U hahuoluna u pas te koloto menai e Pol turu kristenira i
TESALONAIKA
1
Alam ere Pol mere Sailas na e Timoti e tara pouts ramou limiou i romana, alimiou hoboto u katuun tere Sunahan e Tamarara na u katuun has tere Iesu Kristo a Tsunono. Alam e hala menami u pas teka i tamilimiou u kristenira tara taun i Tesalonaika. E Sunahan e Tamarara na e Iesu Kristo a Tsunono e tatei taatagi rariou limiou na e tatei hala has raroui limiou a masalohana.
Aragi haniga na gi singo uu tere Kristo
A matsi hahatoulana, alam e haniga nitöa bera mou limiou tere Sunahan, temar niga uanen. Taraha, a nihamana i tamilimiou e butu haniga susul nama na u hiangilngil i tamilimiou hoboto e butu susul haniga hasina. Nonei te ranga sesei bera milam alimiou turu hagum turu katuun tere Sunahan. Alam e hahatei nem u katuun e kato homi sila raria limiou te hamana uamia limiou tere Iesu bate hamana hatagalamiou, noahasina te omi merari limiou u katuun. A ka teka e haröto nena te ona hamatskö uana e Sunahan. Nonei e hanigeiena tego lu mena milimiou a kamits ba nonei te kato hamatskö ranou limiou na e kato haniga has ranou limiou ba limiou te ka uamiou tara Nipepeito i tanen. Na e Sunahan e kate nou a markato a matskö tara pöata te hakamits ranen romana u katuun te hakamits rariou limiou.
Alia e hatei ragou limiou hoboto te luemiou a kamits, e Sunahan e hahusa pouts ranou limiou na lam has, tara pöata te la pouts nama romana e Iesu a Tsunono. Nonei e butu nama romana i Kolö na u angelo u tagala has i tanen bate here roi u tula te kulupu hapan koruna. Ba nonei temi hahuna ranou romana u katuun tema atei sileri e Sunahan na nori has te hipus ner u Bulungana u Niga tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara. U katuun teka e ka homi nitöa riou romana, na nori te ka halhal ba nitöa nariou a Tsunono na nitagala pan has i tanen. 10 Nonei tara pöata te la nama romana a Tsunono, ba u katuun i tanen te soloseie rouen. U katuun hoboto te hamanar e haniga korue rouen romana, na limiou has, taraha alimiou u hamaneiam u ranga i tamulam.
11 Ba lam te singo nitöa bera moulimiou. Alam e singo silem e Sunahan te hopö kap raiou limiou e tatei haniga ranou limiou, bate hala ranei limiou a nitagala tego kato memi limiou a ka a niga hoboto te ngilin katoe milimiou, na tego hakapa haniga mena milimiou a toukui te hamane milimiou be Sunahan te taguhu ranou limiou. 12 Ba u katuun te tare riou a markato i tamilimiou bate soloseie riou e Iesu a Tsunono i tarara, ba nori te solosei has rariou limiou, taraha alimiou u katuun i tanen. A nihitaguhu tara Sunahan i tarara na e Iesu Kristo a Tsunono e kato hantuna ranou limiou tara ka teka.