U pas te kolotein e
JEMIS
1
Alia e Jemis, a katunun kukui puku tere Sunahan na tere Iesu Kristo a Tsunono. Alia e koloto menagi u pas teka i tamilimiou u Jiu te ka mia tara man taina man han, bate hala negu u hanhaniga i tamilimiou.
U nihamana na u hakats u niga
A matsi hahatoulana i tar, pöata te butuna a manka man omi i tamilimiou, sasaalaiam. Taraha, a pöata te torohaneria u nihamana i tamilimiou nonei e hatagala pouts has ranou limiou. Alimiou go hamana nitöaiam. Te markato uamou limiou teka, ba limiou tena butu moua tara mar katuun te hanigeiena e Sunahan, a katuun te tagala nitöa silena u ngil tere Sunahan. Te möa na ta töa i tamilimiou tu hakhakats tu niga, nonei ego singo nitöa uu tere Sunahan be Sunahan te hale nen. Taraha, e Sunahan e tangana koru rena u katuun hoboto na ema lohale noi ta katuun te singo uana i tanen. Kaba harangata mei u nihamana tara pöata te singo mialö tere Sunahan, möa tu hula hakats. A katuun te hula hakatsina e kato uana turu tasi te hula posa mena a lomolomo. 7-8 Nonei ema tatei hakats nanei tega lu menaien ta ka tara Tsunono. U hakats i tanen e lakatana tere Sunahan na tara mamanakana i puta, na u hakhakats i tanen e gagasina.
A katunun moni na katuun papala
E toularara te katuun papala koruna ega sasaala, taraha e Sunahan e haka seienen. 10 Na e toularara te ka mena a moni pan ega sasaala has, taraha e Sunahan e haka pute nen ba nonei te katuun papalana. A katunun moni e mate here nei romana a hua turu garas te tara hanigana. 11 A pitala e takei hahiski koruna nama romana bate skieiena u garas. Ba hua i tanen te rusuna batema tara haniga lel nei. Na katunun moni e kato has uana iesana. Nonei e mate has noa romana i gusuna pöata te ka noa menen a toukui pan, a toukuin moni i tanen.
A pöata tara manka man omi
12 A katuun te hamana hanigana tara pöata te butuna a manka man omi i tanen ega sasaala. Taraha, pöata te tagala saluhe nanen a manka man omi, ba nonei tena lue nou a nitöatöa te ka nitöana te ranga hamanein e Sunahan turu katuun te ngil korue ren. 13 Te butuna a manka man omi tara töa katuun, nonei ema tatei pei nei, “E Sunahan e torohane noulia.” E möa. A katuun ema antunan torohane nei e Sunahan, ne Sunahan has ema antunan torohana nanei a katuun. 14 U ngilngil u omi tara katuun te torohanena a katuun na te las hasena a katuun. 15 Te butu talana u ngilngil, nonei e habutu taleiena a markato a omi, ba markato a omi tena pan koru tala nou batena habutu talenou a nimate.
16 A matsomi koru i tar, a tana katuun e namots gamo ranou limiou bate poeiena, “E Sunahan e tatei torohanena a katuun bate kato homina.” E möa. 17 A mamana markato a niga na matskö e tuhana nama iasa. E Sunahan te hala rena men, na nonei te katoe u mamana u alesalana i Kolö. Nonei ema antunan palis nei na ema antunan kukutenei u oho i tanen. 18 Turu ngil peisa i tanen e Sunahan e hatuhana raiara turu ranga u mana i tanen. Nonei e kato menai a ka teka bara te here rari romana u katuun tutuun tara hun katuun a tsimus i tanen.
A katuun te hengona bate katoe nen
19 Alimiou go atei sileiam a ka teka, a matsomi koru i tar. Alimiou go hahengo haniga uaiam tara tana katuun ba limiou tema ranga haparami. Alimiou goma raharaha boroboro hasmi. 20 Taraha, a raharaha tara katuun ema habutenei a niniganiga tere Sunahan. E möa. 21 Alimiou go tsugaba neiam a man markato hoboto te korkorianana na te omina. Alimiou go haka puteiam a peisa milimiou tere Sunahan bate sasaala memiou u raranga te hakeien i torimilimiou, taraha u raranga teka e tatei luba pouts ranei limiou a niomi.
22 Alimiou e namots gamoe miou a peisa milimiou bate hengo papalemiou u raranga teka. E möa. Alimiou go kato hamaneiam a ka te ranga nanen. 23 A katuun te hengo papalena u raranga tere Sunahan batema katoe nei a ka te ranga nanen, nonei e here nei a katuun te tarena a polenen turu galas. 24 Nonei e tarena a polenen bate lana, ba nonei te solopalena ime temar tara uana a polenen. 25 Kaba a katuun te tarena a Lo a matskön töa tere Sunahan te hagum hanige nouen, e Sunahan e luba na noien a man markato a man omi bate sasaala mena a man toukui hoboto i tanen. Taraha, a katuun teka ema solopale nei u raranga tere Sunahan, kaba nonei e katoeiena a ka te ranga nanen.
26 Esi te ngöe nei a peisanen a katununa turu lotu batema kahete kap nanei u ranga pinopino i tanen, a katuun teka e gamoena a peisanen. 27 A katuun te niga hamanana na te matsköna i matana e Sunahan e Tamarara e markato uana teka: nonei egona taguhir u binai na u amoaba tara pöata te omina a nikaka i taren, na nonei e ka halehana ba nena a manka a man omi tara han i puta.