4
A nikaka te hanige iena e Sunahan
Na tana ka lel, a ma tsi hahatoulana. Alam u hatuts rilimiu te mar kato uana a katun te hanige iena e Sunahan. Na limiu e mar kato uamiu teka. Na lam e tahul ramo limiu ba te ranga hatagala mera molimiu tara solona Tsunono e Iesu, alimiu go mar kato haniga noa has uam teka. Alimiu e atei silemiu u ranga tu hala rilam alimiu, u ranga te hala has nema a Tsunono e Iesu i tamulam. E Sunahan e ngilena a torimilimiu na markato i tamilimiu e ga gogoso. E kato uana teka ba limiu te ka halehana ba namiu a markato tara tsikolo na tara haloku. 4-5 Alimiu go ma tsikolomi, te mar kato uar u katun u tematan te ma atei sileri e Sunahan. E moa. Alimiu e mar ka noa las uamou tara nikaka a niga. E kato uana teka ba poata te töle mia limiu a tohaliou i tamilimiu ba limiu te niga mia i matana e Sunahan. Alimiu go ma kato homi uami teka ba te kato homiemiu a tana katun. E moa. Alam u hatei hakapa rilimiu, a Tsunono e hahuna rena romana u katun te mar kato uar teka. E Sunahan e ma ngö sil ranei ra te gi kato homi u ra. E moa. Nonei e ngö sil ranei ra te gi kato haniga u ra. Na katun te tori-tsuga ba nena u ranga teka e ma tori-tsuga ba nanei u ranga tara katun tun lasi. E moa. Nonei e tori-tsuga ba nena u ranga tere Sunahan, e Sunahan te hala ranei limiu u Namnamei u Goagono i tanen. Alam e ma ngilin ranga hapara nami te go ngil mera milimiu u hahatoulana i tamilimiu tere Kristo, taraha e Sunahan e hatuts hakapa rilimiu te go hiangilngil pouts uam limiu. 10 Na lam e atei silem alimiu e ngil hamana ramiu u hahatoulana hoboto i tamilimiu te hamana uar tere Kristo ba te ka ria tara mamana han i Masedonia. Kaba alam e hatei noa has ramo limiu a ma tsi hahatoulana i tamulam, alimiu go hiangilngil pouts noa has iam, bu ngil teka te pan susul nou. 11 Alam u hatei mam rio limiu na lam e hatei lel has ramo limiu, alimiu go hiakaka haniga hoboto iam ba limiu a man toa toa te ma herokoemi a toukui tara tana katun. Na limiu go kato haniga noa lase iam a man toukui i tamilimiu, ba te ma hanoe mien. 12 E kato uana teka ba limiu te ma sola mia tara moni tara tana katun. Te kato haniga uami limiu teka, bu katun te haniga rariou limiu.
Poata te la pouts nama romana a Tsunono
13 A ma tsi hahatoulana, alam e hatei has rami limiu u katun ti mate ti hamanaia tere Iesu. Alimiu go ma tabe sil koru ramien te kato uar a pala te hahamanar. A pala teka e ma hamaneri te gi na ka haniga hoboto gono menien e Sunahan i murina a tou mate i taren. 14 Ara e hamanera e Iesu e mate me takei poutsuna. Na ra e hamana hasera, a poata te la pouts nama romana e Iesu be Sunahan te peigi gono mera name ien u katun ti mate ti hamanaia tere Iesu. 15 Alam e hatei rami limiu u ranga teka tara Tsunono: ara u katun te toatoa noa rou tara poata te la pouts nama romana a Tsunono, ara e ma mam narei romana a pal barebana teka ti mate mam. E moa. 16 Taraha, a Tsunono e koul menama romana i Kolö u ranga u mal, na tsunono turu angelo e ku hapan nou romana, na tuhil tere Sunahan e ling has nou romana. Nu katun ti hamanaia tere Iesu tara poata ti matei ien e takei pouts mam has riou romana. 17 Na i murinen, ara te toatoa noa rou romana i puta e la sei gono mera roen romana turu koasi, ba ra te na hitupal hoboto gono mera a Tsunono i iasa. Ba ra te na ka nitoa gono mera romana a Tsunono. 18 E kato uana teka, ba limiu te hatei rami a palabi u ranga teka ba limiu te hiatamtamimiu.