U pas te koloto menai e Pol turu kristenira i
GALESIA
1
1-2 Alia e Pol, na man hahatoulana i tar te hamana mia tere Kristo, e hala menami u pas teka i tamilimiou u katuun u kristen te ka mia tara provins i Galesia.
Alia a aposol. Na u katuun tuun tima halei lia a toukui teka. E möa. A toukuin aposol i tar e butuma tere Iesu Kristo na tere Tamarara e Sunahan te hatakei poutsi e Iesu tara tou mate i tanen.
E Sunahan e Tamarara na e Iesu Kristo a Tsunono e tatei taatagi rariou limiou na e tatei hala has rari limiou a masalohana.
E Kristo e mate sil tego luba menaien a man markato a man omi i tarara, na tego purese pouts meraien ra tara markato a omina i puta. Nonei e markato uu temar ngil uu e Sunahan e Tamarara. Na te markato tala uanen teka bara te solo sei nitöa nera e Sunahan tara mamana pöata! U mana.
U töa puku u Bulungana u Niga
Alia e asingoto koru negu a markato te katoe milimiou! Tara tsitabubun pöata puku teka ba limiou te katsin hapolasa bane miou e Sunahan, na e Kristo te taatagi raiou limiou. Nonei te ngö merai limiou i tanen, kaba limiou e kukute tsipone miou u tana u mar hihatuts len. E möa len tu taina tu mar hihatuts tega ka, kaba palair u katuun e ngilin kato hatutu tuun rariou limiou bate maman palis naier u Bulungana u Niga tere Kristo. Sanena lam tsi u angelo tego rarare berai limiou u bulungana te halhal na turu Bulungana u Niga, balam te korupakö has rariou. U raranga teka alam u habulungana mam has naien i manasa na alam e habulungana noahas namen i romana: te hihatuts nanoua ta katuun u raranga te halhal na turu Bulungana u Niga i tamilimiou, e Sunahan ega ranga hohomi naien.
10 Alia ema kato megi u raranga teka tegi haniga menai lia u katuun. Emoa. Alia e kato silegu e Sunahan tega hanigeiou lia. Te kato hasasaala ragoua lia u katuun, alia ema kui begi e Kristo.
E Pol e mar butun aposol uu teka
11 A man hahatoulana i tar, alia e hatei ragi limiou, u Bulungana u Niga tu hatuts railia limiou, e möa tega butu uamen turu katuun tuun. 12 E möa ta katuun tega hatutse ii lia u raranga teka. Kaba e Iesu Kristo te haröte ii lia a man raranga teka.
13 Alimiou e atei silemiou alia u tagala sil korui u lotu turu Jiu i manasa. Na lia u kato hakamits koruri u katuun ti hatsunoni e Kristo, na lia u tagala sil korui tego kato homi meraien lia. 14 Alia u tagala sil korui a markato turu tubur u Jiu, bate kato salsaluhe raiegu u katuun ti totou posa gono merai lia ti kukuti u lotu turu Jiu.
15 E Sunahan e hopö kap mam noa naiou lia, ba lia tema posa noeri. Ba nonei e taatagi nanou lia be ngöe noulia tego kui be menaien lia, terena pöata noahas ien te hopö kapiin. 16 Na pöata te hatareien lia a Pien Tson i tanen, tegona rarare menai lia u Bulungana u Niga i tanen tara palaier u katuun halhal, alia uma rangatei ta katuun ta saha taka tegona katoi lia. E möa. 17 Na lia uma la hasi i Jerusalem tegona tara merai u katuun ti aposol mam naiou lia. E möa. Alia ina kaia tara han i Arebia me hakopis pouts uagu tara taun i Damaskus. 18 Na i murina te kapaia u topisa u hiningal ba lia e lag i Jerusalem mena taregu e Pita. Alia u ka gono meien turu maloto na u tolima u lan. 19 Kaba lia uma tarei ta tabina ta aposol. Alia u tara lasi e Jemis e toulana hamatskö a Tsunono.
20 U raranga te koloto negu lia teka e manana. Alia e ranga hamana gia i matana e Sunahan, na alia ema gamo ragi limiou.
21 Murinen balia e la uagu tara provins i Siria na i Silisia. 22 Tara pöata teka u kristenir tara provins i Judia ima tara noei a matar. 23 Nori i hengo tunin u mar raranga teka, “Nonei a katuun te roron hala raira a nikamits pan koru e hahatei tala nena u nihamana te kato hohomi mameien.” 24 Ba nori e solosei sila naria e Sunahan, tara manka te butuia i tar.