2
Alimiu go ma ngil kalakala rami u katun
A ma tsi hahatoulana, alimiu go ma poemi a katunun moni e nigana na katun papala e omina. E moa. A mar hakats teka e ma niga nei turu katun te hamana uar tere Iesu Kristo a Tsunono Pan i tarara. Hena, a toa tson moni e tasuna tara luman lotu ba te ka mena u hasobu u niga na man ka man kankanaha. Na tana katun e tasu hasina, a katun papala te ka mena u hasobu u omi. Na alö e hanige iem a katun te ka mena u hasobu u niga me poiem i tanen, “Alö go gumia teka tara makum turu tsunono.” Na lö e poiem tara katun papala, “Alö go na tuolia tara makum ili turu katun papala, tsi alö go gumia tara pulo.” Te mar kato uamu lö teka, ba lö te poiem a toa katun e nigana na tana katun e ma niga bala nei. Ba mounu hakats i tamulö te omina. Hengo iam, a ma tsomi. E Sunahan e hopu kapir u katun papala tara han i puta, u katun te hamana haniga uar tere Sunahan. Be Sunahan te poiena u mar katun teka te ngile ren e lue riou romana a Nipepeito tere Sunahan. Kaba alimiu e sigalemiu u katun papala. U katunun moni nori te pita-puta rario limiu ba te kot rario limiu. Nori u katun te ranga homi ner a solo a niga tere Iesu Kristo te pala uami limiu. Te kukutie mia limiu a lo pan tere Sunahan ti kolotein, alimiu e kato hanigamiu. Taraha, a lo pan tere Sunahan e poiena, “Alö go mar ngil koru meni a tana katun te mar ngil koru mena milö a peisam.” Kaba te tara tune mia limiu u katun i ielesala ba te poiemiu a toa te nigana na tai te omina, alimiu e katoemiu a markato a omi, ba te pekoemiu a lo tere Sunahan. 10 Taraha, a katun te kukute hanige iena u lo hoboto tere Sunahan ba te pekoena a toa puku, nonei e kato uana tara katun te pekoena u lo hoboto. 11 E Sunahan e poei, “Alö go ma tsikoloi,” na nonei e poe hasi, “Alö go ma hipulii.” Te ma tsikolo mia lö kaba lö e puliem a tana katun, alö e peko noa hasem a lo tere Sunahan. 12 E Sunahan e tsimou mera nei romana limiu a lo te purese ba nena a katun tara markato a omi. E kato uana teka ba limiu te ranga hanigamiu ba te kato haniga hasmiu. 13 E Sunahan e ma tatei tatagi sile noi romana a katun te ma tatagi sile nei a tana katun. Kaba te tatagi sile mia limiu a tana katun i romana, be Sunahan te tatagi sil has rano romana limiu tara poata te butuna u kot i tanen.
A nihamana na markato
14 A ma tsi hahatoulana, u palair u katun e poier, “Alia e hamana hanigagu,” kaba nori e ma kato hanigari. A markato teka e ma niga nei. Na mar nihamana teka e ma tatei taguhu ranei nori u katun. 15 Hena, a toa katun e ga moa tu hasobu na kannou i tanen e ma antuna has nei. 16 Kaba lö e poiem i tanen, “La haniga talala. Alö go na hameimei a peisamulö ba lö te na nou hantunam.” Kaba alö e ma hale mien tu hasobu tsi ta tsi kannou. Ga markato teka e ma niga nei. 17 A katun te poiena nonei e hamana hanigana, kaba nonei e ma kato haniga nei, a katun teka e mastei hamanana. 18 A toa katun e tatei poiena, “Alö e hamana hanigam na alia e kato hanigagu. Bara! Alö e ma antunan hatare milia te hamana haniga uamu lö te go ma kato haniga hasi u lö. Kaba alia e tatei hatare golö te hamana haniga uagu lia, taraha alia e kato haniga hasigu.” 19 Alimiu e mar hamana uamiu teka: e Sunahan a toa puku. Bara! Kaba a nihamana teka e ma antuna nei. Taraha, u mate u omi e hamana has uar i iesana, ba nori te tololo mer a nimatoutu. 20 Alimiu u katun u tutu te go ma atei sil mena milimiu a ka teka: a katun te poiena nonei e hamana hanigana kaba nonei e ma kato haniga nei, nonei e mastei hamanana. 21 Hena, e Sunahan e hatara rira te kato hamatskö u e tuburara e Abraham i matane Sunahan tara poata te hakeia e Abraham e Aisak a pien tson i tanen tara makumun hats, bokam? Aa. 22 E Abraham e hamana haniga tara poata te kato haniga has ien. A ka te katoe ien e honotsi a ka te hamane ien. 23 Nu ranga tere Sunahan i manasa e butu hamana tala, taraha e poiena, “E Abraham e hamanei e Sunahan, be Sunahan e ngöe neien a katun a matskö i matanen.” Na nori i ngö hase ien a hahikapien tere Sunahan. 24 Ba limiu te tatei atei sil talemiu a ka teka: a katun te kato hanigana e nigana i matane Sunahan. Kaba te hamana puku nen, e ma antuna nei. 25 Ne kato has u i iesana tara poata tere Rehap a tahol te ma Jiui te hapolasa ban a markaton hahaloku i tanen i manasa. Nonei e lasir u tson tutoar i Israel me hamous ranen i luma i tanen, me taguhu has ranen te hala halhal merien tara tana maroro. Be Sunahan e ngöe teien a tahol a matskö i matanen te mar kato haniga uen teka. 26 Alimiu e atei silemiu a tuanreina katun e matena te ka halhal ba mena neien u namnamei i tanen. Ne kato has uana i iesana tara nihamana na markato. A katun te poiena nonei e hamana hanigana kaba nonei e ma kato haniga nei, nonei e mastei hamanana.