4
Ara gi ma hikapien mei u ngilina i puta
Aha te hiangenangena sile milimiu ba te hiatatungmiu? Alia e ateigu. A markato teka e butu mena a man ngil a man omi te hiatagatagala ria i torimilimiu. Alimiu e matesilemiu a man ka te ma ka memi limiu ba te puliemiu a katun. Alimiu e ngil koruemiu a man ka tara tana katun, ba limiu te hiaelilemiu ba te hiatatung memiu a tana katun. Alimiu e ma ka memi ta ka, taraha alimiu e ma singo sile mien tere Sunahan. Na poata te singo sile mia limiu ta ka, ba limiu te ma lu hase mien. Taraha, alimiu e singo gono memiu u tori u omi. Alimiu e ngil talasemiu a ka te tatei hakapena u ngil i peisamilimiu pouts. Alimiu e hapolasa ba namiu e Sunahan ba te heremi a tahol a hitöl te kato homina. Ga limiu e ma atei silemi te go kapiena mena milimiu u katun te ka mer u ngilina i puta ba limiu te paköemiu e Sunahan? E manana. Na lia e hatei ragi limiu, a katun te ngilena u ngilina i puta e paköena e Sunahan. U ranga tere Sunahan e ma ranga papala nei te poie nen, “U namnamei te hakeia e Sunahan i iaharara e ka mena u ngil u tagala, u ngil te tatei hiomi hatagalana.” Kaba u nihitaguhu tere Sunahan e tagala bala nena u ngil i tarara. U ranga tere Sunahan e poe hasena, “E Sunahan e tokitoki nena a katun te hangisena ba nonei te taguhena a katun te hateteneiena a peisanen.” Ba limiu te haka putemiu a peisamilimiu tere Sunahan. Alimiu go tuol kakap neiam e Satan ba nonei te bus ba rano limiu. La hasukusuku uam tere Sunahan, ba nonei te la hasukusuku has uanama i tamilimiu. Kato hagogoso poutse iam a peisamilimiu, alimiu tu kato homi iam. Kato haniga poutse iam a torimilimiu, alimiu te hula hakatsmiu. Kato here nami a peisamilimiu a katun te hahurina, ba limiu te tabemiu. Gol hanoa iam, ba limiu te ngala tunmiu. Sasala hanoa iam, ba limiu te mataloho tunmiu. 10 Alimiu go kato hatetenei iam a peisamilimiu i matane Sunahan, ba nonei te haka sei rano limiu.
Alimiu go ma ranga homi nami a man hahatoulana
11 A ma tsi hahatoulana, alimiu go ma hiararanga homimi. A katun te ranga homi nena e toulanen e ranga homi has nena u Lo tere Sunahan. Na katun te onena e toulanen ba te pita-pute nen e pita-puta hasena u Lo. Kaba alimiu go kukute hanige iam u Lo. Nonei a toukui i tamilimiu. Alimiu go ma poiemi u Lo e omina tsi e nigana. 12 E Sunahan a toa puku te hale iema u Lo na te tatei tsimou hamatskö rena u katun. Nonei e antunan lu ba rena u katun tara nomi na nonei e antunan kato hamate has rena u katun. E kato uana, alimiu go ma onemi esi te nigana ne si te omina.
Alimiu go ma ranga seseimi
13 Hengo iam, alimiu te poemiu, “I romana tsi i mahö ara e la uara tara toa taun ba ra te na ka roa i tanen tara toa hiningal. Ba ra te katoe rou a toukuin moni ba te lue rou a moni pan.” 14 Kaba limiu e ma atei silemi aha te butu nou i mahö, na limiu e ma atei sil hasemi a saha mar nikaka te ka memi romana limiu. Alimiu e heremi u ruhu te gamon butuna ba te tia poutsuna. 15 Alimiu go poe las iam, “Te ga ngil u e Sunahan ba ra te toatoa lel rou ba te katoera a ka teka tsi a tana ka.” 16 Kaba alimiu e ma mar kato uami teka. E moa. Alimiu e raranga nemiu a man ka man kapan te na katoemi romana limiu. U mar ranga teka e omina. 17 E kato uana, a katun te atei silena a markato a matskö ba te ma katoe neien, a katun teka e kato homina.