5
U katunun moni e gi hanei
Hengo iam, alimiu u katunun moni. Alimiu go tabe iam ba te ngalamiu, taraha a man ka man omi e butu noa romana i tamilimiu. A man ka te lue milimiu a moni e mula nou romana, nu binatang e noue riou u hasobu u niga i tamilimiu. A man ka man niga i tamilimiu e kopa noar, na limiu e ma taguhu mera mien a palair u katun. Ne Sunahan e kot mera noi limiu a markato teka. Alimiu e na sagoho kamits mou romana tara ka teka te mar sagoho kamits uami limiu te ski mera nei limiu u tula. Alimiu u gamo has riam u katun ti kuiia i kui i tamilimiu ba te peits namiu a hol i taren. Hengo iam! Nori e raharahar ba te kur, ba Tsunono turu amir i Kolo te hengo ranen. A nikaka i tamilimiu i puta e saputu mena a mamana ka te ngile milimiu. Alimiu u roro pinopino mia tara poata ti kui hatagalaia a palabir u katun. Alimiu e kato here nami a peisamilimiu a sipsip te kato habokoker i mam te atung hamatie roen ba te nouer. Alimiu u kot homi riam u katun ti ma katoei ta ka ta omi. Nori i ma antunan hanoa rilimiu, kaba limiu u kato hamate ramen.
A tou hahaloso na tou singo
A ma tsi hahatoulana, alimiu go hahaloso hanige iam te la pouts nama romana a Tsunono. A katun e lebe iena a kui i tanen ba te hahalosena a langits na pitala te gi kui hoboto uen. Nonei e hahaloso silena te ga pan haniga u a kannou te ngil korue nen. Na limiu go hahaloso haniga has iam. Kato hatagale iam a torimilimiu, taraha a Tsunono e la boroboro nama romana. A ma tsi hahatoulana, alimiu go ma ranga memi a raharaha te ranga mena milimiu a tana katun, be Sunahan te ma kot mera noi romana limiu. Tare iam, a Tsonun Hamou turu ranga e sukusukun tuku nama, e here nei a katun te katsin tasuna tara tamana. 10 U propet ti rangaia tara solona Tsunono i sagohi a kamits pan tara toukui teka, kaba nori i hamana haniga noa has ba te ma ranga meri a raharaha. Na limiu go kato has uam i iesana. 11 Ara e ngö rarei u katun teka u katunun sasala, taraha nori i tuol hakarapoto bei e Sunahan tara poata ti sagohe ien a kamits. Alimiu e atei silemiu te mar tuol hakarapoto has u e Jop i manasa tara poata te sagohe ien a kamits. Na limiu e atei silemiu a ka a niga te kato beien e Sunahan i murina poata a omi tere Jop. A ka teka e haruto ranei ra e Sunahan e roron tatagi koru sil rena ra. 12 A ma tsi hahatoulana, u ranga teka e panina: alimiu e ma tatei poiemi “i Kolö” tsi “i puta” na ta toa ta ka ba te ranga hamana uamiu i iasa. E moa. Te ngilin haruto namia limiu alimiu e ma gamomi, ba limiu te toa poe tunemiu “Aa” ba te katoe men, tsi alimiu e toa poe tunemiu “E moa” ba te ma katoe mien. 13 Te ga butuia a ka a omi tsi a poata a omi tara toa i tamilimiu, nonei e ga singo u tere Sunahan. A katun te sasalana e tatei soloseiena a Tsunono ba te kömana. 14 Te ka mena a toa katun i gusumilimiu ta nimate, nonei e tatei ngö rena a pal kapan turu lotu. Nori e mi tatei sahi ner u uel i tanen tara solona a Tsunono ba nori te tuolur i rehinen ba te singo berien tere Sunahan. 15 Na te hamane rien a ka te singo sile ren, ba katun te niga pouts nou. A Tsunono e kato haniga poutse noen. Na Tsunono e lu ba nanoien u markato u omi te katoen. 16 E kato uana teka, ba limiu te hiapokpoka nemiu a man ka man omi tu katoam limiu, ba toa te singo uana tere Sunahan ba te singo beiena a tai. Te kato uamou limiu teka, ba limiu te niga pouts mou. Te singo hatagalana a katun te nigana i matana e Sunahan, u singo teka e katoe nou a toukui pan. 17 E Ilaitsa a toa propetina i manasa nonei a katun tun te kato has uara ra i romana. Na nonei e singo hatagala u tere Sunahan te go ma hapolo menien a langits. Ba langits e ma polo tei antunaia tara topisa hiningal na hapala! 18 Be Ilaitsa e singo lel uato tere Sunahan te go hapolo pouts menien a langits. Ba langits e polo poutsuto, ba man ka i puta e pusuku poutsuto ba te hua pouts hasina. 19-20 A ma tsi hahatoulana, te la hatutu ba nena a toa i tamilimiu u ranga u mana, na te lu pouts mena name ien a tai tere Sunahan, nonei e ga atei sil a ka teka: tara poata a toa katun e habirits ba nena a tana katun tara markato a omi i tanen ba nonei te habirits pouts uana tere Sunahan, nonei a katun e lu ba nena a katun a omi teka tara tou mate. Ne Sunahan e lu ba has nena a markato a omi a para tara katun teka. Nonei talasi.
 
Alia e Jemis