2
A katuun a omi koru
A matsi hahatoulana, alam e hatei rami limiou a pöata te la pouts nama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara na pöata te gono hoboto roua ra tegi tara menaien ra. Te hengoe moua limiou u ranga turu katuun te poeier u Lan Pan teka tara Tsunono e butu hakapa, ba limiou tema tatei hamana ramoien. Alimiou goma tokumi na e goma asingoto hasmi te poe menarien u mar bulungana teka u raranga i tamulam tsi u raranga turu propet, tsi te pei has mena rien alam u koloto naien turu pas. E möa. A katuun e namots gamo ranei limiou tu saha tu mar ranga. Taraha, u Lan Pan teka ema mam namei romana. E möa. A ka teka te butu mam nou romana: u katuun u para e hapolase riou romana e Sunahan, ba katuun te roron pekoena a lo te butu nou, nonei te lue nou a nihahuna i hel. A katuun teka e omie nou romana u mamana u mar lotu, ba nonei te katoe noi a peisanen a katuun te pan nena a man lotu. Ba nonei tena gum has noua iahana a Luman Lotu Pan tere Sunahan ba nonei te gamona bate poeiena nonei e Sunahan.
Alia u hatei railimiou a ka teka tara pöata tu ka gono meraia lia limiou. Ga limiou u solopala hakape men? Alimiou e atei silemiou a ka te hatu kap nena a katuun a omi teka i romana. Nonei a katuun a omi e la las nama romana te butu nama a pöata i tanen. A markato te peko menari a lo e kui hamousuna i romana bate antunana tara pöata te la hatalis na e si te hatu kap nanen. Ba nonei tara pöata teka, a katuun a omi e butu nou. Ba tara pöata te la pouts nama romana e Iesu a Tsunono, nonei e butu menama romana a nitagala i tanen bate husa hamatie nen.
Kaba i mam, a katuun a omi teka e la gono menama romana a nitagala tere Satan, batemi katoe nou u mamana u mar mirakol na u hiharöts u gamogamo. 10 Nonei e gamo nitöa rena romana u katuun tena tia riou, taraha nori ema ngileri u raranga hamana te tatei lu pouts mera neien tere Sunahan. 11 Be Sunahan te hala ranoien a ka te gamo koru ranoien, ba nori te töan hamane riou u gamo. 12 Ba u katuun hoboto tema hamaneri u raranga hamana te lue riou a nihahuna, nori a pala te ngil koruer a markato a omi.
E Sunahan e hopö kap raiou limiou tego lu pouts meraien limiou
13 Alam e roron haniga bera mou limiou tere Sunahan, alimiou a pala te taatagi sil rena a Tsunono. Taraha, e Sunahan e hopö kap raiou limiou i mam noa tego lu pouts meraien limiou i tanen. Pöata tu hamana mia limiou turu ranga hamana, u Namnamei i tanen e kato hagogosi a torimilimiou. 14 Tara pöata tu hatei raia lam alimiou u Bulungana u Niga, e Sunahan e ngö has raiou limiou, ba limiou te ka memiou a nikapan tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara. 15 E markato uana teka a matsi hahatoulana, ba limiou te kato sil noe mou u ranga hamana ti hatuts rai lam alimiou na ti hengoe mialimiou i rungumulam na turu pas has. 16-17 E Sunahan e Tamarara e tatei taatagi ranoura bate tami nitöana i tarara bate taguhu ranoura tegi hamana sil menaira a ka a nigana i murimuri. Nori mere Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei kato hatamie ier a torimilimiou bate kato hatagala ranou limiou ba limiou te katoemiou a man toukui a man niga hoboto na man raranga man niga has.