tere Kristo lasi ba limiou te hamana uamiou tere Sunahan, taraha, e Sunahan te hatakei poutsi e Kristo tara tou mate me solosei korue nen. Ba limiou te hamana tala uamiou tere Sunahan bate hahalose men tega taguhu has meraien limiou.
22 Alimiou u hagogoso hakapeiam a torimilimiou ti kukute mena milimiou u raranga u mana, ba limiou te ngil koru tala ramiou a pal katuun tere Kristo. Na u ngilngil i tamilimiou tara palaier u katuun ega tagala, bate la nama tara tui i tamilimiou iogana koru. 23 Alimiou u butu hatsimus hakapaiam, here nei temar posa menari a pien. Kaba a nitöatöa a tsimus i tamilimiou ema tuhanaia tara katuun tuun te antunan mate nitöana. E möa. Alimiou u tuhana meiam u raranga tere Sunahan te mana nitöana na tema antunan kapa nei. 24 U Buku u Göagono e mar ranga uana teka,
“U katuun hoboto e hereri u garas,
na nikapan i taren e here nei a tsi palaua turu garas.
U garas e tatei langona, ba hua te rusuna.
25 Kaba u raranga tara Tsunono e ka nitöana.”
Na u raranga teka nonei u Bulungana u Niga ti habulungana naia i tamilimiou.