U pas te kolotein e
JUT
1
Alia e Jut, a katunun kui tere Iesu Kristo, e toular e Jemis. Alia e koloto menagi u pas teka i tamilimiou, u katuun te ngöri e Sunahan. E Sunahan e Tamarara e ngil koru ranou limiou, na e Iesu Kristo te taratara kap ranou limiou. E Sunahan e tatei taatagi nitöa ranou limiou bate hala ranei limiou a masalohana, na markato te ngil menari a taina katuun ega tagala nitöaia tara nikaka i tamilimiou.
U tson hihatuts u gamogamo
A matsi hahikapien, alia e ngilin koloto menagi u pas i tamilimiou bate hatei ragi limiou ime temar lu pouts meraira e Sunahan. Kaba lia e hakats koru negu tego koloto uu lia i tamilimiou bate hatei hatagala ragi limiou tego pile kap hatagala mena milimiou u nihamana i tamilimiou ti hapilepile kap mam burai u katuun tere Kristo. E Sunahan e hala raira a markato turu nihamana na ema antunan palis menarien. Taraha, a palair u katuun u omi i mous ma i gusu milimiou. U mar katuun teka i tus merai turu mar nihahuna te ka noua turu kout tere Sunahan, ba nori tena tia riou, ti mar ranga uu propet tere Sunahan. Nori e roron paliseier u raranga u niga tere Sunahan bate katoerien u rarangana tara markato a omi. U katuun teka e roron tori tsuga naier a töa puku a Tsunono i tarara, e Iesu Kristo.
Alimiou u atei sil hakapeiam a manka te katoi a Tsunono i manasa, kaba alia e ngilin hatei lel ragien limiou. E Sunahan e taguhir u katunur i Israel me luba rena men turu tsiktsiki i Itsip. Kaba i murinen nonei e kato hamatir u katuun ti hahamanaia i gusuren.
Na u angelo tima tuol ia iahana nipepeito te halarien e Sunahan, ba nori te hipus ba ner a han i taren i Kolö, e Sunahan e kits kap raien a man tsien, be haka ranen tara makum a kuhil koru e antunana turu lanin hahuna pan. Alimiou e atei sil hase miou a taun i Sodom na i Gomora na palair u taun has i rehiren. U katuun ti kaia tara man han teka i kato hohomi koru mei a peisaren ti hiakaka gono pouts u a pal tson na touhaliou has. Na ka teka e haröto nena ime temar hahuna mera neien romana, u katuun u omi turu tula te kulupu nitöana.
Kaba u katuun u omi teka e markato noahas uaier iesana. Nori e kato homi pouts haser a peisaren na e tori tsuga has raier u katuun pan. Nori e ranga homi rer a pal kapanira i Kolö, taraha nori e kukutier a markato temar sinasoho uaren. Kaba e angelo Maikol, a tsunono pan turu angelo, ema mar ranga homi uai teka. Pöata ti hiararanga sileien u tuenrei tere Mosis, e Maikol ema ranga homi nai e Satan. Nonei e ranga meien me poeiena, “A Tsunono peisa te hapiou na noulö.” 10 Kaba u katuun teka e ranga hohomi ner a mamanaka tema atei silerien. Nori e kukute laser temar ngil uana u tuenrei i taren, te kato has uaier u poum na u muki. Nori e markato las uaier teka, na markato i taren e kato homi nitöa ranen.
11 Nori e lue riou romana a nihahuna pan. Taraha, nori e markato homi uaier te kato uu e Kein i manasa. Nori e kato homir na e kui hatagala siler a moni, te kato has uu e Balam. Nori e hipus naier e Sunahan, te markato has uu e Kora. Ba nori te mate has riou romana.
