U hahuoluna u pas te kolotein e
JON
1
1-2 Alia e Jon, a tson a kapan i tamilimiou. Alia e koloto menagi u pas teka i tamölö a tahol te hopö kapiin e Sunahan na galapien has i tamölö. Alia na u katuun hoboto te atei silem u hihatuts u mana, e ngil hamana koru ramou limiou, taraha u raranga u mana e ka nitöana i torirara. E Sunahan e Tamarara na e Iesu Kristo a Pien Tson i tanen, turu ngilngil na tara nimana i tanen, e tatei taatagi rariou ra bate taguhu rariou ra bate hala rari ra a masalohana.
U nihamana na u ngilngil
Alia e sasaala koru megu te sabe mena gilia, te kukute menari a palair a galapien i tamölö u raranga u mana te hatei raira e Tamarara e Sunahan. Kaba lia ema koloto menagi tu raranga tu tsimus i tamölö. E möa. Alia e koloto negu u raranga ti lu mamira te poeiena, ara a hun katuun tere Iesu egi hiangilngil. Tegi ngil korueia ra e Sunahan, bara te hengo haniga hasera u raranga i tanen. Na u raranga i tanen i hatei mam noahasin tegi hiangilngil uu ra.
A para a katuun a gamogamo te hula la ria tara mamana han, bate holis ner te butun katuun hamana uu e Iesu Kristo. Na katuun te omiena e Kristo e markato has uana teka, nonei a katuun gamogamo. Alimiou go haneiam, ma hapolase mi a manka man niga ti kui hatagala sili ra. Alimiou go kato nitöa sileiam tego lu mena milimiou a manka man niga te hopö kap berai limiou e Sunahan. A katuun te poeiena u hihatuts tere Kristo ema antuna neia turu ngilngil i tanen bate kato silena u tana u hihatuts, e Sunahan ema ka neia tara katuun teka. Kaba a katuun te kukute nitöanena u hihatuts tere Kristo nonei e ka uana tere Tamarara na Pien Tson i tanen. 10 Temi hihatuts nena ta katuun u raranga tema matskö neia turu hihatuts tere Kristo, ba limiou tema tatei lu mena mien i luma i tamilimiou, batema tatei ranga hatami has mia i tanen. 11 Na te ranga hatami tala moua limiou i tanen, e here talenei alimiou e taguhe men tara toukui a omi te katoe nen.
U kapakapana u raranga
12 Alia e ngilin hatei gilö u raranga u parpara, kaba alia e raman koloto nagien turu pas. Alia e ngilin na taregu a matamölö bate hiararanga gono megou lö, bara te töan sasaala nitöara. 13 A galapien tere toulamölö, te hopö kapiin e Sunahan, e hala neruma u rarangan haniga taren i tamölö.
Alia e Jon