2
A katun a omi koru
A ma tsi hahatoulana, alam e hatei rami limiu a poata te la pouts nama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara na poata te gono hoboto roa ra te gi hitupali menien ra. Te hengoe moa limiu u ranga turu katun te poier u Lan Pan teka tara Tsunono e butu hakapa, ba limiu te ma tatei hamane mien. Alimiu go ma tokumi ne go ma asingoto hasmi te poe menari u katun u ranga teka turu ranga tara propet tsi te poe has mena rien alam u koloto nien tara kalanloun. E moa. U katun e namos gamo mera rilimiu tu saha tu mar ranga. Taraha, u Lan Pan teka e ma mam namei romana. E moa. A ka teka te butu mam nou romana: u katun u para e hapolase riou romana e Sunahan, ba katunun pekopeko tara lo te butu nou, nonei te lue nou romana a nihahuna i hel. A katun teka e omie nou romana a mamana mar lotu, ba nonei te katoe noi a peisanen a katun te pan nena a man lotu. Ba nonei te na gum has noa i iahana a Luman Lotu Pan tere Sunahan ba nonei te gamona ba te poiena nonei e Sunahan. Alia u hatei rilimiu a ka teka tara poata tu ka gono meraia lia limiu. Ga limiu u solopala hakapa iam? Alimiu e atei silemiu a ka te hatu kap nena a katun a omi teka i romana. Nonei a katun a omi e la las nama romana te butu nama a poata i tanen. A markato te peko menari a lo e kui hamousuna i romana ba te antunana tara poata te la hatalisina a katun te hatu kap nanen. Ba nonei tara poata, a katun a omi teka e butu nou romana. Ba tara poata te la pouts nama romana e Iesu a Tsunono, nonei e butu menama romana a nitagala i tanen ba te husa hamatie nen. Kaba i mam, a katun a omi teka e la gono menama romana a nitagala tere Satan, ba te mi katoe nou a mamana mar mirakul nu hiharuts u gamogamo. 10 Nonei e gamo nitoa rena romana u katun te na tia riou, taraha nori e ma ngileri u ranga hamana te tatei lu pouts mera neien tere Sunahan. 11 Be Sunahan te hala rano ien a ka te gamo koru ranoen, ba nori te toan hamane riou u gamo. 12 Bu katun hoboto te ma hamaneri u ranga hamana te lue riou a nihahuna, nori a pala te ngil koruer a markato a omi.
E Sunahan e hopu kap rio limiu te go lu pouts merien limiu
13 Kaba alimiu a ma tsi hahatoulana, alimiu e ma kato uami teka. E moa. Alam e roron haniga bera molimiu tere Sunahan, alimiu a pala te tatagi sil rena a Tsunono. Taraha, e Sunahan e hopu kap rio limiu i mam noa te go lu pouts merien limiu i tanen. Poata tu hamana mia limiu turu ranga hamana, u Namnamei i tanen e kato hagogoso a torimilimiu. 14 Tara poata tu hatei reia lam alimiu u Bulungana u Niga, e Sunahan e ngö has rio limiu, ba limiu te ka memiu a nikapan tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara. 15 E kato uana teka a ma tsi hahatoulana, ba limiu te kato sil noe mou u ranga hamana ti hatuts meri lam limiu i rungumulam na tara kalanloun has. 16-17 E Sunahan e Tamarara e tatei tatagi rano ra ba te tami nitoana i tarara ba te taguhu rano ra te gi hamana sil meni ra a ka a niga ni murimuri. Nonei mere Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei kato haongolo rer a torimilimiu ba te kato hatagala rano limiu ba limiu te katoemiu u toukui u niga hoboto nu ranga u niga hoboto has.