12 U katuun teka e kato homi here rari limiou, a ka a korkoriana te kato homiena u hasobö. Pöata te gono hoboto sile mia limiou a kannou bate haröto has nemiou te hiangilngil uami limiou, nori emi nou gono has mera riou limiou. Ba nori te hirata pinopinor bate hakats peisa has ner a peisaren. Nori e here rari u köasi u ruruhana te möa ta langits te söata ba nena a lomolomo. U köasi teka ema taguhe nei a manka ni puta, na u katuun has teka e mastein hihatutsur. Kaba nori e here haseri a ruei tema mala huari tara pöatan hua na tara mamana pöata. U ruei tema mala hua nei e kaho ba ner, bate lango nitöana. Na u katuun has teka ema habuteri ta markato tega taguhir u katuun. 13 A lomolomo e kato haposeiena u tasi bate habutena u puei u korkoriana. Na e markato has uana iesana turu katuun teka tema antunan hamouseri a markato a korkoriana i taren. A tapisu e roron tiana turu kuhil i lehana. Te kato has uaier u tson hihatuts u gamogamo teka. Nori e la hamatskö uaier romana tara nihahuna tere Sunahan tema tatei kapa nei.
14-15 E Inok a hatohitina* Adam-Set-Enos-Kenan-Mahalalel-Jared-Inok, nonei te hatohit ma turu katuun tere Adam. a katuun tara hun katuun tere Adam. E Inok e katoi u rangan propet me hatei mam nena u mar katuun u omi teka me poeiena, “Hengo iam. A Tsunono e la menama romana a parpara koru a angelo a göagono i tanen tegomi ona merien u katuun hoboto. Nonei emi kout rena romana u katuun hoboto te sigaler e Sunahan bate haröto nena te omi uaren, taraha nori e omier e Sunahan bate roron kato homir bate ranga hohomi naren.”
16 U katuun teka e roron ranga homi ner a nikaka i taren bate mamala sasaalari. Nori e kukutier u ngilngil u omi i taren. Nori e ranga sesei ner a peisaren na nori e angoso raier u katuun tegi lube meraien ta ka.
U rangan hapiou na u hihatuts
17 Kaba a mats hahikapien koru i tar, alimiou go hakats pouts naiam u raranga turu aposol tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara. 18 Nori i hatei mam raiou limiou me poeier, “Tara kapakapana pöata, u katuun e sigale riou romana a markato tere Sunahan bate katoe riou a manka man omi te ngilin kato naren.” 19 Nori u mar katuun teka te habuter a niomi i gusumilimiou, bu katuun te hia raharahar. Nori a pal katunura i puta, na ema ka meri u Namnamei tere Sunahan.
20 Kaba limiou, a matsi hahikapien i tar, e möa koru tego markato uaiam limiou te kato uaier u katuun teka. Alimiou go kato hatagala nitöa naiam u nihamana i tamilimiou bate hamana hanige miou u hihatuts tere Sunahan te kato hamatskö ranoura. Alimiou go singo nitöa uaiam tere Sunahan, bate singo memiou a nitagala turu Namnamei u Göagono. 21 Alimiou go mar kaka haniga uaiam te haniga uana e Sunahan, ba nonei te haröto noahas ranoui limiou u ngilngil i tanen. Ba limiou te hamana sil hase miou a pöata te taatagi koru ranouara e Iesu Kristo a Tsunono i tarara bate hala ranoira a nitöatöa te ka nitöana.
22 Alimiou go taatagi sil raiam u katuun te hula hakatsir. 23 Ba limiou te luba has ramiou a palai te ka ria tara maroro tara nihahuna tere Sunahan, bate markato mera mien temar lu menari a tsi ruei te lu hatalis ba nari u tula. Na limiou go taatagi sil raiam a palai bate omie miou a markato a omi i taren. Alimiou go matout haseiam u hasobö u korkoriana i taren.
U singo te soloseiena e Sunahan
24 Alimiou go soloseiam e Sunahan, taraha nonei a Tsunono Pan te antunan luba ranei limiou a man markato a man omi bate haka ranoua limiou i rehinen. Ba limiou te möa lel mou ta ka ta omi i tamilimiou, bate töan sasaala nitöa mou. 25 Soloseiam e Sunahan a töa puku. Nonei te lu pouts meraira i tanen, taraha e Iesu Kristo a Tsunono i tarara e mate sil raioura. U katuun egi atei sil e Sunahan a Tsunono Pan, na Nitsunono i tanen e pan saluhena tara mamanaka, tara tantania, na i romana, na tara mamana pöata i murimuri. U mana.
Alia e Jut

*1:14-15: Adam-Set-Enos-Kenan-Mahalalel-Jared-Inok, nonei te hatohit ma turu katuun tere Adam.