5
Alimiu go hahanei sile iam te la pouts uanama romana a Tsunono
A ma tsi hahatoulana, alam e ma ngilemi te go ranga hapara meni a poata te ga butuma romana a ka teka. Taraha, alimiu e atei hakapa silemiu nonei a poata tara nihahuna tara Tsunono e songots butu nama romana. A katun e ma atei sile nei a poata te la nama a kopkop tara bong. Ne kato has uana i iesana turu Lanin Hahuna tara Tsunono. E moa ta katun te ga atei sil a poata te butu namen romana. Te poe ria romana a barebana, “A poata a niga tala, a poata tara masalohana i romana,” nonei a poata te songots butu nama romana u Lanin Hahuna tere Sunahan. A Lan teka e here noi romana a tahol te pika hapanina ba te singote sagohena a kamits. Na barebana e moa koru te gi tatei bus ba menien e Sunahan. Kaba limiu e ma ka mia turu kuhil. Ba limiu te ma asingotomi romana te butu nama romana a poatan hahuna tere Sunahan. Taraha, ara hoboto u katununa turu ualesala na tara lan. Ara e matsköra ne niga has ria i matana e Sunahan, ba ra te atei sil hase ren. Na ka teka e kato uana tara markato turu ualesala. Ara e ma katun uarei tara bong na turu kuhil, te haharoei nena a markato a omi na a nitutu. 6-7 A katun e roron soho mena bong na katun e roron spak has mena bong. Na katun te ma atei sile nei te la nama romana u Lanin Hahuna tara Tsunono, nonei te here nei a katun te sohona tsi a katun te spakina. Kaba ara gi ma kato uai teka. E moa. Ara gi herei a katun te kalatana ba te hakats hanigana. Taraha, ara u katununa tara lan. Ara gi hamana haniga u tere Sunahan ba ra te hiangilngil noara. Na ra gi hamana noa hasi e Sunahan e lu ba ranoa romana ra tara nomi. Taraha, e Sunahan e ma hopu kap meri ra tara nihahuna. E moa. Nonei e hopu kapin te ga lu ba merien ra tara nomi, taraha e Iesu Kristo a Tsunono i tarara e mate sili rira. 10 Nonei e mate sil te gi ka nitoa gono menien ra, noahasina te toatoa noa roa romana ra tsi te mate hakapa mam roa ra tara poata te la pouts namen romana. 11 E kato uana teka, ba limiu te hiatamtamimiu, te roron kato uami limiu. Ba limiu te hihitaguhimiu ba te hamana hanigamiu.
U hihatuts lel tere Pol
12 A ma tsi hahatoulana alam e hatei ramo limiu, alimiu go hapane iam a pal kapan i tamilimiu. A Tsunono e hopu kap ren te gi hatuts merien limiu na te gi haruto merien limiu a maroro a niga. 13 Hakats haniga ramen ba te ngil koru ramen, taraha nori e taguhu rario limiu. Na limiu go kaka haniga hoboto iam. 14 Na lam e hatei has ramo limiu, alimiu go ranga meriam u katun u karous te gi kukui pouts tala uen, ba limiu te kato hongolo ramiu u katun te matoutur, ba te taguhu ramiu u katun te ma tagalari. Na limiu go ma ranga sisi memi a tana katun. 15 Ma hiapalpalis nami u markato u omi. E moa. Alimiu go niga hiton riam a man hahatoulana i tamilimiu te hamana uar tere Kristo, nu katun hoboto. 16 Sasala iam tara mamana poata. 17 Na limiu go singo hiton uam tere Sunahan. 18 Haniga uam tere Sunahan tara mamana ka hoboto te butuna. Taraha, alimiu u katun tere Iesu Kristo, ne Sunahan e ngilena alimiu go haniga hiton uam i tanen. 19 Ma torohanan hapiu nami u Namnamei u Goagono. 20 Ma ranga homi nami a katun te töho nena u ranga hamatskö tere Sunahan. 21 Alimiu go arene iam a mamana ka hoboto, ba te haka hanigemiu a man ka te nigana. 22 Na limiu go hatalis ba niam a man ka man omi hoboto. 23 Alam e ngilem e Sunahan e tatei kato hagogoso nitoa nena a torimilimiu, e Sunahan te hala nenama a masalohana i torirara. Alam e ngil hasem e Sunahan e tatei tara kap nena u namnamei i tamilimiu na torimilimiu nu tuanrei i tamilimiu, ba limiu te tatei niga nitoamiu tara poata te la pouts nama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. 24 U ranga tere Sunahan e ma tatei rus nei. Nonei te ngö rano limiu e kato hamana korue nou romana a mamana ka te ranga negu lalia. 25 A ma tsi hahatoulana, alimiu go singo bera muma lam tere Sunahan. 26 Alimiu go hatsomi haniga riam a ma tsi hahatoulana hoboto i tarara te hamana uar tere Kristo. 27 Na lam e hatei rami limiu tara solona Tsunono, alimiu go rite iam a kalanloun teka bu hahatoulana hoboto te tatei hengoe ren. 28 Alam e ngilem e Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei taguhu rano limiu. Nonei talasi.
 
Alam ere Pol mere Sailas ne Timoti