5
Alimiou go hahanei sileiam te la pouts nama romana a Tsunono
A matsi hahatoulana, alam ema antunan ranga hapara nami a pöata tega butuma romana a ka teka. Taraha, alimiou u atei hakapa sileiam a Tsunono e songots butu nama romana. A Tsunono e la here namei romana a kopkop tara bong. E möa ta katuun tega atei sil a pöata te butu namen romana. Te pei ria romana u katuun, “A pöata a niga tala, a pöata tara masalohana i romana,” nonei a pöata te songots butu nama romana u Lanin Hahuna tere Sunahan. U Lan teka e here noi romana a tahol a pika te singotei sagohena a kamits. Na u katuun ema antunan bus ba naroi a ka teka.
Kaba limiou a matsi hahatoulana ema ka mia turu kuhil, ba limiou te asingoto namou nonei u lan teka. Taraha, ara hoboto u katunura turu ualesala na tara lan. Ara e matsköra na e niga has ria i matana e Sunahan, nara e atei sil hase ren. Na ka teka e kato uana tara markato turu ualesala. Ara ema katuun uarei tara bong na turu kuhil, te haharuei nena a markato a omi na a nitutu. 6-7 A katuun e roron soho mena a bong na katuun e roron spak has mena a bong. Na katuun tema atei sile nei te la nama romana u Lanin Hahuna tara Tsunono, nonei te here nei a katuun te sohona tsi a katuun te spakina. Kaba ara gima markato uai teka. E möa. Aragi here ii a katuun te kalatana bate hakats hanigana. Taraha, ara u katununa tara lan. Aragi hamana haniga uu tere Sunahan bara te hiangilngil nitöara. Na ragi hamana noahasi e Sunahan te luba ranoua ra tara niomi.
Taraha, e Sunahan ema hopö kap meraira tara nihahuna. E möa. Nonei e hopö kapiin tega luba meraien ra tara niomi, taraha e Iesu Kristo a Tsunono i tarara e mate sil raioura. 10 Nonei e mate sil tegi ka nitöa gono menaien ra, noahasina te töatöa noa roa ra tsi te mate hakapa mam rouara tara pöata te la pouts namen romana. 11 E kato uana teka, ba limiou te hiatagtaguhu miou bate hatagale miou a taina katuun ti roron markato uaiam limiou.
U hihatuts lel tere Pol
12 Kaba lam e hatei ramou limiou a matsi hahatoulana, hapan raiam a pal kapan i tamilimiou. A Tsunono e hopö kap raien tegi hatuts meraien limiou na tegi haröto meraien limiou a maroro a niga. 13 Hakats haniga raiam bate ngil koru ramen taraha, nori e taguhu rariou limiou. Na limiou go kaka haniga hobotoiam.
14 Na lam e hatei hatagala has ramou limiou go ranga meraiam u katuun u karous egi kukui pouts. Kato ha ongolo pouts raiam u katuun te matoutur, bate taguhu ramiou u katuun tema tagalari. Na limiou goma ranga sisi memi a tana katuun. 15 Ma hiapalpalis nami a markato a omi. E möa. Alimiou go kato hanigan töa raiam a man hahatoulana i tamilimiou te hamana ria tere Kristo, na u katuun hoboto.
16 Sasaalaiam tara mamana pöata. 17 Singo hatagala nitöa uaiam tere Sunahan. 18 Haniga nitöa uaiam tere Sunahan tara mamanaka hoboto te butuna. Taraha, alimiou u katuun tere Iesu Kristo, na e Sunahan e ngilena alimiou go haniga nitöa uaiam i tanen.
19 Möa tu torohanan hapiou naiam u Namnamei u Göagono. 20 Ma ranga homi nami a katuun te ranga nena u raranga u matskö tere Sunahan. 21 Alimiou go areneiam a mamanaka hoboto, bate haka hanigemiou a manka te nigana. 22 Na limiou go hatalis ba naiam a manka man omi hoboto. 23 E Sunahan e tatei kato hagogoso nitöanena a torimilimiou, e Sunahan te hala nenama a masalohana i torirara. Alam e ngil hasem e Sunahan e tatei tara kap nena u namnamei i tamilimiou na torimilimiou na u tuenrei i tamilimiou, ba limiou te tatei niga nitöamiou tara pöata te la pouts nama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. 24 U raranga tere Sunahan ema tatei gamo nei. Nonei te ngö ranou limiou na nonei e kato hamana korue nou romana a mamanaka te ranga negula lia. 25 A matsi hahatoulana, alimiou go singo bera mumalam tere Sunahan. 26 Alimiou go hala naiam u hanhaniga tara matsi hahatoulana hoboto i tarara te hamana uar tere Kristo. 27 Na lam e hatei ramia limiou tara solona a Tsunono, alimiou go riteiam u pas teka ba man hahatoulana hoboto te tatei hengoe ren. 28 A nitaatagi na niniganiga tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei kagono meranou limiou.
Nonei talasi.
Alam ere Pol mere Sailas na e Timoti