3
U mia
A ma tsi hahatoulana, alimiu hoboto go ma ngilin hihatuts nami aha te omina na aha te nigana. Taraha, alimiu e atei silemiu e Sunahan e tsimou hatagala rano romana ra, ara te hatutsera a tana katun, te gi hihatuts homi u ra. Te antunan hakui nana a toa katun a rungnen ba te ma poe nei ta ka ta omi, ba katun teka te antunan hakui pouts haniga has nena a peisanen hoboto. Ara e tatei hake iera a tsi leten laslas i runguna hos ba te hakuiera a tuanreinen hoboto te ngil uara ra. Na tolala has. A tolala pan e la mena a lomolomo a tagala, kaba a tson tou e tou mena neien ime te ngil uanen tara poata te kui noa hase nen a hosen tou a tetenei. Na miana katun e kato has uana i iesana. U mia nonei a makum a tetenei tara makumun tuanrei hoboto, kaba nonei e tatei ranga sesei nena a man ka man kapan. U tula u tetenei e tatei hatsena a latu pan. Na miarara e kato has uana turu tula. Nonei a toa puku a makum tara makumun tuanrei hoboto, kaba ara e antunan katoe rei a nomi pan a miarara, na ra e tatei kato homi hasera a peisarara pouts. Ara e antunan kato homiera a nikaka hoboto i tarara te ranga homi uana a miarara. U mia e kato uana tara han a omi i hel te haranga rena u katun u omi ba nori te ranga homi hitonir, te here nei u tula pan te roron habutsena u tana u tula u para. A katun e antunan halene iena a man ka hoboto te toatoana i puta, na nonei e halena hakapa has ren — a man ka i latu, nu apena, na man ka te silina turu tsikitsiki, nu iena. Kaba e moa ta katun te tatei antunan hakuiena a mianen ba te ranga haniga nitoana. U mia e omina ba te moana ta katun te go tatei kato ha-alene ien. Nonei e kato uana tara kukutsi a matuna te hihikotona. A miarara e ranga hanigana ne ranga homi hasina. Ara e ranga haniga nera e Tamarara a Tsunono, na ra e ranga homi has nera a katun, e Sunahan te kato rehe nien a peisanen. 10 U ranga u niga nu ranga u omi e butuna turu toa u mia. A ma tsi hahatoulana, a ka teka e ma niga nei. 11 U ramun u angata nu ramun u mal e tatei butuna tara toa kiou? E moa. Nu tasi e ma habutu hase nei u ramun u angata. 12 Na huanu kutu e tatei pusukuna turu roein kakau? E moa tala. Na huanu kakau e ma butu has neia turu uele. Ne kato has uana turu mia.
U hakats u nigana i iasa
13 Te kana a katun te hakats hanigana i gusumilimiu, nonei e ga kato haniga has. Nonei e tatei kato hateteneiena a peisanen ba te haruto nena u markato u niga i tanen te butu nama turu hakats u niga. 14 Kaba te hiomina a torimilimiu ba te malina ba limiu te hakats nemiu a peisamiu peisa, alimiu go ma gamo rami a barebana ba te poiemiu, “Alia a katun a niga na lia e hakats hanigagu.” E moa. 15 A mar hakats teka e ma butu nameia i iasa. E moa. E butuna i puta. E ma kato uanei te hakats uana u namnamei u niga. E kato uana te hakats uana a mate a omi. 16 Poata te hiomi ria a barebana ba te hakats ner a peisaren peisa, a nitutu e butuna i gusuren na mamana mar nomi. 17 Kaba a torina a katun te ka mena u hakats u nigana i iasa e gogosona ba te roron nolo pouts has rena a palabi te hiaraharahar. Nonei a katun e kokomotona ne hahengona tara tana katun. Nonei e tatagi koru silena a katun ne ka mena a markato a niga. Nonei e atei silena ime te ga mar kato uen, na nonei e ma gamoe nei a tana katun. 18 A katun te roron nolo pouts rena a palabi te hiaraharahar e kato uana tara katun te lebe iena a kannou ba te lue nou a hua i tanen i murimuri. Taraha, nonei a katun teka e nolo pouts rena u katun ba te nigana i matana e Sunahan, na nonei e taguhu rena a palabi ba nori te kato has uar i iesana.