U hatopisana u pas te kolotein e
JON
1
Alia e Jon, a tson a kapan i tamölö e hala menagi u pas teka i tamölö o Gaius a katuun te ngil korue gulia. A hahikapien i tar, alia e singo silegu tego ka haniga uu lö, bu tuenrei i tamölö te ka haniga here hase nei u namnamei i tamölö. Alia u sasaala koru mei temi butu uu a man hahatoulana i tarara te hamana ria tere Iesu, bate hatei rilia te kukute haniga mena milö u raranga u mana. Pöata te hengo nagia lia a galapien i tar e kukute hanigeier u raranga u mana, ba lia te sasaala korugu. U bulungana teka e pan saluhe ba nitöa nena a manka hoboto te tatei kato hasasaale noulia.
Nonei e hanige iena e Gaius
A hahikapien i tar, alö e kato haniga korum te taguhu mera milö a man hahatoulana i tarara, tema atei sil rami lö. Nori i ranga hatei rai u kristen te roron gono hoboto ria teka te ngil mera milö a man hahatoulana i tarara bate taguhu ramen. Na lö go taguhu raien tara nilala i taren, taraha nori e kui beier e Sunahan. Nori e tataala lamer a toukui tere Sunahan, kaba nori ema ngileri tegi lu menaien ta ka turu katuun te hahamanar. Aragi taguhir u mar katuun teka, bara te kui hoboto silera tegi hatagala menaira u raranga u mana.
Diotrepis mere Demitrias
Alia u koloto hakapa menai u pas turu kristen te ka ria tara pala i tamölö. Kaba e Diotrepis, nonei e ngilin haka mam nena a peisanen ba nonei tema tara marei nei lia na nitsunono i tar. Nonei te ngilin tsunono panina. 10 Na pöata temi tuku goua lia i tamilimiou ba lia te hatei nagou a man markato te katoe nen. Te tuts sil mera neien lam, na tema lu mera neien a man hahatoulana i tarara i tanen, na te hapiou has mena neien tegi lu meraien a palair u katuun. Na te tsuga mera neien u katuun te hamana ria tere Iesu. 11 A hahikapien i tar, alö goma kukute ii a markato a omi. E möa. Alö go kukutie a markato a niga. A katuun te kato haniga nitöana, e pala uana tere Sunahan. Na katuun te kato homi nitöana ema katuun uanei tere Sunahan. 12 A mamana katuun hoboto e hanigeiena e Demitrias. Nonei a katununa turu raranga u mana. Alam e haniga hase men, na lö e atei silem u raranga i tamulam e manana.
U kapakapana u raranga
13 Alia u katsin koloto naia u raranga u parpara koru turu pas i tamölö, kaba alia e raman koloto tuun negu u kaan koloto. 14 Taraha, alia ena ngilin tara boroboro na goulö, ba ra te hiararanga hobotora. 15 A masalohana e tatei ka gono menou lö. A man hahikapien i tarara e hala ner u rangan haniga i tamölö. Alö go halan u rangan haniga i tar tara man tötöa man hahikapien hoboto i tar te ka gono merioulö.
Alia e Jon